Clubs & Associations

Mäerzeger Musik

Monsieur Norbert Freymann, président
 

Chorale Ste Cécile Mertzig

Monsieur Jeannot Wantz, président
 

Sapeurs Pompiers Mertzig

Monsieur Roland Becker, commandant
 

FC Sporting Mertzig

Monsieur Louis Heinz, secrétaire
 

Desch-Tennis Groussbus-Mäerzeg

Monsieur Claude Glesener, président

CTF Mertzig

Madame Susan Vermaat-Miedema, président
 

Turelbacher Senioren

Monsieur Jos Clees, président
 

Dammenturnclub Mertzig

Madame Susan Vermaat, trésorier
 

Croix Rouge Mertzig

Madame Wally Klapp-Angerer, président
 

Guiden a Scouten St. Maximilien Kolbe

Monsieur Jean-Claude Schmit, président
 

R/C Car Mertzig

Monsieur Steve Traufler, président
 

Club des Jeunes

Monsieur Jerry Valente, président
 

Viichter a Mäerzeger Geschichtsfrënn

Monsieur Romain Jacoby, président
 

Theaterveräin D’Mäerzeger Fonkerten

Madame Anne Staudt
 

Amigos de Mertzig

Monsieur Antonio De Sousa Pereira, président
 

Fraën a Mammen – Feelen/Mäerzeg

Madame Milly Hilbert-Scholtes, président
 

Dréimoment – Dance, Fun and more

Facebook
Twitter
Instagram