COVID-19 // Comment utiliser un masque?

LU – Wéi benotzt een eng Mask?

Ab nächste Méindeg 20.04.2020 ass et obligatoresch e Mask unzedoen

  • am ëffentlechen Transport
  • wann een de Sécherheetsofstand vun 2 Meter zu anere Persounen net gutt kann anhalen.

Instruktiounen: https://gd.lu/9kG6xMFR – Comment utiliser un masque?

À partir de lundi 20.04.2020 le port de masque sera obligatoire:

  • dans les transports publics
  • si une distance interpersonnelle de 2 mètres ne peut pas être respectée.

Voici donc comment utiliser un masque: guide d’instructions


DE – Wie verwende ich eine Maske?

Ab Montag, 20.04.2020 ist das Tragen einer Maske obligatorisch:

  • in öffentlichen Verkehrsmitteln
  • wenn ein Abstand von 2 Metern zum Gegenüber nicht eingehalten werden kann.

Hier erfahren Sie, wie Sie eine Maske richtig tragen: https://gd.lu/ftwp2m


EN – How to use a mask?

From Monday 20.04.2020 on, wearing a mask will be compulsory:

  • on public transport
  • if an interpersonal distance of 2 meters cannot be kept.

Here is how to use a mask: https://gd.lu/bn32gH


Publication

20200420_AP_CBE_Masques

Guide d’instruction

Guide d'instruction masques
Aller au contenu principal