COVID-19 – Coronavirus // Informations utiles

LU

Duerch déi aktuell Situatioun vun der Pandemie vum “COVID-19” huet de Schäfferot vun der Gemeng Mäerzeg decidéiert d’Verwaltung zouzemaachen, an dat vum 27. Oktober 2020 bis op neien Uerder.

Wéi vum Ministère de l’Intérieur virgesinn, huet de Schäfferot ee “Plan de continuité d’activité communal” opgestallt. Déi ganz Zäit bleiwen d’Servicer vun der Gemeng zu den normalen Ëffnungszäiten disponibel, d’Büroe bleiwe fir de Public awer zou.

Wärend der Fermeture sinn d’Servicer ereechbar via E-Mail an Telefon :

 • E-Mail // commune@mertzig.lu
 • Bureau de la Population / État civil // Tél. 83 82 44 – 312
 • Recette // Tél. 83 82 44 – 321
 • Secrétariat // Tél. 83 82 44 – 311
 • Service technique // Tél. 83 82 44 – 341

Mir bieden Iech nëmme fir dréngend Demarchë, an am beschten iwwer E-Mail, ee Rendez-vous ze froen. Zertifikater an Dokumenter ginn Iech per Post respektiv per E-mail zougeschéckt esouwäit dat méiglech ass.

Vill Demarchë kënnen och online op www.mertzig.lu oder www.guichet.lu gemaach ginn.

FR

En raison de la situation actuelle de la pandémie du virus « COVID-19 », le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig a décidé de fermer l’Administration communale à partir du 27 octobre 2020 et jusqu’à nouvel ordre.

Suite aux recommandations du Ministère de l’Intérieur, le Collège échevinal a établi un « plan de continuité d’activité communal ». Les services communaux seront assurés pendant les heures d’ouverture normales, tandis que les bureaux de l’administration resteront fermés au public.

Tout au long de cette fermeture les services sont joignables par courriel et par téléphone :

 • E-Mail // commune@mertzig.lu
 • Bureau de la Population / État civil // Tél. 83 82 44 – 312
 • Recette // Tél. 83 82 44 – 321
 • Secrétariat // Tél. 83 82 44 – 311
 • Service technique // Tél. 83 82 44 – 341

Les citoyens sont priés de fixer un rendez-vous, de préférence par courriel, que pour les démarches administratives absolument nécessaires.

Dans la mesure du possible, les certificats et documents vous seront envoyés par voie postale ou par courriel. Bon nombre de démarches peuvent être effectuées en ligne via www.mertzig.lu ou www.guichet.lu.

Schutzmasken an -händsche gehéieren net an d’Natur

LU - Schutzmasken an -händsche gehéieren net an d'Natur

# NetOuniMengMask ass fir mäi Gesicht geduecht, net fir an d’Natur! 

Chirurgesch Masken a Schutzhändsche kënnen als Schutz fir eis Gesondheet déngen, mee si solle net zum Problem fir eis Ëmwelt ginn.

Vill Leit denken datt d’Masken aus Pabeier sinn, wat awer net de Fall ass: Si sinn aus Plastik a sollen ënnert kenge Bedéngungen an d’Natur geheit ginn.

FR - Mon masque ne doit pas être jeté dans la nature

#JamaisSansMonMasque est destiné pour mon visage, pas à la nature!

Les masques chirurgicaux et les gants de protection ont comme but de protéger notre santé et ne doivent pas cesser en problème pour l’environnement. 

Beaucoup de gens pensent que les masques sont en papier, ce qui n’est pas le cas : ils sont en plastique et ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature.

 

EBL_Infografik_Schutzmasken_Mertzig

25.05.2020 – Reprise des activités – École et Maison Relais

En vue de la reprise des cours à l’Enseignement fondamental en date du lundi, 25 mai 2020 demande la mise en place de nombreuses adaptations pour permettre aux élèves de terminer en
toute sécurité leur année scolaire.

En même temps les structures d’accueil, donc Maison Relais et Crèches ouvrent leurs portes.

Les informations les plus importantes pour mener à bien les dernières semaines de l’année scolaire 19/20 sont reprises ci-dessous.

20200528_01_REPRISE_xEF_Courrier

Distribution des masques supplémentaires

LU - Verdeelung vun zousätzleche Masken

De Schäfferot vun der Gemeng Mäerzeg ass frou Iech matzedeelen, dass d’Administratioun di zweet Verdeelung vu 50 Schutzmasken fir all Bierger iwwer 16 Joer organiséiere wäert.
Dir kënnt Är Masken op Presentatioun vum Bon de Retrait ofhuelen, deen Dir mat der Post vun der Regierung zougeschéckt kritt hutt.

Et ass geroden, dass sech nëmmen eng Persoun pro Haushalt presentéiert fir dës Masken entgéint ze huelen, an dobäi de Bon de Retrait vun deenen anere Persoune virweist.

Déi Masken fir ufälleg Matbierger oder fir Leit iwwer 65 Joer kënnen och geliwwert ginn. Mellt Iech dofir bei der Administratioun: 83 82 44 – 1 // commune@mertzig.lu.

Dir kënnt Är Masken am Centre Turelbaach (22 Rue Principale // L-9168 Mertzig) op dësen Deeg an Auerzäiten ofhuelen:

• Mëttwochs, den 20. Mee 2020 vun 10h00 bis 18h00;

• Freides, den 22. Mee 2020 vun 10h00 bis 18h00.

De Schäfferot

FR - Distribution des masques supplémentaires

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig est heureux de vous informer que l’Administration va organiser une deuxième distribution de 50 masques protecteurs aux habitants de la Commune (+16 ans). Vous pourrez retirer vos masques sur présentation du bon de retrait que vous avez reçu par courrier du Gouvernement.

Il est recommandé qu’une seule personne par ménage se présente pour retirer ces masques, munie des bons de retrait des autres membres du ménage.

Les masques destinés aux personnes vulnérables et/ou ayant atteint ou ayant dépassé l’âge de soixante-cinq ans, seront livrés sur demande par les services aux ménages respectifs des personnes concernées. Prière de vous adresser à l’Administration communale : 83 82 44 – 1 // commune@mertzig.lu.

Vous pourrez retirer vos masques au Centre Turelbaach (22 Rue Principale // L-9168 Mertzig) aux jours et heures suivants :

• Mercredi, 20 mai 2020 de 10h00 à 18h00;

• Vendredi, 22 mai 2020 de 10h00 à 18h00.

Le Collège des Bourgmestre et Échevins

COVID-19 // Déconfinement – phase 2

Message de Mme Paulette Lenert - Ministre de la Santé

Déconfinement - phase 2

A partir du 11 mai, des nouvelles mesures de sortie graduelle de l’état de confinement sont mises en place, sous réserve du strict respect des mesures sanitaires et gestes barrières.

Les activités suivantes sont à nouveau autorisées:

 • Visites à domicile à caractère privé. 6 (six) personnes maximum en plus des personnes vivant dans le même foyer
 • Rassemblements en plein air en lieu public pour un nombre maximal de 20 (vingt) personnes
 • Ouverture des commerces (sauf exceptions)
 • Activités sportives non compétitives en plein air sans contact physique, à l’exception des piscines
 • Archives nationales, bibliothèques publiques, musées et centres d’exposition

Peut-on utiliser un masque plusieurs fois?

LU - Wéi oft kann ech meng Mask benotzen?

Nom Verdeelen vun den Masken, stellt sech d’ Fro op een des e puermol benotzen kann. Den SYVICOL (Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises) huet beim Professeur Dr Claude P. Muller, Expert an der Virologie, nogefrot wéi een d’ Masken e puermol benotzen kann.

„Mehrfachverwendung von Einwegmasken in Zeiten des Mangels“

(version allemande)

Das SYVICOL hat den Experten Prof. Dr. Claude P. Muller dazu befragt, wie man mit den ausgelieferten fünf Masken länger über die Runden kommt.

SYVICOL: Die Gemeinden teilen nun jeweils fünf Masken an ihre Bürger aus. Eine Empfehlung für die richtige Verwendung enthält der beiliegende Flyer. Aber als Einmalmasken sind diese nach einer Woche aufgebraucht. Wie könnte es danach weiter gehen?

Claude Muller: Zunächst einmal empfehle ich diesen Flyer aufmerksam zu lesen. Er enthält wichtige Informationen, was den richtigen Umgang mit der Maske betrifft. Die ausgeteilten Masken dürfen auf keinen Fall bei 60 Grad gewaschen werden, das geht nur bei Stoffmasken. Die Masken, die ausgeteilt werden, sind indes chirurgische Masken, die in Krankenhäusern für den Einweggebrauch benutzt werden. Normalerweise stehen für den professionellen Gebrauch ausreichend Masken zu Verfügung. Jetzt werden diese Masken für die gesamte Bevölkerung empfohlen und ausgeteilt. Wie sollen diese Masken nun verwendet werden? Als Einmalmasken verwendet, reichen diese fünf Masken gerade mal für eine Woche. Die entscheidende Frage ist also, wie soll es danach weiter gehen? Werden jede Woche weitere Masken an die Bevölkerung verteilt oder beschafft sie sich jeder selbst? Ich versuche hier Alternativen aufzuweisen, für den Fall, dass es nicht genug Masken gibt.

SYVICOL: Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht?

Claude Muller: Sich Masken selber beschaffen – für den einmaligen Gebrauch oder besser wiederverwendbare – etwa aus einem geeigneten Stoff, der für die Wiederverwendung z.B. nach Waschen bei 60 Grad oder Warmbügeln geeignet ist. Oder aber die ausgelieferten Masken eben nicht nur einmalig verwenden, sondern sie nach dem Tragen für die Wiederverwendung aufbereiten. Für die Wiederverwendung der chirurgischen Masken sehe ich ein einfaches System, das darauf beruht, dass das Virus nach einigen Tagen abgestorben ist. Zeit und Temperatur töten das Virus ab. Die Masken könnten sauber und sicher gelagert trocknen und nach ein paar Tagen wiederverwendet werden.

SYVIVOL: Können Sie das näher erklären?

Claude Muller: Die fünf Masken werden durchnummeriert und mit dem Namen des Trägers personnalisiert. Sie werden dann abwechselnd (immer von der selben Person) getragen. Am 1. Tag die Maske 1. Am 2. Tag die Maske 2. Und so weiter bis zum 5. Tag. Am Tag 6 wieder Maske 1 tragen. Ein Turnus von drei Tagen ist wahrscheinlich auch ausreichend, so fern es an Masken fehlt. Zwischenzeitlich sollte jede Maske in einer entsprechend von 1 bis 5 durchnummerierten atmungsaktiven Tüte (wie die mitgelieferte Bäckertüte) bis zur Wiederverwendung trocknen. Dabei würde kontaminierendes Virus weitestgehend abgetötet werden. Wärme (z.B. zwischen 30 Grad und 56 Grad) beschleunigt die Inaktivierung des Virus. Solche Temperaturen, soweit sie das Material aushält, kann man im Backofen, auf der Heizung, mit dem Föhn, durch Sonnenexposition usw. erreichen. Man sollte dabei den direkten Kontakt mit der Wärmequelle vermeiden und die Maske entsprechend schützen.

FR - Peut-on utiliser un masque plusieurs fois?

Suite à la distribution des masques, la question d’un usage multiple de ceux-ci se pose. Le SYVICOL (Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises) a demandé le Professeur Dr Claude P. Muller, expert en matière de virologie, comment les cinq masques fournis peuvent être utilisés plus longtemps.

« UN USAGE MULTIPLE DES MASQUES JETABLES EN PERIODE DE PENURIE »

(version française)

Le SYVICOL a demandé le Professeur Dr Claude P. Muller, expert en matière de virologie, comment les cinq masques fournis peuvent être utilisés plus longtemps.

SYVICOL : Les communes ont distribué désormais cinq masques à leurs citoyens. Le dépliant contient une recommandation pour une utilisation correcte. Mais en tant que masques jetables, ils s’épuisent au bout d’une semaine. Comment les choses pourraient-elles continuer après ?

Claude Muller: Tout d’abord, je recommande de lire attentivement ce dépliant. Il contient des informations importantes concernant l’utilisation correcte du masque. Les masques distribués ne doivent jamais être lavés à 60 degrés, cela n’est possible qu’avec des masques en tissu. Les masques distribués sont des masques chirurgicaux qui sont utilisés dans les hôpitaux à usage unique. Normalement, il y a suffisamment de masques disponibles pour un usage professionnel. Ces masques sont désormais recommandés et distribués à l’ensemble de la population. Comment utiliser ces masques ? Utilisés comme masques jetables, ces cinq masques ne suffisent en effet que pour une semaine. La question cruciale est donc de savoir ce qu’il faut faire après. Est-ce que davantage de masques seront distribués à la population ou chacun se les procurera-t-il lui-même ? J’essaie de montrer des alternatives au cas où il n’y aurait pas assez de masques.

SYVICOL : Quelles sont les possibilités de votre point de vue ?

Claude Muller: Se procurer soi-même des masques – à usage unique ou mieux réutilisables – à partir d’un matériel approprié qui peut être réutilisé, par exemple après un lavage à 60 degrés ou un repassage à chaud. Vous pouvez réutiliser les masques chirurgicaux, mais il faut les préparer pour les réutiliser après les avoir portés. Pour la réutilisation des masques chirurgicaux, je vois un système simple basé sur le fait que le virus est mort au bout de quelques jours. Le temps et la température tuent le virus. Les masques peuvent être nettoyés à sec et stockés en toute sécurité, puis réutilisés après quelques jours.

SYVIVOL : Pouvez-vous expliquer ceci plus en détail ?

 Claude Muller: Les cinq masques sont numérotés consécutivement et personnalisés avec le nom du porteur. Ils sont alors portés en alternance (toujours par la même personne). Le premier jour, le masque 1, le deuxième jour, le masque 2 et ainsi de suite jusqu’au cinquième jour. Le 6e jour, portez à nouveau le masque 1. Une rotation de trois jours est probablement aussi suffisante s’il y a un manque de masques. En attendant, chaque masque doit être séché dans un sac respirable numéroté (comme le sac fourni), numéroté de 1 à 5, jusqu’à ce qu’il soit prêt à être réutilisé. Cela permettrait de tuer la plus grande partie du virus contaminant. La chaleur (entre 30 et 56 degrés) accélère l’inactivation du virus. Ces températures, dans la mesure où le matériau peut les supporter, peuvent être atteintes dans le four, sur le radiateur, avec un sèche-cheveux, par exposition au soleil, etc. Évitez tout contact direct avec la source de chaleur et protégez le masque en conséquence.

COVID-19 // Comment utiliser un masque?

LU – Wéi benotzt een eng Mask?

Ab nächste Méindeg 20.04.2020 ass et obligatoresch e Mask unzedoen

 • am ëffentlechen Transport
 • wann een de Sécherheetsofstand vun 2 Meter zu anere Persounen net gutt kann anhalen.

Instruktiounen: https://gd.lu/9kG6xMFR – Comment utiliser un masque?

À partir de lundi 20.04.2020 le port de masque sera obligatoire:

 • dans les transports publics
 • si une distance interpersonnelle de 2 mètres ne peut pas être respectée.

Voici donc comment utiliser un masque: guide d’instructions


DE – Wie verwende ich eine Maske?

Ab Montag, 20.04.2020 ist das Tragen einer Maske obligatorisch:

 • in öffentlichen Verkehrsmitteln
 • wenn ein Abstand von 2 Metern zum Gegenüber nicht eingehalten werden kann.

Hier erfahren Sie, wie Sie eine Maske richtig tragen: https://gd.lu/ftwp2m


EN – How to use a mask?

From Monday 20.04.2020 on, wearing a mask will be compulsory:

 • on public transport
 • if an interpersonal distance of 2 meters cannot be kept.

Here is how to use a mask: https://gd.lu/bn32gH


Publication

20200420_AP_CBE_Masques

Guide d’instruction

Guide d'instruction masques

Distribution de masques à partir du 20 avril

LU – D’Regierung huet matgedeelt, dass all Bierger ee Set vu 5 Schutzmaske kritt mat Erkläerungen zum richtege Gebrauch vun dëse Masken.

Ab e Méindeg, 20. Abrëll 2020 an den Deeg duerno kritt all Haushalt dëse Package vun eisem Gemengepersonal an hir Bréifboîten ausgedeelt oder bei d’Hausdier geluecht.


FR – Le Gouvernement a communiqué que chaque citoyen recevra un kit de 5 masques protecteurs avec une note explicative.

À partir de ce lundi, 20 avril 2020 et les jours qui suivent, le personnel communal déposera les masques dans votre boîte aux lettres ou devant la porte d’entrée.

Publication

Guide d'instruction masques

COVID-19: Support psychologique

La hotline 8002-8080, mise en place dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, offre désormais un soutien psychologique multilingue, sept jours sur sept, de 7 à 23 heures.

En période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19, beaucoup de personnes en situation de crise, d’angoisse ou de mal-être se retrouvent seules face à leurs interrogations et incertitudes.

Ce service de soutien psychologique par téléphone est donc offert à tous ceux qui en ressentent le besoin. Il est opéré par des équipes hautement qualifiées et préparées à accompagner une personne en détresse, notamment vers une téléconsultation (source: Communiqué du Ministère de la Santé).

Langues parlées: LU / FR / DE / EN / PT

Valorlux – Commande de sacs bleus

La fermeture au public de certains guichets communaux dans le cadre de la gestion de crise sanitaire du COVID-19 affecte fortement la distribution de Sacs bleus et de Sacs verts Valorlux aux citoyens.

A partir de ce lundi 30 mars 2020, Valorlux propose une solution d’approvisionnement pour les citoyens à court de Sacs bleus ou verts.

Ainsi, les citoyens pourront continuer à trier leurs déchets d’emballages en commandant leur rouleau de sacs Valorlux en ligne sur www.valorlux.lu. Les sacs seront livrés à domicile. Le service reste gratuit.

Commande – Un seul rouleau par foyer

En pratique, les commandes devront se faire sur le site www.valorlux.lu dans la rubrique « shop ». Les citoyens seront invités à créer leur compte et à passer commande. La quantité de commande sera limitée à un seul rouleau de 20 sacs. La livraison sera faite dans les sept jours ouvrables après commande.

La commande pourra être renouvelée seulement trois mois minimum après la dernière commande effectuée. Les citoyens sont invités à utiliser ce service si leur commune de résidence ne leur fournit pas de sacs Valorlux et s’ils ont épuisés leur réserve de sacs pour faire le tri.

Il est important de ne pas abuser de cette offre en souhaitant constituer un stock de rouleaux de sacs Valorlux.

Communiqué de presse (VALORLUX)

Valorlux_sacbleu_distribution_30032020_communes
Aller au contenu principal