COVID-19 – Coronavirus // Informations utiles

LU

Duerch déi aktuell Situatioun vun der Pandemie vum “COVID-19” huet de Schäfferot vun der Gemeng Mäerzeg decidéiert d’Verwaltung zouzemaachen, an dat vum 27. Oktober 2020 bis op neien Uerder.

Wéi vum Ministère de l’Intérieur virgesinn, huet de Schäfferot ee “Plan de continuité d’activité communal” opgestallt. Déi ganz Zäit bleiwen d’Servicer vun der Gemeng zu den normalen Ëffnungszäiten disponibel, d’Büroe bleiwe fir de Public awer zou.

Wärend der Fermeture sinn d’Servicer ereechbar via E-Mail an Telefon :

  • E-Mail // commune@mertzig.lu
  • Bureau de la Population / État civil // Tél. 83 82 44 – 312
  • Recette // Tél. 83 82 44 – 321
  • Secrétariat // Tél. 83 82 44 – 311
  • Service technique // Tél. 83 82 44 – 341

Mir bieden Iech nëmme fir dréngend Demarchë, an am beschten iwwer E-Mail, ee Rendez-vous ze froen. Zertifikater an Dokumenter ginn Iech per Post respektiv per E-mail zougeschéckt esouwäit dat méiglech ass.

Vill Demarchë kënnen och online op www.mertzig.lu oder www.guichet.lu gemaach ginn.

FR

En raison de la situation actuelle de la pandémie du virus « COVID-19 », le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig a décidé de fermer l’Administration communale à partir du 27 octobre 2020 et jusqu’à nouvel ordre.

Suite aux recommandations du Ministère de l’Intérieur, le Collège échevinal a établi un « plan de continuité d’activité communal ». Les services communaux seront assurés pendant les heures d’ouverture normales, tandis que les bureaux de l’administration resteront fermés au public.

Tout au long de cette fermeture les services sont joignables par courriel et par téléphone :

  • E-Mail // commune@mertzig.lu
  • Bureau de la Population / État civil // Tél. 83 82 44 – 312
  • Recette // Tél. 83 82 44 – 321
  • Secrétariat // Tél. 83 82 44 – 311
  • Service technique // Tél. 83 82 44 – 341

Les citoyens sont priés de fixer un rendez-vous, de préférence par courriel, que pour les démarches administratives absolument nécessaires.

Dans la mesure du possible, les certificats et documents vous seront envoyés par voie postale ou par courriel. Bon nombre de démarches peuvent être effectuées en ligne via www.mertzig.lu ou www.guichet.lu.

Aller au contenu principal