Distribution des masques supplémentaires

LU - Verdeelung vun zousätzleche Masken

De Schäfferot vun der Gemeng Mäerzeg ass frou Iech matzedeelen, dass d’Administratioun di zweet Verdeelung vu 50 Schutzmasken fir all Bierger iwwer 16 Joer organiséiere wäert.
Dir kënnt Är Masken op Presentatioun vum Bon de Retrait ofhuelen, deen Dir mat der Post vun der Regierung zougeschéckt kritt hutt.

Et ass geroden, dass sech nëmmen eng Persoun pro Haushalt presentéiert fir dës Masken entgéint ze huelen, an dobäi de Bon de Retrait vun deenen anere Persoune virweist.

Déi Masken fir ufälleg Matbierger oder fir Leit iwwer 65 Joer kënnen och geliwwert ginn. Mellt Iech dofir bei der Administratioun: 83 82 44 – 1 // commune@mertzig.lu.

Dir kënnt Är Masken am Centre Turelbaach (22 Rue Principale // L-9168 Mertzig) op dësen Deeg an Auerzäiten ofhuelen:

• Mëttwochs, den 20. Mee 2020 vun 10h00 bis 18h00;

• Freides, den 22. Mee 2020 vun 10h00 bis 18h00.

De Schäfferot

FR - Distribution des masques supplémentaires

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig est heureux de vous informer que l’Administration va organiser une deuxième distribution de 50 masques protecteurs aux habitants de la Commune (+16 ans). Vous pourrez retirer vos masques sur présentation du bon de retrait que vous avez reçu par courrier du Gouvernement.

Il est recommandé qu’une seule personne par ménage se présente pour retirer ces masques, munie des bons de retrait des autres membres du ménage.

Les masques destinés aux personnes vulnérables et/ou ayant atteint ou ayant dépassé l’âge de soixante-cinq ans, seront livrés sur demande par les services aux ménages respectifs des personnes concernées. Prière de vous adresser à l’Administration communale : 83 82 44 – 1 // commune@mertzig.lu.

Vous pourrez retirer vos masques au Centre Turelbaach (22 Rue Principale // L-9168 Mertzig) aux jours et heures suivants :

• Mercredi, 20 mai 2020 de 10h00 à 18h00;

• Vendredi, 22 mai 2020 de 10h00 à 18h00.

Le Collège des Bourgmestre et Échevins

Aller au contenu principal