Séance #10/2019 du 19.12.2019

Ouverture de la séance à 10h15

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

1. Approbation

a) d’un devis

Dans le cadre de la remise en état annuelle de la voirie rurale, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents le projet élaboré par l’Administration des Services techniques de l’Agriculture (ASTA) prévoyant le réaménagement du chemin au lieu-dit « Viichterlach » à Mertzig dont le devis se chiffre à 139.250€. La procédure du marché public sera engagée par la même administration 

b) de plusieurs conventions

Dans le cadre de la préservation de la nature dont notamment des vergers sur le territoire de la Commune de Mertzig, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents deux conventions conclues le 13 décembre 2019 entre le Syndicat intercommunal pour la Conservation de la Nature (SICONA), la Commune et les propriétaires des terrains respectifs, à savoir M. Pierre Lentz et les époux Christian Engeldinger-Wagener.

2. Enseignement de musique

a) Organisation scolaire 2019/20 rectifiée

En application de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal et de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents l’organisation rectifiée des cours de formation musicale et d’instruments à Mertzig pour l’année scolaire en cours, telle que communiquée par l’établissement d’utilité publique Union Grand-Duc Adolphe (UGDA), la Fédération Nationale de musique du Grand-Duché de Luxembourg.

b) Avenant à la convention initiale

Dans le même contexte, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents l’avenant à la convention conclue entre le Collège échevinal et l’UGDA pour l’organisation des cours de formation musicale et d’instruments dans la Commune de Mertzig, année scolaire 2019/2020,

3. Fixation du prix du bois de chauffage – Exercice 2020

Suite à une proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents le prix pour le bois de chauffage pour l’année 2020, à savoir :

1x corde / hêtre : 115,74 € / corde + 8% TVA = 125 €

1x corde / chêne : 106,48 € / corde + 8% TVA = 115 €

Ces prix sont inchangés par rapport à l’exercice précédent.

4. SICONA – Programme annuel 2020

Le Conseil communal a adopté à l’unanimité des membres présents le programme d’action annuel du Naturschutzsyndikat SICONA qui a été présenté par M. Yves Schaack, M.Sc. Biologie et Attaché à la direction du syndicat. Le programme d’action s’élève à 60.000 € et inclut l’entretien et la création de biotopes, la coopération avec les agriculteurs de la commune, des actions d’information et sensibilisation, des cartographies et plans de gestion ainsi que la protection d’espèces menacées.

5. Modification du règlement-taxe

Suite à une réunion de travail du Conseil communal et après avoir demandé l’avis des associations locales lors de la réunion « entente » qui a eu lieu le 28 novembre 2019, le Conseil communal a revu ses délibérations des séances du 27 avril 2007 et 19 septembre 2012 pour modifier le règlement-taxe concernant la location des biens communaux. A l’unanimité des membres présents, les tarifs de location suivants ont été arrêtés pour être applicable à partir du 1er janvier 2020 :

En cas de location d’une dessalles au « Centre Turelbaach » par une personne individuelle, celle-ci peut également disposer de la grande tente, sous réserve de disponibilité et contre paiement de la taxe prévue.

6. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins informe le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur travaux à court et moyen terme.

7. Budget rectifié 2019 et Budget 2020

Le budget rectifié de l’année 2019 et le projet de budget pour l’année 2020 ont été soumis pour discussion et approbation au Conseil communal, sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins et après une réunion de travail qui a été organisée en date du 12 décembre 2019. Le Conseil communal a approuvé à 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER, Myriam HOLZEM-HANSEN) contre 1 voix (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ) le budget rectifié de l’exercice 2019 qui se présente comme suit:

Dans la cadre du projet de budget pour l’année 2020, le présent rapport reprend quelques extraits du discours du Bourgmestre, étant précisé que seul le discours prononcé fait foi:

„Dir Dammen an dir Hären,

 Am Numm vum Schäfferot soen ech dem Sekretariat, a virun allem dem Aender Schroeder, merci fir d’Dokument wat Dir virleien hutt: de Budget rectifié 2019 an de Projet Budget fir d’Joer 2020 wat eng nächst Etapp ass fir eis gemeinsam Ziler déi nächst Jore vun eisem Mandat ëmzesetzen.

Merci och fir déi konstruktiv Aarbechtssitzung zum Budget vu leschter Woch, wou leider net jidderee konnt deelhuelen aus gesondheetlechen oder berufleche Grënn. Aus de selwechte Grënn kënne mir och haut an der offizieller Sitzung vum Gemengerot leider net komplett sinn.

 No de Walen am Oktober 2017 ass et elo eisen 3. Budget dee mir virleien hunn. Knapp méi wéi 1/3 vum Mandat sinn eriwwer. Et waren 2 Joer intensiv Aarbecht wou mir keng Zäit verluer hu fir eise gemeinsame Programm ëmzesetzen.

D’Laascht vun der Ëmsetzung vun deem Programm läit op de Schëllere vum Schäfferot. Ouni de Gemengerot geet et awer net fir d‘Projeten op de Wee ze schécken wéi se an deeglaangen, heiansdo wochelaangen, méintelaange Prozesser am Schäfferot mat Hëllef vun de professionnelle Partner a vum Gemengepersonal ausgeschafft gi sinn, mat ëmmer deem nämlechten Zil: dee beschtméigleche Projet realiséieren fir d’Allgemengheet, dee beschtméigleche Projet deen d’Gemeng mat sengen Awunner an doriwwer eraus d’Regioun no vir bréngt, dee beschtméigleche Projet deen d’Gemeng net nëmme kuerzfristeg, mee virunn allem mëttel- a laangfristeg fit mécht fir d’Zukunft, fir den Erausfuerderunge vun der Zäit, an och den Uspréch vun enger Gesellschaft déi sech ëmmer weider entwéckelt, gerecht ze ginn.

 Ouni déi professionnell Partner geet et net : d’Gemengesyndikater, déi verschidde Bureauen (Architekten, Ingénieuren, Urbanisten), d’Corps de métiers, d’Handwierker, d’Dengschtleeschter an och déi staatlech Servicer a Verwaltungen déi der Gemeng a senge Servicer zur Säit stinn.

 Ouni engagéiert a motivéiert Personal geet et och net. Mir am Schäfferot hoffen dass de Gemengerot sech bewosst ass wat fir eng Chance d’Gemeng Mäerzeg hat an huet beim Rekrutement vun de Postes-clé am Sekretariat an am Service technique, ouni de Receveur ze vergiessen, an ouni d’Mataarbechter ronderëm ze vergiessen déi et enger klenger Gemeng wéi Mäerzeg erlaben ze funktionnéieren, am Dingscht vu sengen Awunner.

A mir sinn net färdeg. Et kommen déi nächst Méint weider Changementer op d’Gemeng zou, virunn allem an der Régie, déi eis erlabe sollen d’Gemeng mat all senge Servicer ze optimiséieren. Dat geet net vum selwen, do brauch een nieft dem politesche Wëllen och engagéiert a motivéiert Personal wat dës Prozesser an Entwécklunge begleet.

 Merci dofir un all d‘Gemengeservicer vun dëser Plaz aus, am Numm vum Schäfferot, an (hoffentlech) och vum Gemengerot. Wann Dir averstan sidd, gi mir de Merci virun. [Approbatioun vum Gemengerot] (…)

 D’Joer 2019, wat elo op een Enn geet, war een aarbechtsintensivt Joer fir eis alleguer. Den éischte groussen Infrastrukturprojet, d’inklusiv Renovatioun mat engem behënnertegerechten Zougang zum Gemengenhaus, ass op de Schinnen. Nom Vote vum Devis den 1. Februar 2019 sinn ëffentlech Ausschreiwunge preparéiert ginn, d’Soumissioun huet stattfonnt an d’Aarbechte kënnen elo Ufank 2020 ugoen. D’Gemeng ass dëse Mount geplënnert an dëse Container wou mir grad sëtzen bis viraussiichtlech d’Rentrée 2021 wann alles no Plang leeft. Am Budget 2020 gesi mir 3,5 Mio € fir dëse grousse Projet vir, deen awer méi wéi noutwendeg war a wou mir kee Moment gezéckt hunn en duerchzezéien. Ee Subsid vu 640.000 € krut d’Gemeng vum Inneministère provisoresch zougesot. Aner méiglech Subside ginn ugefrot, notamment beim Familljeministère am Kader vun der inklusiver Renovatioun am Sënn vum „Design for all“ Konzept. Do ass de « Projet de loi n° 7346 portant sur l’accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs » aktuell nach an der Prozedur. Déi zoustänneg Chamberkommissioun hëlt awer am Prinzip muer Amendementer un nodeems Ufank 2019 de Staatsrot wéi och am Laf vum Joer d’Beruffskummeren a verschidden Organisatioun hiren Avis ofginn hunn, wou d’Amendementer elo gréisstendeels Rechnung droen. De Projet kritt also elo e Fortgang a misst 2020 vun der Chamber kënne gestëmmt ginn.

 Dës provisoresch Struktur wou mir grad sëtzen, kascht d’Gemeng e järleche Loyer vun 250.000 €. Idem fir den anere Container wou de Cycle 1 dran ass dee mir gezwonge waren opzeriichten fir dass d’Schoulrentrée 2018 konnt stattfanne mat genuch Klassesäll! Ech wëll dat just nach eng Kéier rappeléieren.

 En Infrastrukturprojet laanscht deen d’Gemeng net komm ass, aus de bekannte Grënn (Konformitéit, gesondheetsschiedleche Granulat) war 2019 d’Renovatioun vum synthetesche Fussballsterrain. Dëse Projet ass a Rekordzäit realisiéiert ginn, nom Vote am Gemengerot den 22. Mäerz 2019, der Ausschreiwung, dem Zouschlag, dem Ufank vun den Aarbechten Ufank Juni an d’Fäerdegstellung de 17. September 2019. D’Aweiung huet d’Gemeng zesumme mam Fussballsveräin virun 3 Wochen organiséiert. Déi ronn 500 aktiv Memberen vum Veräin soen der Gemeng Merci. Dobäi huet d’Gemeng just seng Pflicht erfëllt. Am Budget rectifié 2019 hu mir 1.270.000 € stoen, fir 2020 0 €, de Subsid vum Sportsministère beleeft sech op 311.000 €. Déi ganz Sportinfrastruktur hu mir mat dësem Projet op d’mannst nees a Stand gesat fir minimum dat nächst Jorzingt.

 Déi gréissten Eerausfuerderung an déi absolut Prioritéit ass a bleift awer d’Vergréisserung an d’Moderniséierung vum Schoulkomplex mat der Maison Relais an och der Sportshal déi an engem schlechten Zoustand ass.

 Erlaabt mir dass ech kuerz widderhuelen dass déi 1. Etapp an deem Prozess d’Opbauen an d’nees Vertraueschafen tëscht den Acteure war. Dës Strukture stinn erëm a mir schaffe gutt mateneen: de Schoulcomité ass am Abrëll 2019 zréckgewielt ginn, d’Schoulkommissioun funktionnéiert an d’Elterevertriedung engagéiert sech konstruktiv. Mir widderhuelen dass dës Strukturen d’Grondviraussetzung waren a sinn fir déi infrastrukturell Problemer ze léisen. Mir wollten nimools eng nei Schoul an alles wat dozougehéiert vun „uewen erof“ plangen. Et soll „zesummen“ ausgeschafft ginn, mat all den Acteuren.

 Déi aner Etapp war och d’Kafe vun engem Terrain fir een Ausbau iwwerhaapt mol ze erméiglechen: déi lescht 200.000 € am Kader vun där Acquisitioun stinn am Budget 2020. Am PAG musse mir natierlech och alles virgesinn fir de Projet réischt méiglech ze maachen. Do wësst Dir dass mir de 9. Januar 2020 eng Aarbechtssitzung hunn.

 Wat hu mir eis virgeholl? Ech zitéiren aus der Schäfferotserklärung: „Mir setzen eis an fir kannergerecht schoulech Infrastrukturen déi mir zesumme mam Schoulpersonal an all de betraffenen Acteuren iwwerdenken fir e méi motivéirend, gesond an altersgerecht Ëmfeld ze bidden. An dëser Optik wëlle mir bei Renovatiouns- oder Neibauprojeten d’Qualitéit an d’Funktionalitéit vun den Infrastrukturen, banne wéi baussen, konsequent verbesseren.“ Fir dat hinzekréien hu mir d’Firma „Lernlandschaft“ engagéiert. Viru genau engem Joer, am Dezember 2018, hunn d’Workshops mat de Schoulpartner an den Architekten do ugefaang. No ville Méint Austausch sinn d’Iddien an d’Virstellunge vun der neier Mäerzeger Schoul a Maison Relais an engem „Raumfunktionsbuch“ festgehal ginn wat virum Summer färdeg gestallt ginn ass. Dëst Buch ass dann och d’Basis fir den Architektebureau fir un de Pläng ze schaffen. Vu Woch zu Woch komme mir elo do virun, heiansdo a klenge Schrëtt, mat Déiften an Héichten, mat kontroversen Diskussiounen, mee ouni d’Zil aus den Aen ze verléieren: fir der Gemeng Mäerzeg déi Schoul- a Betreiungsstrukturen, wéi och eng Sportshal ze plangen no engem Schema, Masterplang oder Gesamtkonzept dee Kapp a Fouss huet, wou d’Iddien a Virstellunge Realitéit ginn, mat der Hëllef vun engem engagéierte Schoulpartner deen un de Projet gleeft.

 Dat brauch Zäit. De Schäfferot, wéi de Gemengerot mussen awer och un de Projet gleewen. Mir wëllen net just flécken oder eng Stéckaarbecht maachen, mee mir hätte gär dass dat ganzt Konzept vu vir bis hannen opgeet.

 Et ass wuel e Mammutprojet! Dat ass och de Grond firwat dat méi Zäit an Usproch hëlt, Zäit déi awer noutwenneg ass well et sech em dee gréissten, usprochsvollsten, leider och finanziell am opwendegste Projet handelt deen d’Gemeng Mäerzeg déi nächst Joren ze realiséieren huet.

 Am Budget 2020 sti fir dëse Schoulprojet just 100.000.- € well mir nach d’ganz Joer brauchen fir och mat Eech drun ze feilen, virun allem och fir de finanziellen Impakt ze analyséieren iwwert déi nächst Joren. Et geet virun allem drëm déi eenzel Etappe vum Projet ze definéieren op enger realistescher Zäitschinn, an de Prioritéite no.

 Mir därfen awer net fäerten. Ouni Courage, oder mat Angscht komme mir net virun. Déi national Wirtschaft dréint, och wann d’Wuesstumsprognosen a Bezuch op de PIB sécher net éiweg no uewe weise kënnen. Eppes schéngt awer evident: wa mir haut net investéieren, wéini dann? Eisen Tutelle’s-Minister encouragéiert d’Gemengen an der Circulaire fir fir d’Opstelle vum Budget 2020 ze investéieren.

 D’Gemengefinanzreform weist seng Wierkung: um Niveau vun der Gewerbesteier, dem Impôt commercial, kommen d’Gemengen an de Genoss vun enger Hausse vun 18% fir de Budget 2019 rectifié, an 17,30% fir de Budget 2020. En änleche Zzenario besteet bei den net affektéierte Ressourcen an dem „Fonds de dotation globale“ vun de Gemengen dee fir de Budget rectifié 2019 eng Hausse vun 8,30% opweist, a fir 2020 souguer 13,80%. Fir d’Gemeng Mäerzeg bedeit dat eng Hausse vu ronn 6,3 op 6,9 Mio € am Rectifié, a fir 2020, 7,2 Mio €.

 Mir plange virun a gesi fir d’1. Trimester 2020 Aarbechtssitzungen tëscht Gemengerot, Schoulpartner an Architektebureau vir, souwäit dat zäitlech fir Eech méiglech ass. Zil soll sinn bis Mëtt vum Joer, spéitstens, de Masterplang stoen ze hunn, an ze stëmmen. Ab deem Moment hätte mir dann eng gewësse Planungssécherheet a wéisste wouhin et geet. (…)

 Fir d’Ausgabe vun 2020 ze stäipen ass e weideren Emprunt vun 2 Millioune virgesinn. Et ass awer gutt méiglech dass dësen Emprunt net muss gezu ginn. Dat wësse mir am leschten Trimester vum Joer.

 Natierlech vergiesse mir net aner batter noutwendeg Infrastrukturaarbechten, do z.B. am Stroosseréseau. Mir proposéieren d’Rue de l’école nei ze maachen a gesinn dofir 2020 750.000 € vir. D’Pläng an den Devis ginn aktuell iwwerschafft vum Bureau d’études a missten eis Ufank 2020 virleien. Den Timing gëllt et festzeleeën, wëssent dass Aarbechten am Kader vum PAP an der Rue de l’école kéinten ufänken, wéi och um net bewunnten Haff wou de Schäfferot mam Proprietär an dem Service desSites et monuments nationaux un engem Projet schafft.

 D’Devise bei all de Projeten bleift déi selwecht wéi an der Schäfferotserklärung festgehal: d’ëffentlech Gelder wëlle mir optimal notzen fir mat manner méi ze maachen! Dat verlaangt vill hannerfroen, vill driwwer schlofen, vill Concertatioun, en éierlechen Austausch, eng responsabel Gestioun, a vill Engagement am Kader vun eisem Mandat wou mir fir d’Allgemengheet däerfe schaffen, wat eng ganz nobel an honorabel Aufgab ass. Denkt w.e.g. ëmmer un d’Saach em déi et geet.

 De Schäfferot ass do non-stop am gaang drun ze schaffen, mat vill Freed an Ausdauer, an Zesummenaarbecht mat enger formidabler Equipe am Gemengesekretariat, am Service technique an an der Régie, ouni d’Partner vun der Gemeng ze vergiessen déi ugangs schon opgezielt goufen.

 Aner ordinär Depense betreffen de Projet „Sécher Spillplazen“ deen 2020 ëmgesat soll ginn (18.000 €), den Entretien vum Terrain (50.000 €), d‘UGDA-Musiksschoul (148.000 €). Extraordinär Depense si virgesi fir d’Erneierung vum Elektreschen am Paschtoueschhaus (20.000 €) wat jo un e Kiné- an Osthéo-Cabinet verlount ass; den Dag vun der aler Schoul ass net méi dicht a muss gefléckt ginn (10.000 €); eenzel Feldweeër musse gefléckt ginn (140.000 €); déi nei Kläranlag mat de Gemenge Feelen a Groussbus kann 2020 definitiv a Betrib geholl ginn (350.000 €); de kommunale Park ass net am optimale Zoustand (10.000 €); eis Regie brauch dat néidegt Schaffgeschir a Gefierer (300.000 €) (…)

 „Eng Gemeng fir jiddereen“. Dat ass de Leitmotiv fir eis all fir dat mir eis sollen asetzen, am korrekten Dialog, an am respektvolle Mateneen.

Wann de Gemengerot gewëllt ass op dee Wee ze goen, dann ass de nächste Schrëtt d’Approuvéiere vun dësem Projet Budget fir 2020 wou d’Wäiche gestallt ginn fir weider véier intensiv Joren Investitiounspolitik fir d’Mäerzeger Leit, vu kleng bis grouss, vu jonk bis manner jonk.“ (…) 

Ainsi, les principaux investissements pour l’année 2020 s’élèvent à XXX millions d’euros. Le détail se présente comme suit :

Après débat et discussion, le Conseil communal a approuvé à 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER, Myriam HOLZEM-HANSEN) contre 1 voix (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ) le budget pour l’année 2020 qui se présente comme suit :

Clôture de la séance à 13h30

Séance #09/2019 du 21.11.2019

Ouverture de la séance à 19h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

 1. Service « Médiation » – Approbation d’une convention

 Dans la Déclaration du Collège des Bourgmestre et Échevins du 5 décembre 2017, il a été envisagé de créer un service de médiation communale: « Les conflits de voisinage font également partie de la vie quotidienne à Mertzig. Dans la plupart des cas, le Bourgmestre n’est pas compétent pour y arbitrer, à moins que l’ordre public communal ne soit troublé. Afin d’éviter une action civile au juge d’instruction, nous voulons à l’avenir diriger les citoyens vers les services du Centre de médiation civile et commerciale (CMCC), compétent pour gérer ce genre de situations. » C’est désormais chose faite avec l’approbation, à l’unanimité des membres présents, d’une convention y relative entre le Collège échevinal et Madame Corinne Weis, médiateur agréé. Le service est en place depuis le 1er janvier 2020.

2. Approbation de subsides

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents d’allouer un subside ou payer une cotisation aux associations /organisations suivantes:

 • SOS Faim 75€
 • Fédération régionale des pompiers NORD 250€

 3. Résolution sur la crise climatique

Sur proposition du Collège échevinal, le Conseil communal a adopté, l’unanimité des membres présents, une résolution sur la crise climatique avec la teneur suivante: « Face aux dangers qui menacent notre région, notre pays, voire les Hommes et la Nature du monde entier–la Commune de Mertzig reconnait la crise climatique:

 • Les changements climatiques d’origine humaine sont une crise qui se développe rapidement, ce qui menace sérieusement la stabilité mondiale et l’existence humaine.
 • Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat IPCC/GIEC a publié un rapport spécial sur les conséquences du réchauffement climatique. Ce rapport souligne la nécessité de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre bien avant 2030, afin de limiter le réchauffement à 1,5°C et de parer ainsi aux effets les plus catastrophiques du changement climatique. Cet objectif ne peut être atteint que si des mesures ambitieuses sont prises aux niveaux national et communal, par la société civile, par le secteur privé, par les peuples autochtones et par les communautés locales.
 • Le rythme et l’ampleur actuels des mesures internationales, nationales ou locales prises en faveur du climat sont largement insuffisants pour prévenir des dommages et éviter des pertes importantes en termes d’économie, d’écologie et de santé humaine dans les décennies à venir.
 • Les populations les plus exposées aux risques (dans nos communes/villes et nos communautés, mais aussi parmi nos partenaires indigènes en Amazonie et ailleurs) sont celles qui sont le plus touchées par l’injustice environnementale de longue date et subissent davantage les impacts et conséquences négatifs économiques, environnementaux et sociaux induits par une économie qui est tributaire des combustibles fossiles et qui tolère la surexploitation des ressources.
 • La déforestation de la forêt amazonienne et d’autres forêts tropicales est un moteur supplémentaire de la crise climatique et détruit les habitats et les cultures des peuples autochtones. Étant donné que la protection des forêts tropicales est synonyme de protection du climat, nous réaffirmons notre engagement pris au sein de l’Alliance pour le climat de soutenir les organisations autochtones.
 • Le changement climatique renchérit les besoins humains de base, tels que la nourriture, le logement, les soins de santé, les moyens de transport et l’énergie. Combinée à des salaires faibles, cette situation conduit à une plus grande inégalité dans la répartition des richesses.
 • Les gouvernements nationaux et locaux du monde entier devront réduire considérablement leurs émissions par habitant d’ici 2030 afin de rester dans un cadre de réchauffement limité à 1,5°C, tel qu’approuvé par l’accord de Paris de 2015. Dans cet ordre d’idées, la Commune de Mertzig s’engage à donner l’exemple. »

Ainsi, le Conseil communal a décidé unanimement :

 • de s’engager à déployer tous ses moyens pour promouvoir un changement équitable avec la vision d’un avenir sans émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropogène. Le but étant d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible et au plus tard fin 2030, tout en se basant à 100 % sur les sources d’énergies renouvelables.
 • d’arrêter que :

*la Commune de Mertzig considérera les conséquences climatiques découlant de toutes ses décisions futures et elle favorisera des solutions et des actions exerçant des effets positifs sur le climat, sur l’environnement et sur la biodiversité.

* En parallèle à sa lutte contre la crise climatique, notre commune continuera et augmentera ses efforts d’adaptation aux changements climatiques afin de réduire les effets négatifs et inévitables de ces derniers.

*la Commune de Mertzig s’engage à informer davantage les citoyen/nes (et en particulier les jeunes) sur la crise climatique. Elle se propose d’organiser des réunions citoyennes et d’autres activités afin de promouvoir la participation citoyenne au cœur de la prise de décision.

4. Office social « OSNOS »

a. Approbation du Budget rectifié et Budget 2020

En application de la convention entre l’Office social Nordstad (OSNOS) et la Commune de Mertzig, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents le budget rectifié de l’année 2019 ainsi que la participation de la Commune de Mertzig à l’OSNOS pour l’année 2020 qui s’élève à 67.573,57€ sur un budget global de l’OSNOS de 4.332.044,00€.

b. Nomination d’un représentant au Conseil d’administration

Le mandat de quatre membres du conseil d’administration de l’OSNOS, dont le mandat du représentant de la Commune de Mertzig, s’est terminé au 31 décembre 2019. En application de la législation, le Conseil communal a proposé à l’unanimité des membres présents Mme Michèle Schiltz-Hoeltgen de Mertzig comme représentant de la Commune de Mertzig au sein dudit conseil d’administration.

5. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins informe le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur travaux à court et moyen terme.

Séance secrète

6. Nomination provisoire d’un fonctionnaire (m/f), Carrière B1

Suite à la vacance de poste d’un fonctionnaire, Carrière B1, le Conseil communal a nommé unanimement et provisoirement au poste de rédacteur communal de la Commune de Mertzig avec effet au 1er janvier 2020 Madame Michelle THOMA de Rambrouch, parmi 11 candidatures dont 4 conformes à la publication de poste.

7. Nomination d’un employé communal (m/f), Carrière C1

Suite à la création d’un poste d’expéditionnaire administratif dans le groupe d’indemnité C1 au sein du service technique de la Commune de Mertzig lors de la séance du Conseil communal du 1er février 2019, le Conseil communal a nommé unanimement à ce poste avec effet au 1er décembre 2019 M. Enes MAHOVAC de Mertzig, parmi 58 candidatures.

Clôture de la séance à 23h00

Séance #08/2019 du 03.10.2019

Ouverture de la séance à 19h30

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

 1. Plan de gestion – Exercice 2020

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents le plan de gestion de la forêt de Mertzig d’une contenance de 96 ha et soumise au régime forestier. Ce plan de gestion a été établi par l’Administration de la Nature et des Forêts, Arrondissement NORD, triage de Grosbous et présenté par Monsieur Christian ENGELDINGER, préposé forestier du triage de Grosbous dont fait partie la commune de Mertzig. Le plan de gestion pour 2020 prévoit outre le plan de coupe et le plan de culture, un plan protection, un plan amélioration, un plan conservation de la Nature, un plan récréation, un plan aménagement et un plan voirie.

La gestion des forêts publiques est basée sur une planification au moyen de plusieurs outils : l’inventaire forestier, la cartographie des stations forestières, l’aménagement forestier et le plan de gestion annuel. Le plan de gestion annuel est établi pour chaque propriété forestière par le chef d’arrondissement en collaboration avec le préposé forestier. Il a pour vocation d’établir et de budgétiser à l’avance les actions qui seront menées, notamment dans le cadre de la gestion durable de la forêt, la protection de la nature et la sensibilisation du public. Le plan de gestion annuel est validé par le propriétaire, en l’occurrence la Commune de Mertzig via son Conseil communal.

 2. Zones hydrologiques – Avis

La mise à jour des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation est basée sur la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Cette directive transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau a pour objectif d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation afin de réduire les effets négatifs des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et les activités économiques. Conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi précitée du 19 décembre 2008, le Conseil communal a émis son avis sur le projet des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondations tel qu’élaboré par le ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions. Pour le surplus, il est renvoyé aux sites gouvernementaux: eau.geoportail.lu, waasser.lu et emwelt.lu.

3. Organisation scolaire 2019/2020 – Plans de surveillance

En application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents les différents plans de surveillance, valables pour les cycles 1 à 4, élaborés par le personnel enseignant pour l’année scolaire 2019/2020.

4. Approbation de plusieurs compromis

 Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents:

 • le compromis de vente conclu en date du 1er septembre 2019 entre Madame Anita Kortman de Mertzig et le Collège des Bourgmestre et Échevins en vue de la vente d’un terrain enregistré sous le numéro cadastral 766/5884, inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig, d’une contenance de 1,39 ares, au prix de 1.400 euros;
 • le compromis de vente conclu en date du 27 septembre 2019 entre Madame Susan Miedema de Mertzig et le Collège des Bourgmestre et Échevins en vue de la vente d’un terrain enregistré sous le numéro cadastral 597/5872, inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig, d’une contenance de 0,15ares, au prix de 6.000 euros.

5. Maison communale – Changement de lieu

 En vue du chantier de réaménagement et de modernisation de la Maison communale, une structure provisoire (container) a été érigée sur le terrain communal derrière le hall sportif se situant à la même adresse que l’actuelle mairie (22, rue Principale à L-9168 Mertzig). Considérant que les travaux rendent impossible le bon fonctionnement des services communaux dans la Maison communale officielle, le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents de transférer les services communaux à partir du 1er décembre 2019 dans cette structure provisoire pour la durée du chantier qui est estimée à 18 mois.

6. Fixation de l’impôt commercial et foncier pour 2020

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents de fixer le taux de l’impôt commercial pour l’année 2020 à 300 %. Ce taux reste ainsi inchangé par rapport aux exercices précédents. Par ailleurs, ont été confirmés les taux actuels de l’impôt foncier pour l’année 2020, à savoir: de fixer les taux de l’impôt foncier pour l’année 2020 comme suit :

A        400%     Propriétés agricoles

B      1500%     Constructions industrielles ou commerciales

B      2375%     Constructions à usage mixte

B      3375%     Constructions à autre usage

B      4375%     Maisons unifamiliales, maisons de rapport

B      5375%     Immeubles non-bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation

B      6425%     Terrains à bâtir à des fins d’habitation

7. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins informe le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur travaux à court et moyen terme.

Séance secrète

8. Nomination provisoire du receveur communal

Suite à la vacance de poste du receveur communal, le Conseil communal a nommé unanimement et provisoirement au poste de receveur communal de la Commune de Mertzig avec effet au 1er décembre 2019 Madame Tania CARVALHO de Mertzig, fonctionnaire dans la carrière du rédacteur au sein de l’administration depuis le 1er juillet 2017, et seule candidature conforme.

Clôture de la séance à 23h00

Séance #07/2019 du 09.09.2019

Ouverture de la séance à 19h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

1. Organisation scolaire 2019/2020

a. Occupation des postes

En application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission, il appartient au Conseil communal de procéder à l’occupation des postes du personnel enseignant. En considération des affectations dans l’enseignement fondamental de la Commune de Mertzig décidées par Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse pour l’année scolaire2019/2020, le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents de procéder à l’occupation des postes du personnel enseignant comme suit:

MULLER Rita           Poste de surnuméraire         13 leçons

FERREIRA Wendy   Poste de surnuméraire         22 leçons

PROVOST Maité      Poste de surnuméraire         20 leçons

SOLVI Sophia           Poste de surnuméraire         07 leçons

WILSON Derek Jr.    Poste de surnuméraire         22 leçons

b. Plans de surveillance

En application de la loi précitée du6février2009etdurèglementgrand-ducal précité du 14 mai 2009, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents les différents plans de surveillance élaborés par le personnel enseignant pour l’année scolaire 2019/20.

2. Approbation

 a. De subsides et cotisations

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents d’allouer un subside ou payer une cotisation aux associations / fondations suivantes:

 • Friends of Patton’s 26th Infantry Division: 50€
 • Fondation « epi » – encouragement promotion intégration: 150€
 • Noël de la Rueasbl: 50€
 • SOS Détresse: 50€
 • Eng Bréck mat Latäinamerika: 50€
 • Sécurité Routière: 150€
 • Tornado « Pétange »: 150€
 • Tornado « Käerjeng »: 150€
 • Amazonas / 100 arbres: 252€ 

 b. De plusieurs conventions

En application de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale et son règlement grand-ducal d’exécution du 8 novembre 2010, le Conseil communal approuvé à l’unanimité des membres présents la convention conclue entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et les représentants de l’Office social Nordstad (OSNOS)en date du 12 juin 2019. Ladite convention règle les relations, l’organisation et le financement de l’OSNOS qui s’adresse à tous les habitants des communes de Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck et Schieren ainsi qu’aux habitants des communes de Bourscheid, Feulen et Mertzig. Il assure aux habitants de son territoire de compétence l’aide définie par la loi précitée du 18 décembre 2009. Il fournit les renseignements et effectue les démarches en vue de procurer aux ayants-droit les mesures sociales et prestations financières prévues par la législation. L’aide sociale assure, aux personnes dans le besoin et à leur famille, l’accès aux biens et aux services adaptés à leur situation particulière, afin de les aider à acquérir ou à préserver leur autonomie. L’aide peut être de nature palliative, curative ou préventive. Elle est axée sur un accompagnement social à court, moyen ou long terme. Elle intervient à titre subsidiaire et peut compléter les mesures sociales et les prestations financières prévues par d’autres lois et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser. Le Conseil communal a encore approuvé à l’unanimité des membres présents les avenants aux conventions conclues entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et l’Association « Arcus / am Déngscht vu Kanner, Jugend a Famill » de Luxembourg, signés en date du 12 juin 2019 et ayant comme objet la gestion de la Crèche communale et de la Maison Relais.

3. Modification du règlement de circulation

Pour pallier l’augmentation permanente de la circulation automobile, et particulièrement le trafic de transit, dans les rues « Collette’s Päsch » et « Um Hinfert », le Collège des Bourgmestre et Échevins a proposé au Conseil communal de prendre les mesures nécessaires pour réduire le trafic dans ce quartier résidentiel. Sur base de l’avis favorable de la Commission de circulation de l’État du 3 juillet 2019et en application de la loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et de son règlement grand-ducal d’exécution du 6 juillet 2004, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents la modification projetée du règlement général de circulation du 9 juin 2015 en ajoutant les rues précitées, se référant à article « Art.2/2/1-Circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles », à l’annexe « Dispositions particulières » dudit règlement de circulation.

4. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil communal sur les projets et dossiers d’actualité.

Séance secrète

5. Démission d’un fonctionnaire / carrière B1

En application de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le Conseil communal a approuvé, par vote secret, la demande de démission de ses fonctions du poste de rédacteur communal présentée par Madame Danielle BAUER. Par la même occasion, il a déclaré vacant le poste de rédacteur / carrière B1 à l’Administration communale de Mertzig. 

6. Démission du receveur communal

En application de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le Conseil communal a approuvé, par vote secret, la demande de démission de ses fonctions du poste de receveur communal présentée par Monsieur Claude NESEN. Par la même occasion, il a déclaré vacant le poste de receveur communal à l’Administration communale de Mertzig.

7. Nomination provisoire d’un fonctionnaire / carrière A2

 En application de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le Conseil communal a nommé provisoirement, par vote secret, Monsieur Gilles WALTZING, titulaire d’un diplôme «Diplôme d’Ingénieur industriel en Génie Civil» et ayant réussi à l’examen d’admissibilité de la carrière du chargé de gestion (anciennement ingénieur-technicien) au poste de «chargé de gestion» appartenant à la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, au sein du Service technique de la Commune de Mertzig, et ceci avec effet au 1er octobre 2019.

Clôture de la séance à 21h30

Séance #06/2019 du 17.07.2019

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance 

 

Séance secrète 

1. Modification de l’Organisation scolaire 2019/2020

Suite au partage de voix lors de la séance du 12 juillet 2019, le Conseil communal s’est réuni une nouvelle fois pour délibérer sur le même ordre du jour en application de l’article 19, alinéa 1er, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Après avoir reconnu le caractère d’urgence de la nouvelle séance, le Conseil communal décide par vote secret avec 6 voix contre et 3 voix pour la demande de changement de classe/titulaire. La demande de changement de classe/titulaire est donc majoritairement refusée.

Séance #05/2019 du 12.07.2019

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

Séance secrète

1. Modification de l’Organisation scolaire 2019/2020  

Suite à une demande de changement de classe d’un parent d’élève pour son enfant, le Conseil communal a été convoqué pour en décider en séance secrète, en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Après lecture et discussion de toutes les pièces des acteurs impliqués lors de la séance, il a été procédé au vote secret avec comme résultat un partage des votes. L’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dispose en tel cas que « l’objet en discussion devra être reporté à l’ordre du jour de la séance suivante; (…) ».

 

Séance #04/2019 du 28/06/2019

 

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

 1. Organisation scolaire 2019/2020 – avec toutes ses parties intégrantes

En application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant sur l’organisation de l’enseignement fondamental et suite aux avis favorables de M. le Directeur de la Région « Rédange » et de la Commission scolaire qui s’est réunie en date du 17 juin 2019, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver la proposition de l’organisation scolaire de l’enseignement fondamental pour l’année scolaire 2019/20 élaborée et présentée par le Comité d’École. En application de la loi précitée du 6 février 2019, le Conseil communal décide encore à l’unanimité des membres présents d’approuver le plan d’encadrement périscolaire (PEP) élaboré par les partenaires scolaires de l’École fondamentale de la Commune de Mertzig. L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de contribuer à leur développement actif et social. L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socio-éducatif agréé par l’État.

2a. Organisation de l’enseignement musical – année scolaire 2019/20

En application de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver l’organisation présentée par l’établissement d’utilité publique Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) des cours de formation musicale et d’instruments de la Commune de Mertzig pour l’année scolaire 2019/2020.

2b. Convention UGDA – année scolaire 2019/20

En application de la loi précitée du 28 avril 1998, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver la convention conclue entre le Collège échevinal et l’établissement d’utilité publique Union Grand-Duc Adolphe pour l’organisation des cours de formation musicale et d’instruments en la commune de Mertzig, année scolaire 2019/20.

3a. SICONA – Adhésion d’autres communes au syndicat intercommunal

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver l’adhésion des communes de Helperknapp, Steinfort, Colmar-Berg et d’Erpeldange-sur-Sûre au Syndicat Intercommunal pour la conservation de la nature (SICONA).

Suit la délibération de l’extrait du Registre: Le Conseil Communal, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; Vu la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu l’arrêté grand-ducal du 5 novembre 1999 autorisant la création du Syndicat intercommunal du Centre pour la Conservation de la Nature, en abrégé « Sicona Centre » dans les communes de Beckerich, Bissen, Feulen, Grosbous, Mertzig, Redange-sur-Atert et Vichten; Vu l’arrêté grand-ducal du 6 juillet 2001 autorisant l’adhésion de la commune de Mersch au syndicat; Vu l’arrêté grand-ducal du 10 octobre 2008 autorisant l’adhésion des communes de Saeul et Schieren au syndicat; Vu l’arrêté grand-ducal du 07 juin 2015 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal du centre pour la conservation de la nature, en abrégé « Sicona-Centre » publié au Mémorial B N° 77 du 14 juillet 2015; Vu la délibération du conseil communal de Steinfort en date du 12 juillet 2018 aux termes desquelles ledit corps sollicite l’admission de la commune qu’il représente au syndicat intercommunal du Centre pour la conservation de la nature moyennant payement d’un apport en capital de 198.864 €; Vu la délibération du conseil communal de Helperknapp en date du 14 août 2018 aux termes desquelles ledit corps sollicite l’admission de la commune qu’il représente au syndicat intercommunal du Centre pour la conservation de la nature moyennant payement d’un apport en capital de 217.565 €; Vu la délibération du conseil communal de Colmar-Berg en date du 12 octobre 2018 aux termes desquelles ledit corps sollicite l’admission de la commune qu’il représente au syndicat intercommunal du Centre pour la conservation de la nature moyennant payement d’un apport en capital de 106.000 €; Vu la délibération du conseil communal d’Erpeldange-sur-Sûre en date du 29 novembre 2018 aux termes desquelles ledit corps sollicite l’admission de la commune qu’il représente au syndicat intercommunal du Centre pour la conservation de la nature moyennant payement d’un apport en capital de 115.638 €; Considérant qu’en vertu du compte de l’exercice 2017, le capital social du syndicat affiche en date du 31 décembre 2017 un montant de 1.577.083,17 € et qu’en vertu de l’art. 7.1.2 des nouveaux statuts du syndicat du 07 juin 2015 une commune désirant d’être admise à participer au syndicat devra contribuer au capital du syndicat par le versement de sa quote-part, étant déterminée pour les 2/3 par la multiplication de la population de cette commune par le résultat de la division de 2/3 du capital du syndicat, issu du compte du dernier exercice comptable clôturé, par la population totale des communes déjà syndiquées, les derniers chiffres de populations publiés par le STATEC étant pris en considération, et pour 1/3 par la multiplication de la surface totale de cette commune par le résultat de la division de 1/3 du capital du syndicat issu du compte du dernier exercice comptable clôturé par la surface totale des communes déjà syndiquées; Considérant que l’adhésion des 4 communes susmentionnées contribue à une amélioration de la cohérence écologique au niveau régional; Considérant en plus que le SICONA Centre dispose des ressources humaines et techniques pour faire face aux travaux supplémentaires; décide unanimement de consentir à l’adhésion des communes: – Helperknapp, moyennant contribution d’une quote-part au capital social du syndicat de 217.564,41 €; – Steinfort, moyennant contribution d’une quote-part au capital social du syndicat de 198.863,59 €; – Colmar-Berg, moyennant contribution d’une quote-part au capital social du syndicat de 100.140,50 €; – Erpeldange-sur-Sûre, moyennant contribution d’une quote-part au capital social du syndicat de 115.697,88 €. »

3b. SIDEC – Statuts modifiés        

Le Comité du Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets ménagers du nord et du centre (SIDEC), lors de son assemblée du 5 novembre 2018, décide d’entamer une procédure de modification des statuts en vertu des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes et de l’article 12 des statuts actuellement en vigueur. Par courrier du 23 mai 2019, M. le Président du SIDEC a adressé à l’attention du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Mertzig le projet des statuts modifiés accompagné d’un texte explicatif. Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver ladite modification des statuts.

3c. État des restants 2018

Le Receveur communal a présenté au Conseil communal l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2018. En application de l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’admettre en reprises provisoires 23.624,05 € du Service ordinaire et d’accorder au Collège des Bourgmestre et Echevins l’autorisation de poursuivre en justice les débiteurs qui figurent à l’état des restants 2018 avec la mention « à poursuivre ».

 3d. Chemin forestier « Säitert » – Décompte

 Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le décompte au montant de 40.416,56 € concernant l’aménagement du chemin forestier au lieu-dit « Säitert » à Mertzig.

4. Approbation d’un emprunt

Un emprunt de 2.000.000 € est inscrit au budget 2019 des recettes extraordinaires à contracter au cours de l’année 2019. Étant donné que des travaux extraordinaires prévus pour l’année 2019 sont des travaux indispensables à être exécutés (renouvellement du terrain synthétique et réaménagement de la Maison communale), le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents de contracter cet emprunt et de charger le Collège échevinal à procéder au choix de l’institut financier qui présente la meilleure offre.

5. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins informe sur les projets et dossiers d’actualité.

 

Séance #03/2019 du 07.06.2019

 

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

1. Approbations 

 1a. Approbation d’un acte notarié – Abandon

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver l’acte notarié du 26 avril 2019 passé entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et les représentants de la société « COPROM SA », concernant l’abandon de terrains, inscrits au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, lieux-dits « Rue Victor Kips », et « Impasse Laange Päsch », enregistrés sous le numéro 616/6329, d’une contenance 4,47 ares, respectivement 616/6630 et d’une contenance de 5,15 ares.

1b. Approbation d’un devis

Dans le cadre de la remise en état de la voirie forestière, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le devis élaboré par l’Administration de la Nature et des Forêts relatif au réaménagement d’un chemin existant au lieu-dit « Säitert » à Mertzig au montant de 77.220 €.

 1c. SICONA – Approbation d’une convention

Afin de promouvoir une alimentation durable dans la Maison Relais de Mertzig en utilisant des aliments produits de manière durable dans la région et des aliments biologiques, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver la convention conclue le 7 juin 2019 entre le syndicat intercommunal SICONA et le Collège des Bourgmestre et Échevins fixant les modalités du projet « Natur genéissen » et l’engagement des parties contractantes.

“Natur genéissen – mir iesse regional, bio a fair Natur genéissen von SICONA bietet konventionell und biologisch wirtschaftenden Landwirten einen Absatzmarkt, die bereit sind natur- und umweltfreundliche Nahrungsmittel zu produzieren. Im Fokus steht eine gesunde Ernährung in den Kindertagesstätten durch den Einsatz von möglichst vielen regionalen, saisonalen Produkten und Biolebensmittel. Somit werden Nachhaltigkeits-, Klima- und Naturschutzziele auf regionaler Ebene gefördert. Das ganzheitlich orientierte Natur genéissen-Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der SICONA-Mitgliedsgemeinden. Durch Schaffung neuer, regionaler Absatzmärkte für lokale Produkte werden umweltbewusste Betriebe der Region gestärkt, Transportwege verringert und es wird ein beträchtlicher Beitrag zum Erhalt der Natur geleistet. Zudem ist es wichtig, den Kindern die Verbindung zwischen einer umweltschonenden und nachhaltigen Landwirtschaft, der Erhaltung der Natur und einer gesunden Ernährung näherzubringen. Es wird es den Kindertagesstätten ermöglicht, in direktem Kontakt mit dem Produzenten zu stehen und somit zu wissen, wann welches Produkt (saisonal) verfügbar ist. Dies schürt Vertrauen und sorgt für mehr Transparenz in der Nachverfolgbarkeit der Lebensmittelproduktion. Indem die Maisons Relais ihre Produkte bei den sogenannten regionalen Qualitätsproduzenten einkaufen, unterstützen sie indirekt den Schutz der Natur und die regionale Ökonomie der Landwirtschaft (https://sicona. lu/projekte/natur-geneissen/).”

1d. Allocation de subsides et cotisations

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver les demandes de cotisations et subsides: Lëtzebuerger Déireschutzliga – Regioun Atert/Uewersauer 100,00 € SOS – Détresse 50,00 € Schankemännchen asbl 50,00 €

2. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins informe sur les projets et dossiers d’actualité.

Séance secrète

3. Proposition de réaffectation de personnel enseignant – Poste C1 (50%) A19/20 + Poste C2-4 (100%)

Dans le cadre de l’organisation scolaire provisoire de l’année 2019/20, 1 poste (50%) est à pourvoir sur la première liste pour le Cycle 1 et 1 poste (100%) est à pourvoir sur la première liste pour les Cycles 2 à 4. Sur base des publications des – dits postes sur la première liste publiée par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le Conseil communal procède au vote secret sur les différentes candidatures en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Séance #02/2019 du 22.03.2019

 

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

1. Approbations

1a. Approbation de plusieurs actes notariés

 • Acte « CONZEMIUS »

Suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Madame Isabelle ELSEN-CONZEMIUS, Échevine, ne prend part ni à la discussion ni au vote. Le Conseil communal décide à 5 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, l’Échevin Stefano D’AGOSTINO ainsi que les Conseillers Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HOLZEM-HANSEN) contre 1 voix (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ) d’approuver l’acte notarié du 1er février 2019 entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et les époux Edouard Conzemius-Schroeder de Mertzig l’acquisition par la Commune de Mertzig de terrains appartenant aux époux Conzemius-Schroeder, sis à Mertzig au lieu-dit « Auf der Floetz », inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig sous le numéro 378/6563, d’une superficie totale de 228,32 ares, au prix de 976.400,00€.

 • Acte « LUCAS »

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver l’acte notarié du 1er février 2019 entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et les consorts Lucas concernant l’acquisition d’un terrain, inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, lieu-dit « In den Bourwiesen », sous le numéro 362/0, d’une contenance de 32,60 ares, au prix de 6.520,00 €.

1b. Approbation de plusieurs conventions

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver les conventions suivantes: – « Stëftung Hëllef Doheem » – service de consultation pour personnes de plus de 60 ans; – « Nightrider » – Mise à disposition du service « Nightrider » aux habitants de la Commune de Mertzig. Dans ce cadre une taxe (forfait annuel par personne), est également arrêtée à l’unanimité: – 25 €/an < 27 ans – 50 €/an > 27 ans.

1c. Approbation d’un devis

Le Conseil communal décide à 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER et Myriam HOLZEM-HANSEN) contre 3 abstentions (les Conseillers Mady BORMANN-WEBER, Fernando FERREIRA et Cathy HOFFMANN-MEURISSE) d’approuver le devis détaillé relatif au renouvellement du terrain synthétique, tel que présenté par le bureau d’études « Schroeder & Associés » au montant total de 1.245.000,00 €. Pour garantir le financement de ce projet, un crédit supplémentaire se chiffrant à 345.000 €, provenant de l’excédent budgétaire de l’exercice 2018, est également approuvé par les 6 voix et 3 abstentions précitées.

1d. Approbation d’un contrat

Suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Madame Mady BORMANN-WEBER, Conseillère, ne prend part ni à la discussion ni au vote. Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le contrat réglant les modalités de la collecte des déchets verts dans la commune de Mertzig, signé entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et le prestataire de service, M. Joé Bormann. 1e. Approbation de subsides et cotisations Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver les demandes de cotisations et subsides: – Forest Stewardship Council (FSC) 200 € – Mouvement Européen 60 € – UGDA 50 € – Marche Gourmande asbl 500 €

2. Adhésion à l’initiative « Alliance pour le climat »

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’adhérer à l’initiative « Alliance pour le Climat » et de désigner M. Stefano D’Agostino et Mike Poiré, comme délégué, respectivement délégué-suppléant. 

3. Confirmation d’un règlement temporaire de circulation

Le règlement temporaire de circulation édicté le 5 mars 2019 par le Collège échevinal, portant réglementation de la circulation dans la rue « Iwwert der Gaass » en raison des travauxd’infrastructure du PAP « Ennert de Steekaulen » est approuvé unanimement par les conseillers présents.

4. Approbation d’un morcellement

La demande présentée par la société « Bureau d’architectes Valente s. à r. l. » pour le compte de M. Vejselovic Nermin d’Ettelbruck, pour morceler une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous le numéro 659/6464 en deux nouvelles parcelles est approuvée unanimement par les conseillers présents.

 5. Enseignement fondamental – Approbation d’un règlement d’occupation des postes et de fonctionnement interne

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le règlement d’occupation des postes et de fonctionnement interne tel que présenté par le Comité d’école.

6. Règlement général de police

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le règlement général de police tel qu’il a été arrêté lors de la séance de travail du 25 janvier 2019.

Ce règlement se présente comme suit et est applicable depuis le 1er juillet 2019:

Règlement général de police de la Commune de Mertzig Le Conseil communal, Vu l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités; Vu l’article 3, titre XI, du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire; Vu la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées; Vu la loi modifiée du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; Vu la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi modifiée du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage; Vu le règlement grand-ducal modifiée du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers; Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines; Vu la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens; Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; Vu la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus »; Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours; Vu la loi du 25 mai 2018 portant modification de l’article 563 du Code pénal en créant une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics; Vu la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux; Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale; Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu le règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 dé – terminant les conditions de détention des animaux; Vu l’avis du médecin de la direction de la santé du 06 mars 2019, Arrête:

CHAPITRE I Sûreté et commodité du passage dans les rues, places et voies publiques

Art. 1er. Toute personne qui fait usage de la voie publique en contravention aux lois et règlements ou qui gênerait la circulation est tenue de se conformer immédiatement aux ordres des agents des forces de l’ordre. Pour les besoins de la présente, la voie publique est dé – finie conformément à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

 Art. 2. Il est défendu d’entraver la libre circulation sur la voie publique sans motif légitime ou sans autorisation spéciale. Les cortèges devant circuler sur la voie publique sont à déclarer au bourgmestre en principe au moins huit jours avant la date prévue par les organisateurs.

Art. 3. Il est défendu d’occuper la voie publique pour y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique, sans y être autorisé par le bourgmestre. L’autorisation peut être assortie de conditions de na – ture à maintenir la liberté et la commodité du passage, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

 Art. 4. Les distributeurs de tracts, annonces, affiches volantes et insignes ne peuvent interpeller, accoster ou suivre les passants, ni entraver la libre circulation sur la voie publique.

Art. 5. Sans préjudice des autorisations délivrées en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’encombrer sans nécessité les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant des matériaux ou tout autre objet, soit en y procédant à des travaux quelconques. Les marchandises ou matériaux, déchargés ou destinés à être chargés, doivent être immédiatement éloignés de la voie publique, après quoi celle ‐ci doit être débarrassée avec soin de tous les déchets ou ordures.

 Art. 6. Tous travaux présentant quelque danger pour les passants doivent être indiqués par un signe bien visible de jour et de nuit, avertisseur du danger. Si ces travaux présentent un danger particulier, le bourg – mestre peut prescrire des précautions supplémentaires appropriées.

Art. 7. Sans préjudice des dispositions du règlement sur les bâtisses, les trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique doivent être solidement couverts ou clôturés par ceux qui les ont ouverts.

Art. 8. Il est défendu dans les rues, voies et places publiques, de lancer et de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes.

Art. 9. Il est interdit de souiller la voie publique de quelque manière que ce soit et d’y jeter, déposer ou abandonner des objets quelconques. Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent éviter que ceux-ci ne salissent par leurs excréments les trottoirs, les voies et places faisant partie d’une zone résidentielle ou d’une zone piétonne, les places de jeux et les aires de jeux et les aires de verdures publiques ainsi que les constructions se trouvant aux abords. Ils sont tenus d’enlever les excréments.

Art. 10. Sans préjudice de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, tout chien doit être tenu en laisse.

Art. 11. Il est défendu de faire des glissoires, de glisser, de patiner ou de luger sur une partie quelconque de la voie publique, sauf aux endroits destinés ou réservés à cette fin.

 Art. 12. Les clôtures en fils barbelés sont interdites le long de la voie publique. Les portes des parcs à bétail bordant la voie publique doivent s’ouvrir vers l’intérieur.

Art. 13. Les entrées de cave et les autres ouvertures aménagées dans le trottoir ou sur la chaussée doivent rester fermées à moins que des mesures nécessaires pour protéger les passants ne soient prises; elles ne peuvent être ouvertes que pendant le temps stricte – ment nécessaire.

 Art. 14. Les arbres, arbustes ou plantes sont à tailler par ceux qui en ont la garde, de façon qu’aucune branche ne gêne la circulation que ce soit en faisant saillie sur la voie publique, ou en empêchant la bonne visibilité.

Art. 15. Les occupants sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant devant leurs immeubles. Au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes immeubles. Ils sont obligés de faire disparaître la neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents. S’il y a plusieurs occupants, les obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d’eux, à moins qu’elles n’aient été imposées conventionnellement à l’un d’eux ou à une tierce personne. Toutefois, à défaut de convention: a) pour les immeubles à usage professionnel ou mixte, les obligations incombent à l’occupant du rez-de‐chaussée; b) pour les immeubles occupés par des administrations, des entreprises ou d’autres établissements, les obligations incombent à la personne qui exerce sur place la direction des services y logés; c) pour les bâtiments non occupés et pour les terrains non bâtis, ces obligations incombent au propriétaire et se limitent aux trottoirs définitivement établis et aux tronçons provisoires qui les relient. En l’absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande d’un mètre de large longeant les immeubles riverains. Pendant les gelées, il est défendu de verser de l’eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique.

Art. 16. Il est interdit de placer sur les appuis de fenêtre ou autres parties des édifices bordant les voies publiques un objet quelconque sans prendre les dispositions nécessaires pour en empêcher la chute.

Art. 17. Sans préjudice de la nécessité de se munir des autorisations requises par d’autres dispositions légales ou réglementaires, les objets placés aux abords de la voie publique, apposés aux façades des bâtiments ou suspendus au-dessus de la voie publique, doivent être installés de façon à assurer la sécurité et la commodité du passage.

 CHAPITRE II Tranquillité publique

Art. 18. Il est défendu de troubler la tranquillité publique par des cris et des tapages excessifs.

Art. 19. Les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou des cris répétés.

Art. 20. L’intensité sonore des appareils de radio et de télévision ainsi que de tous les autres appareils servant à la reproduction de sons, employés à l’intérieur des immeubles doit être réglée à une intensité usuelle de façon à ne pas gêner le voisinage. En aucun cas, ces appareils ne sont utilisés à l’intérieur des immeubles quand les fenêtres ou les portes sont ouvertes, ni sur les balcons ou à l’air libre, si des tiers peuvent être incommodés.

 Art. 21. Il est défendu de faire fonctionner en public les appareils mentionnés à l’article 20, alinéa 1er et cela notamment sur les lieux, places et voies publiques, dans les établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics.

Art. 22. Défense est faite aux exploitants de débits de boissons, restaurants, salles de concert, lieux de réunion, dancings et autres lieux d’amusement d’y tolérer toute espèce de musique ou de chant, de faire fonctionner les appareils énumérés à l’article 20, alinéa 1er après 1h00 et avant 7h00 du matin. Toutefois, dans le cas où l’heure de fermeture a été reculée, cette défense ne s’applique qu’à partir de la nouvelle heure de fermeture.

Art. 23. Il est interdit de troubler le repos nocturne de quelque manière que ce soit. Cette règle s’applique également à l’exécution de tous travaux entre 22h00 et 7h00 lorsque des tiers peuvent être importunés, sauf: a) en cas de force majeure nécessitant une intervention immédiate; b) en cas de travaux d’utilité publique; c) les exceptions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’utilisation des conteneurs à verre est interdite aux mêmes heures.

 Art. 24. En cas de gêne pour le voisinage, il est interdit de jouer aux quilles après 23h00 et avant 8h00 du matin. Seront punissables en cas de contravention, l’exploitant du jeu de quilles et les joueurs.

Art. 25. Il est défendu de laisser les moteurs tourner à vide, ainsi que de mettre en marche des motocycles ou des cycles à moteur auxiliaire dans les entrées de maisons, les passages et cours intérieurs de maisons d’habitation et de blocs locatifs.

Art. 26. Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter le bruit en faisant usage d’appareils, de machines ou d’installations de n’importe quel genre, il doit être rendu supportable en limitant la durée des travaux, en les échelonnant ou en les faisant effectuer à des endroits mieux appropriés.

Art. 27. Les travaux industriels et artisanaux bruyants doivent, dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.

Art. 28. L’usage de tondeuses à gazon, de scies et généralement de tous autres appareils bruyants est interdit entre 22h00 et 7h00. Les dimanches et jours fériés, l’usage en est toujours interdit, excepté les travaux saisonniers à réaliser par les agriculteurs.

 Art. 29. Les propriétaires ou gardiens de systèmes d’alarme acoustique doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter que la tranquillité publique ne soit troublée par le déclenchement abusif des sirènes.

 CHAPITRE III Ordre public

 Art. 30. Il est interdit de tirer des feux d’artifice sur le territoire de la commune, d’y faire exploser des pétards ou d’y faire des illuminations, d’y organiser des spectacles ou expositions.

 Art. 31. Il est défendu de dérégler le fonctionnement de l’éclairage public, des projecteurs d’illumination et des signaux colorés lumineux réglant la circulation.

Art. 32. Il est défendu d’allumer un feu sur la voie publique. Les feux allumés dans les cours, jardins et autres terrains doivent être constamment surveillés et ne peuvent incommoder les voisins ni rendre la circulation dangereuse. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour éviter une propagation du feu. Il est défendu en outre: a) de placer de la braise ou des cendres non éteintes dans des récipients en matière combustible. Les récipients contenant ces braises ou cendres doivent être placés à des endroits où tout danger d’incendie et d’intoxication est exclu; b) de se servir d’une flamme ouverte pour l’éclairage, le chauffage ou le travail dans des endroits et locaux présentant un danger particulier d’incendie. Dans les cas où des travaux avec des appareils à flame ouverte doivent être exécutés, toutes les mesures doivent être prises pour éviter l’éclosion d’un incendie; c) de fumer dans des endroits et locaux où sont manipulés ou entreposés des produits et matières facilement inflammables ou explosifs. Sont interdits également le stationnement et le parcage sur la voie publique des véhicules et engins transportant des produits facilement inflammables ou explosifs. Lors des arrêts pour le chargement et le déchargement, toutes les mesures de sécurité et de protection doivent être prises. Cette même défense vaut pour les véhicules et engins vides, ayant servi au transport de produits liquides ou gazeux facilement inflammables.

Art. 33. Les propriétaires sont tenus d’entretenir constamment les cheminées en bon état. Il est interdit de se servir de cheminées qui présentent des dangers d’incendie pour quelque cause que ce soit. Les cheminées des foyers alimentés par des combustibles solides doivent être ramonées au moins tous les ans pour éviter tout danger d’incendie ou de salubrité. Les autres cheminées doivent être inspectées et en cas de besoin nettoyées au moins tous les trois ans. Les obligations incombent à l’occupant de la partie du bâtiment que la cheminée dessert. Pour les cheminées d’installation de chauffage communes, ces obligations incombent au propriétaire, à moins qu’il n’en ait chargé une autre personne. En cas de copropriété indivise, elles incombent au syndic.

Art. 34. Il est défendu soit intentionnellement soit par manque de précaution de détruire, de salir ou de dégrader les voies publiques et leurs dépendances ainsi que toute propriété publique ou privée. Il est défendu de couvrir, de masquer, de déplacer ou d’enlever de quelque façon que ce soit, les signes et signaux avertisseurs et indicateurs quelconques, les appareils de perception, de même que les plaques des noms de rue et de numérotage des constructions, légalement établis.

Art. 35. Il est interdit: a) de jeter sur la voie publique ou d’y laisser écouler des eaux ménagères, des liquides sales quelconques ou des matières pouvant compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique; b) d’uriner sur la voie publique; c) de déverser, déposer ou jeter sur les terrains incultes ou non bâtis, clôturés ou non, quelque matière, objet ou produit que ce soit, nuisible à la santé publique ou à l’hygiène. Tout propriétaire de terrain est obligé de le tenir dans un état de propreté. Dans le cas contraire, le bourgmestre fixera le délai dans lequel les travaux devront être exécutés. En cas d’absence, de refus ou de retard du propriétaire, l’administration communale pourvoie à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire et sous sa seule responsabilité.

 Art. 36. Il est défendu d’escalader les bâtiments et monuments publics, les grilles ou autres clôtures, les poteaux d’éclairage ou de signalisation publics, ainsi que les arbres plantés sur la voie publique.

Art. 37. Sauf autorisation du bourgmestre, il est interdit aux personnes physiques ou morales de droit privé de couvrir la voie publique ou toute installation publique de signes, emblèmes, inscriptions, dessins, images, peintures ou affiches.

Art. 38. Il est défendu de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques, notamment d’en manœuvrer ou dérégler les robinets ou vannes, et d’en déplacer les couvercles ou grilles.

Art. 39. Tout appel non justifié adressé aux services de la Police grand-ducale, aux services de sécurité civile ainsi qu’au Corps grand-ducal d’incendie et de secours est interdit. Il est défendu d’imiter ou d’utiliser les signaux d’alarme ou d’avertissement de ces services.

Art. 40. Il est défendu de signaler l’approche ou la présence des agents de la force publique dans le but d’entraver l’accomplissement de leur service.

Art. 41. Toute perturbation de l’ordre public par des actes de vandalisme ou de malice est défendue.

Art. 42. L’occupant d’un jardin est autorisé à aménager une aire de compostage sous condition de ne pas incommoder des tierces personnes par son emplacement et qu’une vidange annuelle de l’aire de compostage soit garantie.

Art. 43. Sans préjudice de la loi du 25 mai 2018 portant modification de l’article 563 du Code pénal en créant une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics, il est défendu à toute personne de paraître dans les rues, places et lieux publics à visage couvert ou cagoulée. L’interdiction prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé dûment attestées par un certificat médical ou des motifs professionnels et limitée au but poursuivi, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles où il est d’usage que l’on dissimule tout ou partie du visage.

Art. 44. Lors de manifestations sportives et d’autres rassemblements, il est interdit de mettre en danger par son comportement la sécurité ou l’intégrité des participants et du public.

 Art. 45. Toute forme de mendicité organisée ou en bande est interdite.

Art. 46. Il est interdit d’importuner ou d’harceler les passants, automobilistes ou autres conducteurs, de sonner aux portes pour importuner les habitants et d’entraver les entrées d’immeubles et d’édifices publics ou privés, les entrées de commerces et les passages.

CHAPITRE IV Pénalités

Art. 47. Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une peine de police. CHAPITRE V Disposition abrogatoire Art. 48. Est abrogé le règlement communal du 09 août 2006 relatif à la protection contre le bruit.

7. Affaires de personnel

Le Conseil communal approuve à l’unanimité des membres présents le contrat de travail signé entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et M. Gilles Waltzing, gestionnaire au service technique communal. 

8. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins informe sur les projets et dossiers d’actualité.

Séance secrète

9. Nomination d’un employé communal, groupe d’indemnité – B1

Suite à la création du poste lors de la séance du 1er février 2019, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents la nomination de Mme Mandy Ernster au poste d’employé communal, groupe d’indemnité – B1 pour les besoins du secrétariat communal. Sur 98 candidatures, 35 candidats étaient convoqués à un test de connaissances dont 4 étaient retenus pour un entretien.

Séance #01/2019 du 01.02.2019

 

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

1. Approbation d’un devis

D’après la déclaration échevinale, chapitre 4d. Inclusion, Design for all, « toutes les infrastructures communales doivent être planifiées et rénovées de sorte à ce qu’elles puissent être accessibles à tout public, y compris aux personnes à mobilité réduite. Tel est par exemple le cas pour la mairie, les bâtiments scolaires, les trottoirs et surfaces de passage pour piétons ».

Dans cette perspective, le projet de réaménagement de la maison communale, le « Wäissenhaus », tel que présenté par le bureau d’architectes « JONAS et Associés » lors d’une réunion de travail organisée avec les membres du Conseil communal en date du 25 janvier 2019, a été soumis au Conseil communal pour approbation.

Le récapitulatif général du projet, réalisé en collaboration des bureaux JONAS ARCHITECTES ASSOCIÉS, SCHROEDER & ASSOCIÉS (Ingénieurs-conseils) et GOBLET LAVANDIER & ASSOCIÉS (Ingénieurs-conseils, volet énergétique), se présente comme suit:

Jonas Architectes Associés 2.330.745,54 €

Schroeder & Associés 805.000,00 €

Goblet Lavandier & Associés 781.525,00 €

 Montant total HTVA 3.917.271,54 €

Honoraires Jonas Architectes Associés 420.000,00 €

Honoraires Schroeder & Associés 95.000,00 €

Honoraires Goblet Lavandier & Associés 125.000,00 €

Montant total htva 640.000,00 €

Montant total travaux & honoraires HTVA 4.557.271,54 €

Montant total TVA 17% 774.736,16 €

Montant total TTC 5.332.007,70 €

Après débat et discussion, le Conseil communal a approuvé à 7 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Mady BORMANN-WEBER, Fernando FERREIRA, Cathy HOFFMANN-MEURISSE, Myriam HOLZEM-HANSEN) contre une abstention (le Conseiller Luc WEILER) et un refus (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ) le projet en question.

2. Enseignement fondamental – Modification des plans de surveillance – 2018/19

Suite à des changements au cycle 4 de l’École fondamentale, le plan de surveillance en question a dû être adapté. Le Conseil communal l’a approuvé à l’unanimité des membres en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

3. Communication du Plan pluriannuel financier (PPF)

L’article 129bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dispose que « le collège des Bourgmestre et échevins établit chaque année un plan pluriannuel de financement qui porte au moins sur les trois exercices financiers qui suivent l’exercice pour lequel le budget est établi. Ce plan consiste en un état prévisionnel par exercice financier des recettes et des dépenses de la commune tant au chapitre ordinaire qu’au chapitre extraordinaire du budget.

Il est conforme aux exigences d’équilibre budgétaire définies à l’article 117, paragraphe 2 ». Selon cet article 117, paragraphe 2, de la loi précitée, « [l]es dépenses de chaque chapitre budgétaire sont équilibrées par des recettes de même nature. Toutefois, un excédent de recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à équilibrer le chapitre extraordinaire ».

L’article 129bis ajoute que « [l]e collège des bourgmestre et échevins tient le plan pluriannuel de financement à jour en fonction de l’évolution des paramètres macro- et microéconomiques. Ce plan sert de base à l’établissement du budget. Le collège des bourgmestre et échevins communique le plan pluriannuel de financement au conseil communal et au ministre de l’Intérieur conformément aux dispositions déterminées par règlement grand-ducal ». Sur base de ce qui précède et en application des articles 9 à 13 règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre 4. – De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le plan pluriannuel de financement (PPF) communiqué au Conseil communal porte sur les années 2020, 2021 et 2022.

4. Présentation du projet Gemeinwohl-Ökonomie-Mertzig4all

Le 18 septembre 2018, lors d’une réunion politique à Hosingen dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives, le concept de l’Économie du bien commun ou de l’Économie citoyenne (Gemeinwohl-Ökonomie) a été thématisé. Inspiré par l’idée, le Bourgmestre en a informé le président de la commission verte, Marcel Barros, qui à son tour a fait des recherches et a mis le sujet à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de ladite commission. Cette réunion a eu lieu le 26 octobre 2018 avec un invité spécial, Dr Gregor Waltersdorfer, et doctorant de l’Université de Luxembourg d’origine autrichienne qui a davantage expliqué le concept. Il pourrait s’agir d’un projet innovateur pour une commune luxembourgeoise, surtout qu’il s’est avéré que la déclaration échevinale ainsi que les projets entamés répondent aux principes fondamentaux de la matrice de la « Gemeinwohl-Ökonomie » telle que développée par l’Autrichien Christian Felber. Christian Felber, né en 1972 à Salzbourg, a étudié les langues romanes, les sciences politiques, la sociologie et la psychologie à Vienne et à Madrid.

Considéré comme l’une des voix essentielles de la critique altermondialiste en Autriche, il combat le néolibéralisme en proposant des modes d’actions démocratiques, comme par exemple la fondation d’une banque alternative. Écrivain, chargé de cours à l’université, et par ailleurs danseur contemporain, il est l’auteur de plusieurs ouvrages disponibles dans différentes langues, dont « L’Économie citoyenne », la traduction française du bestseller « Gemeinwohl-Ökonomie » paru en 2011.

Suite à l’avis favorable de la commission verte pour promouvoir le projet, le gestionnaire du groupe d’action locale LEADER Atert-Wark, Fons Jacques, a été impliqué, tout comme les responsables de l’asbl Op der Schock. Ainsi, le projet « Gemeinwohlökonomie – Mertzig4all » a vu le jour.

Dr Gregor Waltersdorfer a été engagé par le Collège échevinal comme consultant et le « Projektsteckbrief » a été élaboré afin de présenter le projet ambitieux devant le comité du Groupe d’action locale LEADER le 4 février 2019. Suite aux explications, le Conseil communal a approuvé le projet à l’unanimité des membres.

5. Natura2000 « Atert – Warkdall » – Désignation d’un délégué pour le comité de pilotage

Lors d’une réunion le 27 septembre 2018 à Beckerich sur invitation du ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, les objectifs et la composition du Comité de Pilotage Natura 2000 « Atert- & Warkdall » ont été présentés: « Zesummen fir méi Liewensqualitéit an eiser Regioun ». C’est sous ce Leitmotif que ce Comité de Pilotage sera lancé. La création de Comités de Pilotage est une mise en œuvre de la nouvelle loi du 18 juillet 2018 sur la pro – tection de la nature.

L’objectif principal du Comité de Pilotage Natura 2000 « Atert- & Warkdall » est de créer une plateforme régionale dynamique permet – tant une meilleure implication des acteur communaux et régionaux pour favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des exigences écologiques, économiques, sociales, culturelles et régionales. L’information des principaux acteurs, tels que les communes, les propriétaires et les exploitants agri – coles sur les objectifs des plans de gestion mais également l’information et la sensibilisation du grand public sont des priorités.

Le Comité de Pilotage permettra une meilleure coordination des actions des acteurs locaux avec celles des administrations ainsi que la facilitation de la mise en œuvre des mesures contractuelles. Suite à la présentation du projet par M. Christian Engeldinger, Préposé de la nature et des forêts de l’Arrondissement Nord – Triage de Grosbous, le Bourg – mestre, Mike Poiré, a été désigné à l’unanimité des membres du Conseil communal comme délégué de la Commune à ce Comité de Pilotage. La Charte de Collaboration du Comité en présence de tous les partenaires sera signée le 6 mars 2019.

6. Création de poste

Pour les besoins de l’administration communale, la création d’un poste dans le groupe de traitement « B1 » (diplôme de fin d’études secondaires) a été proposée. Sous le statut de l’employé communal, cet agent sera engagé à tâche complète et à durée indéterminée. Sur proposition du Collège échevinal, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres ce poste dont la procédure de recrutement sera engagée immédiatement.

Pour les besoins du service technique, la création d’un autre poste dans le groupe de traitement « C1 » a encore été proposée et approuvée à l’unanimité des membres du Conseil communal. Sous le statut de l’employé communal, cet agent sera également engagé à tâche complète et à durée indéterminée. L’appel de candidature pour ce poste et la procédure de recrute – ment ne seront pourtant rendus publics qu’en 2020.

7. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé sur les projets et dossiers d’actualité, dont notamment le calendrier bien rempli des prochaines semaines.

8. Nomination d’un fonctionnaire, groupe de traitement – A2

En séance secrète, le Collège des Bourgmestre et Échevins a proposé au Conseil communal de pro – céder à la nomination d’un fonctionnaire au poste vacant de l’ingénieur-technicien, vu la démission de M. Marc Rausch. Suite à la publication du poste le 22 décembre 2018, douze candidatures ont été remises, dont neuf valables.

Le Collège des Bourgmestre et Échevins avait procédé à six entretiens d’embauche. Sur proposition du Collège échevinal, le Conseil communal a désigné à l’unanimité des membres M. Gilles Waltzing au poste en question. L’entrée en service aura lieu le 1er avril 2019.

Aller au contenu principal