Séance #07/2021 du 16.12.2021

Présents         

Mike Poiré / Bourgmestre, Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins

Luc Weiler, Fernando Ferreira, Myriam Hansen / Conseillers

Aender Schroeder / Secrétaire communal

Excusés         

Amaro García Gonzalez, Mady Bormann-Weber / Conseillers

Ouverture de la séance à 10h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers suivants ont participé à la séance en visioconférence :

 • Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins
 • Luc Weiler, Fernando Ferreira, Myriam Hansen / Conseillers

Les conseillers suivants ont donné une procuration de vote :

 • Amaro García Gonzalez / Conseiller à Luc Weiler / Conseiller
 • Mady Bormann-Weber / Conseillère à Fernando Ferreira / Conseiller

Approbation

a. de plusieurs règlements temporaires de circulation

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des règlements temporaires de circulation édictés par le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 2 décembre 2021 et portant réglementation de la circulation dans la Rue de Michelbouch et dans la Rue Principale.

b. du financement d’un apport en capital – Syndicat intercommunal DEA

Suite à la décision du 11 novembre 2021 du Comité du syndicat intercommunal DEA de demander un apport en capital aux communes membres et vu l’apport demandé à la Commune de Mertzig d’un montant de 20.200 € (2,02% du total), calculé sur base des statuts et avec le choix entre deux variantes concernant les modalités de cet apport, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité d’apporter le capital demandé en optant pour la « variante 1 – apport direct ».

2. Enseignement musical 2021/2022

a. Organisation scolaire rectifiée

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres l’organisation scolaire rectifiée de l’enseignement musical 2021/2022. Le coût définitif est de 139.573,09 € au lieu de 159.512,10 € prévu.

b. Convention – Avenant

Dans le même contexte, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents l’avenant à la convention conclue entre le Collège échevinal et l’UGDA pour l’organisation des cours de formation musicale et d’instruments dans la Commune de Mertzig, année scolaire 2021/2022.

3. Aménagement communal – Approbation d’un morcellement

En application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et suite à la demande présentée par le bureau d’architectes « Boito Architectes » de Strassen, agissant pour le compte de la société « Mertzig 77 S.à r.l. » de Luxembourg, pour morceler une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, et enregistrée sous le numéro 297/6400, en deux nouvelles parcelles et considérant que ce morcellement prévoit de recevoir deux unités affectées à l’habitation, à savoir deux « maisons tri-familiales », le Conseil communal a décidé avec 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Mady BORMANN-WEBER, Fernando FERREIRA et Myriam HANSEN) et 2 abstentions (les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ et Luc WEILER) de refuser le plan de morcellement en question. En effet, la demande et les constructions projetées ne sont pas conformes aux dispositions du nouveau PAG, une demande incomplète a été adressée au syndicat intercommunal SIDEN tel qu’il ressort du courrier de ce dernier du 29 novembre 2021 concernant la stabilisation du terrain en vue de garantir la fonction de la canalisation et le terrain se situe en proximité proche du ruisseau « Wark » constituant un certain risque d’inondation, suivant les cartes « HQ100 » reprises dans le projet RGD « cartes des zones inondables (crue centennale) 2021.

4. Budget – Discussion et vote

Le budget rectifié de l’année 2021 et le projet de budget pour l’année 2022 ont été soumis pour discussion et approbation au Conseil communal, sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins et après une réunion de travail qui a été organisée en date du 9 décembre 2021.

Le présent rapport reprend le discours du Bourgmestre, étant précisé que seul le discours prononcé fait foi :

„Dir Dammen an dir Hären,

Léif Kolleeginnen a Kolleegen,

Ech wëll iech am Numm vum Schäfferot ausdrécklech Merci soen fir een immens konstruktiivt Joer 2021. Mir hunn all zesummen d’Weiche gesat fir der Gemeng Mäerzeg déi Schoul- a Betreiungsstrukturen ze ginn déi d’Gemeng onbedéngt brauch, als Konsequenz vun der demographescher Entwécklung déi lescht 20 Joer.

Vun Ufank un war et eis Prioritéit dëse schwieregen Exercice am Dialog mat de Schoulpartner alleguer unzegoen. Well vill Hürden ze iwwersprange waren si mir no iwwer 3 Joer Kappzerbrieches an Aarbecht dunn Mëtt vun dësem Joer eis eens ginn fir et esou ze maachen wéi an der Gemengerotssitzung vum 24. Juni 2021 gestëmmt. Budgetär ass et de gréissten Investissement an der Geschicht vun der Gemeng Mäerzeg. E fundamentalen Investissement awer well ëm Zukunft vun de Mäerzeger Kanner geet. D’Kanner déi een optimalen a gesonde schoulesche Kader brauchen, an do ass nieft der Qualitéit vum Enseignement, formal wéi non-formal, d’Infrastruktur, d’Gebai, mat dat wichtegst. (…) 6 Méint no dësem Vott kënnt dëse Merci dofir un iech nach eng Kéier vun Häerzen.

Ambitiéis a komplizéiert war den iwwer 3 Joer laange Prozess och well mir eis net just mat der neier Schoul a Maison Relais wollten zefriddestellen, mee direkt och de mëttel- a laangfristege Masterplang preparéieren mat de Phasen 2 an 3, wéi mir elo schonn dacks driwwer geschwat hunn. Och wann déi Phasen 2 an 3 sécher vum nächste Gemengerot réischt am Detail geplangt ginn, hoffe mir haut dass eis Nofollger un deem Konzept festhalen, well mir haut d’Jalonen dofir scho setzen, notamment mam Energiekonzept, Erschléissung a Visioun déi eng an déi selwecht bleift: de Gemengenzentrum mat senge Schoul-, Betreiungs, Kultur-, Sportinfrastrukturen, an doriwwer eraus fit ze maache fir d’Zukunft.

Dozou gehéieren och eis Beméiungen fir de Stroosseraum am Zentrum a ronderëm de Schoulsite manner geféierlech ze maache fir de Foussgänger. Dozou gehéieren och d’Investissementer, wuel méi bescheidener Natur, déi mir an d’aalt Postgebai an déi al Schoul stieche fir doraus, am Dialog mat de Gemengenservicer, Veräiner, Kommissiounen an iech zukunftsorientéiert Haiser ze schafen wou d’Zesummeliewen, dat soziaalt, d’Mënschlechkeet, d‘Hëllefsbereetschaft an d’Solidaritéit am Virdergrond stinn.

Léif alleguer,

mir kënne ganz zefridde sinn mat deem wat mir zesummen an dësen insgesamt 4 Joer Mandat konnten op d’Schinne setzen. De Vott vum PAG virun 3 Woche war do och e Meilesteen.

Allgemeng si mir ënnerwee wuel dacks op d’Schnëss gefall. Sou schlëmm et och e Moment war, mir hunn et awer ëmmer fäerdeg bruecht fir eis ze rappen an de Fokus dann och ni aus den An verluer wat eisen Optrag vum Wieler war. (…)

Mir freeën eis all op d‘renovéiert Gemengenhaus. Et kritt ëmmer méi Form. Inklusiv renovéieren hate mir eis op de Fändel geschriwwen an de Projet, wann en hoffentlëch Mëtt vum nächste Joer ganz fäerdeg gestallt gëtt, wäert och di gréisste Kritiker iwwerzeegen.

D’Stroossen: mir maachen se all, just der Rei no, a wou de Besoin am gréissten ass. Do ass d’absolut Prioritéit d’Drénkwaasserleitung, wat erkläert dass mir d’Méchelbucher Strooss am Planning hu misste virhuelen. Mëtt vum Joer hate mir och do mat iech zesummen eng konstruktiv Aarbechtssitzung wou mir de Kalenner fir déi nächst Joer opgestallt hunn: no der Schoulstrooss, der Gässel, an dem viischten Deel vun der Gaass kënnt 2022 d’Méchelbucher drun. Dono d’Latterbaach, d’Zéchel an d’Mëtscheeder d’Joren dono.

D’onëmgänglech Partner vun der Gemeng, d’Bureaux d’études, wëssen op jidder Fall wou et mat der Gemeng Mäerzeg higeet. D’Gemengenservicer wëssen dat och si gestalten a plange virun allem fläisseg mat, hunn Initiativgeescht, Motivatioun an Asaz, wat eis zu ganz zefridden a souguer houfreg Mandatsträger mécht. Mir kënnen op jidder Fall op déi Dynamik opbauen a ginn eis bescht, dass mir se oprecht erhale kënnen, och wann tëschenduerch heiansdo Verschnaufpausen onëmgänglech si fir sech do bëssen ze ressourcéieren.

Léif Kolleeginnen a Kolleegen,

fir eis Aarbecht gutt a konsequent kënnen ze maachen, brauche mir Ausdauer, vill Energie, e gutt Ëmfeld a virun allem eng zolidd Gesondheet.

Loosst eis elo zu den Euroe kommen déi mir brauche fir alles dat wat mir gestëmmt hunn an eis virgeholl hunn, ze finanzéieren.

Mir fänken am extraordinären Deel vum Budget déi mir als grouss Investissementer betruechten:

 • D‘Gemengenhaus: 640.000 € Subside vum Intérieur déi mir am Rectifié 2021 kënne virgesi bei de Recettes extraordinaires (S. 55); op der Dépense-Säit stinn am Rectifié prezis 3.549.062,61 € a fir 2022 wäerte mir no den aktuelle Rechnungen a Previsiounen 1.800.000 € brauchen (S. 59). Mir erënneren eis un de gestëmmten Devis den 01.02.2019 an Héischt vu ronn 5,3 Mio €. E weidere klenge Subside vu 24.000€ ass méiglech am Kader vum Projet de loi n° 7346 portant sur l’accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, vun deem mir di lescht Jore schonn ëmmer geschwat an deen elo endlech an der Chamber gestëmmt ginn ass, d’Dispense vum 2. Vote constitutionnel ass de 07.12.2021 accordéiert ginn sou dass d’Gesetz elo drop an dru misst sinn fir publizéiert ze ginn. Mir stellen op jidde Fall d’Demande direkt Ufank 2022, an dësem Fall am Familljeministère. An der Aarbechtssitzung war d’Fro och gestallt ginn ob an dësem Devis Miwwele virgesi waren. Dat ass de Fall: 150.000 €.
 • De Parking, d’Place Nicky Besch an d‘Alentoure vum Gemengenhaus: 500.000 € am Rectifié 2021 a 450.000 € am Budget 2022; de gestëmmten Devis an der Sitzung vum 11.02.2021 war 1.050.000 €. Dëse Projet beinhaltet natierlech och de Kaf an d’Demolitioun vum Haus wou mir am Rectifié mat 1 Mio € ofschléissen;
 • Da kënnt eise gréisste Projet wéi ugeschwat deen de Gemengerot déi nächst Joren an Otem hält: de Projet intégré Schoul-Maison Relais. De gestëmmten Devis beleeft sech op 25.682.468,12 €. Am Rectifié musse mir 192.911,33 € asetzen a fir 2022 4 Mio € (S. 68). D’Ausschreiwungsdossieren sinn à propos elo färdeg. Haut op den Dag ass d’Publikatioun. D’Soumissioun ass op den 03.02.2022 festgeluecht ginn an den Début Chantier ass den 02.05.2022.
 • D’Frëschmaache vun der Schoulstrooss, Gässel an dem viischten Deel vun der Gaass kënne mir mat 2.140.348,96 € am Rectifié ofschléissen, wou de gestëmmten Devis sech op 2.290.000 € belaf huet (S. 63).
 • Fir d’Méchelbucher Strooss musse mir am Rectifié 300.000 € asetzen a fir 2022 1,4 Mio €, op Basis vum gestëmmten Devis an der Sitzung vum 09.09.2021 deen sech op 2.440.000 € beleeft (S. 64).
 • Am Kader vum Pacte logement 2.0 maache mir direkt Neel mat Käpp a kënnen op de Projet zréckgräifen dee mir ganz fréi am Mandat mat iech zesummen diskutéiert an ausgeschafft hunn, mat Hëllef vun engem spezialiséierte Büro: mir ginn als Gemeng Promoteur public a schafen abordabele Wunnengsbau an der Dellener Strooss. Am Kader vum PAG hu mir eis agesat fir den Terrain ëmzeklasséieren. Dat ass eis gelong. Elo gi mir mat iech am Januar de Projet PAP duerch a kréien och de ganze Werdegang nach eng Kéier prezis erkläert a presentéiert. Am Budget 2022 musse mir 350.000 € virgesinn, wëssend dass d’Endrechnung vun dësem Projet beim Décompte vu null op null soll opgoen. RDV also am Januar fir eng Aarbechtssitzung zu dësem Projet. Fir keng Zäit ze verléiere kéinte mir am beschte Fall dann och de PAP dozou am Februar/Mäerz stëmmen. No Récksproch kënne mir effektiv déi Prozedur parallel zu der PAG-Prozedur lancéieren. Mir mussen dofir net d’Approbatioune vun de Ministèren ofwaarden;
 • Wéi mir iech scho matgedeelt hunn, ass déi al Kläranlag elo definitiv ausser Betrib. De SIDEN baut se zréck sou dass mir dann do als Gemeng eng interessant Plaz hunn fir z.B. en Dépôt fir eis Régie ze schafen. Mir gesinn dofir 200.000 € fir 2022 vir (S. 65);
 • An d’Stroossesécherheet allgemeng hu mir 2021 155.439,59 € investéiert (S. 64).
 • Eise Waasserservice huet alles gutt am Grëff. Fir och 2022 weider an déi nei digital intelligent Waassercompteuren ze investéiere brauche mir 150.000 €, woubäi am Rectifié 162.763,68 € noutwendeg sinn (S. 66).
 • De Bëschkierfecht an der Säitert gëtt am Fréijoer 2022 ofgeschloss. Am Rectifié brauche mir 100.000 € an 2022 nach eng Kéier 61.000€, wou mir dann de gestëmmten Devis vun 161.000 € agehal hätten (S. 64).
 • Fir déi noutwendeg „Mise en conformité“ vum ale Postgebai an der aler Schoul déi ab d’Rentrée 2022 eidel ass gesi mir 100.000 € vir, wou eventuell och déi éischt Renovatiounsaarbechte scho kënnen am Hierscht 2022 lancéiert kënne ginn;
 • D’Regie hu mir di lescht Jore scho gutt equipéiert mat de noutwendege Gefierer: 170.000 € stinn dofir am Rectifié a fir 2022 steet mat 75.000 € nach de Budget do fir e „Clark“ ze kafen deen eis super motivéiert Equipe brauch;
 • Mir investéieren och an de Quelleschutz vun de besteeënden Quellen am Drénkwaasserreseau: 75.000 € 2022, am Rectifié 24.000 € a fir d’Turelbaacher Quell och 50.000 € am Rectifié wou d’Etude elo ofgeschloss ka ginn.
 • Merci dass mir eis all eens ware fir den Turelbaacher Site ze kafen. 150.000 € gesi mir fir 2022 vir fir dringend Reparaturkäschten. 450.000 € huet eis de ganzen Domaine mam Schlass kascht, déi hei och am Rectifié 2021 stinn (S. 66). Dës Sitzung sprengt de Kader fir iech am Detail opzekläre wou mir dru sinn. Mir proposéieren dofir och eng Aarbechtssitzung am Januar/Februar/Mäerz fir dann do de Point ze maachen. Fir d’éischt mat iech, dann awer och mam Gemengerot vu Groussbus wéinst e.a. der Territoire-Grenz. Well regelméisseg Ufroë sinn ass eng Säit ageriicht ginn op mertzig.lu mat aktuellen Infos: https://www.mertzig.lu/turelbaacher-schlass/.
 • Fir eis haut schonn ze preparéieren op d’Phas 2 vum Masterplang setze mir 50.000 € am Budget 2022 a fir de Bau vun enger Bréck déi d’Sportinfrastrukture mam Terrain op der anerer Säit vun der Turelbaach verbannen. Fir d’Autorisatiounsprozedur beim Waasserwirtschaftsamt an dem Ëmweltministère kënnen ze lancéieren, brauche mir en Dossier mat der Etude de faisabilité;
 • D’Ofwaassergestioun kascht a gëtt méi deier: 134.000 € musse mir am Rectifié virgesinn a fir 2022 stinn 205.000 € zu Buche, op Basis vum Budget wéi en eestëmmeg am SIDEN-Comité gestëmmt ginn ass.
 • Kleng Investissementer:
  • Nei Chrëschtbeliischtung: 50.000 €;
  • 2 Défilibratoren: 30.000 € (Terrain & Al Schoul);
  • Spillplaz am laange Pesch: 30.000 €;
  • Renovatioun vun de Bushaisercher no de Prinzippie vun der Ekonomie circulaire: 20.000 €;
  • 000 € fir de Gemengecontainer a Klassen ëmzewandele fir d’Rentrée 2022;
  • Mediabox (wéi Bicherbox, awer fir CD/DVD/VHS/Vinyl/etc. am Park: 15.000 €.

Wat seet den Total vun den extraordinären Dépensen : 10,4 Mio € am Rectifié a nach eng Kéier 9,4 Mio € fir 2022.

Fir alles ze finanzéiere wat mir gestëmmt hunn gräife mir 2022 op een Emprunt vu 7 Mio € zréck. Déi 5 Mio € am Rectifié goufen am November gezunn, wéi dir wësst.

Puer kleng Remarquen och nach zum ordinairen Deel vum Budget: Mir investéiere weider an d’Modernisatioun vun der Informatik wou scho villes realiséiert konnt ginn: den Internetsite dee weider ausgebaut gëtt, d’App déi vill Potential bitt a weider ausgebaut gëtt. D’Erausfuerderung ass dass alles wat am Beräich vun der Digitalisatioun gemaach gëtt och systematesch kommunizéiert gëtt. Do lafe mir bëssen hannendrun, mee hunn dat Ufank 2022 nees am Grëff. Fir 2022 gesi mir 55.000 € wou och Budget genuch do ass fir Efforten am Beräich vun der Integratioun ze maachen: do ass déi nei App HOPLR eng Nouveautéit fir 2022: https://www.hoplr.com, dat „soziaalt Netzwierk fir Är Noperschaft“.

Da klëmmt d’Participatioun vun de Gemenge beim CGDIS. D’Budgetscirculaire gëtt d’Haussen do vir: par rapport zum Compte 2020 ass et eng Hausse vun 13,20% am Rectifié an eng Hausse vu 40% fir 2022. Fir eis sinn dat 109.215,44 € déi mir fir 2022 musse virgesinn (S. 29).

D’Offallgestioun an d’Participatioun beim SIDEC fält vun 205.000 € am Rectifié op 170.000 € 2022 (S. 32). Woubäi d’Ofwaassergestioun beim SIDEN vun 325.000 € am Rectifié op 360.000 € 2022 klëmmt (S. 33).

Generell musse mir och méi virgesinn am Ordinaire fir Entretien-Käschten an a ronderëm d‘Gemengeninfrastrukturen, d’Sportinfrastrukturen, Fléckaarbechten, kleng Renovatiounen (z.B. Pompjeesbau: 30.000 €).

Mir däerfe keng kal Féiss kréien. Mir hunn déi allgemeng Finanzsituatioun streng a systematesch am An a sinn an enkem Kontakt mat der Finanzdirektioun am Intérieur an dem SIGI deen eis jo am Kader vum PPF begleet. Wann dir erlaabt werfe mir e Bléck op d’Situatioun. Dat ass eise „Screening“ wéi mir eis en op d’Stier geschriwwen haten: (…).

Ech wiederhuele hei och kuerz d’Sécherheetsmécanismen fir eng Iwwerschëldung ze evitéieren:

 • Boni ordinaire vum Budget ≥ 0 ;
 • Résultat définitif vum Budget ≥ 0 (après emprunt éventuel) ;
 • Annuitéit vun den Emprunts < 20% vun de Recettes ordinaires.

Déi leschte Valeur ass fundamental: am Budget rectifié 2021 wéi e virläit si mir beim Ratio 7,35% mat den 5 Mio € Emprunt. Dëse Ration klëmmt 2022 op 10,99% mat de 7 Mio € Emprunt. D’Gesamtschold vun der Gemeng beleeft sech dee Moment op 17,9 Mio €. Op Basis vun de Previsiounen an der Circulaire zum PPF (Plan pluriannuel financier) elo vum 13.12.2021 (https://mint.gouvernement.lu/dam-assets/circulaires/2021/juillet-decembre/4071.pdf) klammen eis Recettes ordinaires 2023 op 9,2 Mio € an 2024 op 9,7 Mio €. An der Mise à jour vum PPF ginn eis Investissementer 2023 mat engem Emprunt vun 5,2 Mio € finanzéiert an 2024 misste nach eng Kéier 2,3 Mio € virgesi ginn. De Ratio wier dee Moment bei 13,86% respektiv 14,35%. Alles am gringe Beräich also! (…)

Wéi gesäit et allgemeng ëm d’Gemengefinanzen aus? Ech zitéieren do de Finanzminister aus senger Budgetsried den 13.10.2021 an der Chamber beim Dépôt vum Budget 2022:

„Wann een sech de Solde vun de Gemengen ukuckt, déi an de leschte Joren ëmmer en raisonnabelt positiivt Resultat ugewisen hunn, da gesäit een dass d’Kris och si net verschount huet. 2019 hate mer hei nach een Iwwerschoss vun + 299 Milliounen Euro. Mam Impakt vun der Kris louch deen 2020 bei +42 Milliounen Euro, wat e manner schlëmmt Resultat war wei Verschiddener gefaart hunn. Bei de Gemenge gesi mir 2021 och eng positiv Tendenz an 2022 wäert de Solde bei erëm ronn +234 Milliounen Euro leien.“

Ech verweisen och op d’Budgetscirculaire vum 25.10.2021: https://mint.gouvernement.lu/dam-assets/circulaires/2021/juillet-decembre/4048.pdf (…).

Léif alleguer,

Ugefaang hat ech mam Merci un iech. Ophale wëll ech mam Merci un d’Gemengeservicer wou jiddereen säin Deel dozou bäigedro huet fir dëst Dokument sou propper, prezis a komplett ze presentéieren.

Den Debat ass op. (…)“

a. Budget 2021 rectifié

Après débat et discussion, le Conseil communal a approuvé avec 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Mady BORMANN-WEBER, Fernando FERREIRA et Myriam HANSEN) contre 1 voix (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ) et 1 abstention (le Conseiller Luc WEILER) le budget rectifié de l’exercice 2021 qui se présente comme suit :

b. Budget 2022

Après débat et discussion, le Conseil communal a approuvé avec 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Mady BORMANN-WEBER, Fernando FERREIRA et Myriam HANSEN) contre 1 voix (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ) et 1 abstention (le Conseiller Luc WEILER) le Budget pour l’année 2022 qui se présente comme suit :

5. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

Clôture de la séance à 12h00

A télécharger

Séance #06/2021 du 25.11.2021

Présents
Mike Poiré / Bourgmestre, Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins

Amaro García Gonzalez (point 2 jusqu’au vote sur la Réclamation « 20210421 / 4 »), Luc Weiler,
Mady Bormann-Weber, Fernando Ferreira / Conseillers

Aender Schroeder / Secrétaire communal

Excusé(e)(s)
Amaro García Gonzalez / Conseiller (points 1 et 2 à partir du vote sur la Réclamation « 20210421 / 4 »
et les autres points de l’ordre du jour), Myriam Hansen / Conseillère

Ouverture de la séance à 10h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers suivants ont donné une procuration de vote:

 •  Amaro García Gonzalez / Conseiller à Luc Weiler / Conseiller (points 1 et 2 à partir du vote sur la Réclamation « 20210421 / 4 » et les autres points de l’ordre du jour)
 • Myriam Hansen / Conseillère à Mike Poiré / Bourgmestre

1. Pacte Logement 2.0 

Suite au vote par la Chambre des députés de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 et après de multiples conférences, réunions et ateliers sur le sujet, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents la convention initiale « Pacte Logement 2.0 » conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig.

Il s’agit d’un partenariat entre l’État et les communes qui a pour objectif de les soutenir dans le développement de logements abordables et de la qualité résidentielle. Le Pacte logement 2.0 s’étend sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2032.

L’objectif principal du Pacte logement 2.0 est de soutenir les communes comme premier partenaire du gouvernement dans le développement de logements notamment celui des logements abordables, et de la qualité résidentielle. Au niveau national, le Pacte logement 2.0 poursuit trois objectifs opérationnels :

 • L’augmentation de l’offre de logements abordables et durables au niveau communal ;
 • La mobilisation du potentiel foncier et résidentiel existant au niveau communal ;
 • L’amélioration de la qualité de résidentielle.

 Pour le détail, il est renvoyé aux pages y dédiées sur le site du ministère ayant le Logement dans ses attributions : https://logement.public.lu/fr/politique/pacte-logement.html

Concrètement à Mertzig, le Collège échevinal a préparé dès 2018, en étroite collaboration avec le Conseil communal et un bureau spécialisé, un projet de logements abordables dont le Plan d’aménagement particulier (PAP) sera finalisé début 2022 pour ensuite soumettre au vote parallèlement à la procédure en cours du nouveau Projet d’aménagement général (PAG). Il est envisagé de réaliser ce projet dans le cadre de ce nouveau Pacte logement 2.0 où la Commune sera promoteur public.

2. Nouveau Projet d’aménagement général (PAG) de la Commune de Mertzig

Avec la saisine du Conseil communal de la Commune de Mertzig en date du 27 février 2020, la procédure de refonte du « Plan d’Aménagement général » (PAG) a été enclenchée. Jusqu’alors, la Commune disposait d’un AG se basant sur la législation de 1937 qui a été remplacée par la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, modifiée à plusieurs reprises par la suite.

Si les travaux concernant le nouveau PAG de la Commune de Mertzig ont débuté en 2005, il appartenait au nouveau Collège échevinal et Conseil communal de les reprendre à partir de 2018. Depuis le début du mandat, c’était chose faite grâce à et en collaboration étroite avec les bureaux d’études spécialisés et expérimentés CO3 S.àr.l. et Zeyen+Baumann S.àr.l.

Le nouveau PAG se base sur les travaux préparatoires des dernières années. La croissance de Mertzig doit se faire d’une manière qualitative, en évitant toute spéculation immobilière démesurée. La stratégie du nouveau PAG de Mertzig est basée sur l’hypothèse d’une croissance et d’un développement modérés. Il va de soi que le nouveau PAG pourra être révisé et modifié de manière régulière.

Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, suite à la saisine, l’enquête publique, les réclamations et les avis du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de la Commission d’Aménagement, le Conseil communal a voté de manière définitive le nouveau PAG de la Commune de Mertzig.

Finalement, la Ministre de l’Intérieur doit encore approuver la refonte du PAG voté et modifier le cas échéant la délibération du Conseil communal sur base de réclamations émises dans le délai de quinze jours prescrit par la loi, en l’occurrence pendant la période allant du 3 décembre au 18 décembre 2021, sous peine de forclusion.

Étant donné que la refonte du PAG change la délimitation de la zone verte, la Ministre de l’Environnement doit également approuver ledit PAG voté.

Les approbations ministérielles définitives du PAG sont attendues pour avril/mai 2022.

La version électronique des projets « PAG » et « PAP – QE » avec toutes les pièces à l’appui peut être consultée sur le site de l’Administration communale de Mertzig sous www.mertzig.lu dans la rubrique spéciale « Refonte du PAG » : www.mertzig.lu/pag-mertzig.

Dans un souci de transparence et vu la complexité du dossier sur lequel la Commune a travaillé ces dernières 16 années, la délibération du Conseil communal de 17 pages est publiée en intégralité sur le site.

3. Aménagement communal

a. Droit de préemption

En application de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes et des circulaires n° 3778 du 5 mars 2020 et n° 3897 du 2 septembre 2020 et du Ministre de l’Intérieur, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de renoncer au droit de préemption quant au terrain à bâtir, enregistré sous le numéro « 1303/6231 », section A de Mertzig, situé à L-9170 Mertzig, Rue « Um Bierg », d’une contenance de 7 ares et 29 centiares.

b. Approbation d’un morcellement

En application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et suite à la demande présentée par le bureau d’architectes « JONAS », agissant pour le compte de la société « Stelex Invest s.à r.l. », pour morceler une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, et enregistrée sous le numéro 588/5254, en plusieurs nouvelles parcelles, le Conseil communal a décidé à l’unanimité d’approuver le plan de morcellement en question.

c. Autorisation d’ester en justice

Le Conseil communal a donné unanimement pouvoir au Collège échevinal de pouvoir ester en justice dans une affaire d’aménagement communal et de développement urbain et en matière d’application du règlement communal des bâtisses.

d. PAP « Rue de l’École »

Dans le cadre du plan d’aménagement particulier « Rue de l’École », approuvé le 11 février 2021 par le Conseil communal et le 25 mars 2021 par Madame la Ministre de l’Intérieur, réf. 18989/85C, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité

 • la convention d’exécution y relative, élaborée conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et conclue entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et le lotisseur « Real Immobilière S. à r.l. » ;
 • le projet d’exécution concernant les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier précité, élaboré par le bureau d’ingénieurs « Best » conformément aux dispositions des articles 18, 31 et 32 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
 • de renoncer à l’indemnité compensatoire, vu le taux de cession (>25%).

4. Approbation

a. d’une convention

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité d’approuver la convention relative à l’organisation et au financement des activités de la « Nordstadjugend » conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg, les communes membres, dont la Commune de Mertzig, et l’association sans but lucratif « Nordstadjugend » pour l’année en cours.

b. de titres de recettes

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité le relevé des titres de recettes d’un montant total de 6.245.661,59 €.

c. de plusieurs règlements temporaires de circulation

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des règlements temporaires de circulation édictés par le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 28 octobre 2021 et portant réglementation de la circulation dans la Rue Latterbach et dans la Rue Principale.

5. Organisation scolaire 2021/2022

a. Modification de l’organisation scolaire

Sur demande motivée du Directeur d’école et dans le but de garantir le bon fonctionnement des classes et d’assurer un encadrement optimal des élèves, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité les modifications de l’organisation scolaire 2021/22 telles que proposées.

b. Plans de surveillance

De même, le Conseil communal a décidé à l’unanimité d’approuver les différentes modifications des plans de surveillance élaborés par le personnel enseignant pour l’année scolaire 2021/22.

6. Office social « OSNOS » – Approbation du Budget rectifié et Budget 2022

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité le budget rectifié de 2021 et le budget de l’exercice 2022 de l’Office social Nordstad (OSNOS). La participation de la Commune de Mertzig à l’OSNOS s’élève pour l’année 2022 à 62.312,04 €.

7. SICONA – Programme annuel 2022

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité le programme d’action annuel 2022 préparé par les responsables du syndicat intercommunal SICONA-Centre pour la Commune de Mertzig qui s’élève à 165.190,75 € pour le volet extraordinaire et à 213.622,79 € pour le volet ordinaire. À charge du budget communal sont respectivement 30.901,22 € et 70.000 €, déduction faite des subventions étatiques.

8. Plan de gestion de la forêt communale – Exercice 2022

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité le plan de gestion annuel de la forêt communale de Mertzig pour l’exercice 2022 préparé par l’Administration de la Nature et des Forêts, Arrondissement NORD, triage de Grosbous. Ce plan prévoit outre le plan de coupe et le plan de culture, un plan protection, un plan amélioration, un plan conservation de la nature, un plan récréation, un plan aménagement et un plan voirie.

9. Règlement communal relatif à l’attribution de subsides aux sociétés et organisations de la Commune de Mertzig

Suite à une ultime séance de travail du Conseil communal le 7 octobre 2021 et sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins de procéder à une fixation des critères à appliquer pour l’allocation des subsides annuels aux sociétés et organisations de la Commune, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité le règlement communal qui suit, applicable à partir de l’année 2022 :

« Art. 1er. L’Administration communale de Mertzig peut allouer chaque année un subside ordinaire aux sociétés et organisations qui ont leur siège social dans la Commune de Mertzig ou dont l’objet est en relation directe avec la Commune.

Art. 2. Par société ou organisation, il faut entendre une association, un club ou un groupement :

 1. composé(e) d’au moins cinq membres actifs ;
 2. sans but lucratif ;
 3. fondé(e) lors d’une assemblée constituante ;
 4. régi(e) par des statuts déposés auprès de l’Administration communale ;
 5. administré(e) par un comité ou conseil d’administration librement et statutairement élu ;
 6. tenant annuellement une assemblée générale publique et convoquée d’après les prescriptions générales de la législation en vigueur sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique ;
 7. ayant son siège et son activité principale sur le territoire de la Commune de Mertzig depuis au moins deux années consécutives ou dont l’objet a été en relation directe avec la Commune de Mertzig depuis au moins deux années consécutives.
 8. avoir un compte bancaire auprès d’une banque au Luxembourg.

Art. 3. Sont exclus du bénéfice d’un subside ordinaire communal :

 1. les partis et autres groupements à caractère politique ;
 2. les cultes ;
 3. les groupements syndicalistes et coopératives ;
 4. les associations commerciales et artisanales ;
 5. les cercles et associations restreints et privés, les clubs d’épargne ;
 6. les clubs supporters qui poursuivent les mêmes objectifs que le club principal ;
 7. les ententes de sociétés ;
 8. les fédérations, associations, sociétés ou sections avec activité nationale ou régionale et sans but d’intérêt majoritairement communal ;
 9. les clubs exerçant des activités avec but lucratif.

Art. 4. Après son assemblée générale et au plus tard le 15 juillet de l’année en cours, les sociétés et organisations mettent à jour leur dossier auprès de l’Administration communale avec les noms et adresses du président et du secrétaire et l’adresse de contact.

Art. 5. Afin de pouvoir bénéficier d’un subside ordinaire, les sociétés et organisations locales doivent :

 1. présenter une demande de subside à l’aide du formulaire « demande de subside » de l’Administration communale avec les rapports d’activités et de caisse acceptés par l’assemblée générale. Le formulaire de demande de subside est à retirer auprès de l’Administration communale ou à remplir sur le site internet www.mertzig.lu ;
 2. remettre le formulaire – rempli d’une manière juste, complète et sincère – à l’Administration communale au plus tard le 15 juillet de l’année en cours ;
 3. être représentées aux manifestations de la Commune (p.ex.: Fête nationale, Journée commémorative, Grouss Botz, #Bike4all, Dag vum Bam, Télévie, etc. …) ;
 4. utiliser en « bon père de famille » les ressources et infrastructures mises à disposition par l’Administration communale.

Art. 6. Le Collège des Bourgmestre et Échevins se réserve le droit de vérifier les données et indications fournies. Celles trouvées inexactes ou incomplètes peuvent entraîner l’annulation du droit à un subside. Les sociétés et organisations ayant inscrit volontairement des données fausses sont privées pendant deux années de l’allocation d’un subside ordinaire.

Les demandes de subside introduites par les sociétés et organisations après le délai imposé – à savoir le 15 juillet de l’année en cours – ne seront pas traitées et, de ce fait, ne peuvent donner lieu à l’octroi d’un subside.

Tous les courriers relatifs aux subsides de la part de l’Administration communale sont adressés à la personne de contact des sociétés et organisations telle qu’indiquée sur le formulaire de demande de subside.

Art. 7. Toute société et organisation effectuant sa première demande de subside se voit accorder celui-ci à partir de la 2e année qui suit le dépôt de leurs statuts et la prise de connaissance de ceux-ci par le Conseil communal, sans préjudice des autres articles définis dans le présent règlement.

Art. 8. (1) Un subside d’un montant de 100 euros (Catégorie 1) est octroyé d’office à toute société ou organisation accomplissant les dispositions sous les articles 1 à 6 du présent règlement.

Ces mêmes sociétés et organisations peuvent bénéficier :

 1. de l’utilisation des infrastructures communales comme le Centre culturel « Turelbaach », les salles de réunion, terrains, hall sportif, tout en respectant les règlements et les taxes y relatifs ;
 2. de la publication de leurs activités et manifestations dans le bulletin communal « Martiaco », sur les panneaux électroniques et sur le site internet communal avec la possibilité de partager ces informations sur les réseaux sociaux ;
 3. de la mise à disposition de panneaux, podiums, mobilier tout court, ceci dans la mesure des disponibilités.
 4. de la mise à disposition de l’autorisation de cabaretage communale, nécessaire pour l’exploitation temporaire d’un débit de boissons alcooliques.

(2) Pour calculer le subside de base des sociétés et organisations, celles-ci sont classées en tenant compte de leur nature et but, de leur taille, de leur historique, et du niveau et de la nature de leurs activités. Ce classement se fait annuellement par le Conseil communal après remise du formulaire de demande de subside mentionné sous l’article 5. Ce classement comporte 7 catégories, échelonnées par des forfaits de subside de base à attribuer :

 1. Catégorie 1 → 100 euros (Sociétés et organisations sans activité) ;
 2. Catégorie 2 → 250 euros (Sociétés et organisations avec moins de 10 membres actifs ou avec peu d’activités de faible envergure) ;
 3. Catégorie 3 → 500 euros (Sociétés et organisations avec au moins 20 membres actifs et ayant des activités régulières par année dans l’intérêt de la Commune, associations regroupant des jeunes ou seniors, associations en compétition, associations caritatives) ;
 4. Catégorie 4 → 1000 euros (Sociétés et organisations avec plus de 40 membres actifs et ayant des activités régulières par année dans l’intérêt de la Commune, associations sportives avec au moins 30 membres actifs ou au moins 2 équipes en compétition, chorales ayant au moins 10 membres actifs, associations de danse avec au moins 100 membres actifs et ayant des activités régulières dans l’intérêt de la Commune) ;
 5. Catégorie 5 → 2000 euros (Sociétés et organisations avec au moins 80 membres actifs et ayant des activités régulières par année dans l’intérêt de la Commune, Sociétés de musique avec au moins 20 membres actifs, associations de sports collectifs avec au moins 100 membres actifs et au moins 3 équipes en compétition, associations de sports individuels ou de danse avec au moins 150 membres actifs et ayant des activités régulières par année dans l’intérêt de la Commune) ;
 6. Catégorie 6 → 4000 euros (Sociétés de musique avec au moins 40 membres actifs, associations de sports collectifs avec au moins 200 membres actifs et au moins 5 équipes en compétition) ;
 7. Catégorie 7 à 8000 euros (Sociétés de musique avec au moins 60 membres actifs ; associations sportives avec au moins 400 membres actifs et au moins 5 équipes en compétition).

 (3) Au subside de base s’ajoute un subside d’encadrement ayant comme base les frais d’encadrement directement nécessaires à l’exercice de l’activité principale des sociétés et organisations telle que définie dans leurs statuts. Il s’agit des frais de rémunération des entraîneurs, des moniteurs, des dirigeants, chargés de cours ou autres engagés des sociétés ou organisations. Sont uniquement prises en compte les indemnités d’encadrement brutes payées sur base d’une relation contractuelle ou d’une prestation, engagées directement avec les sociétés ou organisations, après déduction d’éventuels sponsorings ou cofinancements. Les frais de route, de location et similaires sont à exclure. Les pièces justificatives doivent dûment être jointes à la demande de subside annuelle. Si les conditions d’obtention d’un subside d’encadrement sont remplies, la Commune pourra financer 50% des frais encourus, avec un plafond maximal de 5000 euros par société et organisation.

(4) Aux subsides de base et d’encadrement s’ajoute un subside d’engagement ayant comme base les valeurs de l’Économie pour le Bien commun, à savoir notamment la durabilité, la justice sociale, la dignité humaine et la participation démocratique. Les sociétés et organisations sont pour ce faire classées annuellement par le Collège échevinal en 4 catégories d’engagement :

 1. Catégorie 1 → 0 euros (Sociétés et organisations avec un engagement inexistant ou très faible) ;
 2. Catégorie 2 → 250 euros (Sociétés et organisations avec un engagement faible ou moyen) ;
 3. Catégorie 3 → 500 euros (Sociétés et organisations avec un engagement élevé et dont l’impact est considérable).
 4. Catégorie 4 → 1000 euros (Sociétés et organisations avec un engagement exceptionnel, exemplaire et à fort impact).

(5) Le Conseil communal tiendra compte dans son calcul du subside annuel total des subsides obtenus par les sociétés et organisations dans d’autres communes. Ceux-ci sont à mentionner explicitement sur le formulaire de demande de subside.

Art. 9. (1) À la demande préalable introduite avec devis avant le 1er novembre de l’année précédant la dépense et sur présentation des factures officielles, une participation de 25% avec un maximum de 2500 euros peut être accordée sur le prix des équipements directement nécessaires à l’exercice de l’activité de l’association ou aux frais relatifs à des activités dépassant le cadre local. Un éventuel sponsoring ou cofinancement partiel de l’équipement doit obligatoirement être déduit du prix renseigné, sous peine de voir l’ensemble du subside ordinaire et extraordinaire refusé.

(2) Les frais de secrétariat, de licences, de transfert et tous autres frais qui ne sont pas des frais d’équipement au sens du paragraphe 1er ne bénéficient pas d’une subvention de la part de la Commune.

(3) À la demande préalable introduite avant le 1er novembre de l’année précédant l’anniversaire de l’association, un subside extraordinaire peut être accordé à une association à l’occasion de manifestations dans le cadre de son anniversaire, et ce sur présentation de factures. Il peut être accordé un montant de 3000 euros pour l’anniversaire de 25 années. Le même montant de 3000 euros peut être sollicité pour tout anniversaire supplémentaire par tranches d’âge de 25 années (50, 75, 100, 125, etc.).

(4) À la demande préalable introduite avant le 1er novembre de l’année précédant la dépense et sur présentation des factures officielles, un subside extraordinaire d’un montant maximal de 5000 euros peut être alloué en vue du cofinancement d’activités ou de projets importants et hors norme. Un éventuel sponsoring ou cofinancement partiel doit obligatoirement être déduit du prix renseigné, sous peine de voir l’ensemble du subside ordinaire et extraordinaire refusé. 

(5) Toute sociétés et organisation peut se voir octroyer un subside extraordinaire d’un montant maximal de 500 euros si elle assure une charge importante lors d’une manifestation publique de l’Administration communale (par exemple : le fait d’assurer un stand de nourriture, de boissons, etc.). En accord avec l’Administration communale, ce montant peut être remplacé par le total des recettes générées sur ce stand lors de ladite manifestation.

Art. 10. En cas de dissolution, l’avoir de l’association est à verser au profit de l’Office social régional ou à une association caritative.

Art. 11. Tout subside ordinaire ou extraordinaire est à soumettre au vote du Conseil communal.

10. Approbation d’une indemnité pour les recenseurs dans le cadre du « recensement national »

Vu l’organisation d’un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des bâtiments d’habitation en novembre 2021 dans toutes les communes du pays et ayant pour date de référence le 8 novembre 2021 et vu les indemnités allouées aux agents recenseurs par le STATEC, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité la proposition du Collèges des Bourgmestre et Échevins de doubler les indemnités touchées par le STATEC et d’allouer, en plus de ces montants, les indemnités suivantes aux agents recenseurs :

 • 25 € pour la participation à la séance de formation
 • 1 € par immeuble recensé
 • 2 € par logement recensé
 • 1,2 € par personne recensée.

11. Adaptation du prix du repas sur roues

Suite à l’adaptation indiciaire du prix du repas sur roues par SERVIOR, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de fixer à partir du 1er janvier 2022 le prix du menu livré à 15,27 € TTC.

12. Modification des taxes communales – Taxes d’infrastructure

Suite aux observations du Ministre de l’Intérieur relatives à la délibération du Conseil communal de la séance du 20 mai 2021 aux termes de laquelle a été approuvé une modification du règlement taxe concernant les taxes d’infrastructure, et notamment des taxes de raccordement à la conduite d’eau et à la canalisation, le Conseil communal a décidé à l’unanimité d’arrêter les taxes telles que reprises dans le tableau ci-dessous, et ce à partir du 1er décembre 2021 :

13. Avis concernant les projets du deuxième plan de gestion des risques d’inondation et du troisième plan de gestion des parties luxembourgeoises des districts hydrographies internationaux du Rhin et de la Meuse

Dans le cadre de la procédure d’adoption du plan de gestion des risques d’inondation et du troisième plan de gestion des parties luxembourgeoises des districts hydrographies internationaux du Rhin et de la Meuse, selon laquelle les communes et le public ont la possibilité de présenter leurs observations, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de se rallier à l’avis du SIDEN établi en date du 25 octobre 2021.

14. Affaires de personnel

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins, le Conseil communal a décidé unanimement d’accorder aux agents communaux affectés au service « conciergerie », et assurant l’astreinte, une prime de 11 points indiciaires /mois / agent et ce à partir du 1er novembre 2021. En effet, ce service comprend régulièrement un travail irrégulier (permanence, interventions les soirs ou tôt les matins, jours fériés).

Par ailleurs, a été approuvé à l’unanimité l’avenant à la convention collective des salariés de l’État du 11 février 2021 qui introduit pour les salariés communaux également le compte épargne-temps.

Finalement, au regard des missions et tâches effectuées par le personnel communal au cours de l’année et vu l’engagement exemplaire de tout agent communal affecté au sein de l’administration, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de suivre la proposition du Collège échevinal pour faire bénéficier les agents communaux (fonctionnaires et employés) d’une prime adéquate, à savoir une prime annuelle de 80 points indiciaires / agent et ce à partir du 1er janvier 2021 et de charger le Collège échevinal de l’attribution de cette prime.

15. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

Clôture de la séance à 15h30

A télécharger

Séance #05/2021 du 09.09.2021

Présents          Mike Poiré / Bourgmestre, Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins

                            Mady Bormann-Weber, Myriam Hansen / Conseillers

                            Aender Schroeder / Secrétaire communal

Excusés           Amaro García Gonzalez, Luc Weiler, Fernando Ferreira / Conseillers

Ouverture de la séance à 08h30

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers suivants ont donné une procuration de vote: 

 • Amaro García Gonzalez / Conseiller à Myriam Hansen / Conseillère
 • Luc Weiler / Conseiller à Mady Bormann-Weber / Conseillère
 • Fernando Ferreira / Conseiller à Stefano D’Agostino / Échevin

1. Approbation

a. de subsides

Le Conseil communal a décidé unanimement d’allouer un subside ou payer une cotisation aux associations / fondations suivantes:

 • Centre d’Information Tiers Monde // 100 €
 • Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal // 100 €
 • Mouvement Européen Luxembourg (Cotisation) // 60 €
 • Association nationale des victimes de la route (Cotisation) // 150 €
 • Vibrer local // 250 €

Le Conseil communal a décidé par 7 (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HANSEN) contre 1 voix (le Conseiller Fernando FERREIRA) d’allouer un subside ou payer une cotisation aux associations/fondations suivantes:

 • AC Reckange-sur-Mess // Action de solidarité // Inondations 125 €
 • AC Rouspert-Mompech // Action de solidarité // Inondations 125 €
 • Ville d’Echternach // Action de solidarité // Inondations 125 €

b. de titres de recettes

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des titres de recettes d’un montant total de 5.065.470,84 €.

c. de plusieurs conventions

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité:

 • la convention conclue entre M. Frank Beissel de Mertzig, le syndicat intercommunal SICONA et le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 9 septembre 2021 ayant comme objet la préservation de la nature et notamment des vergers;
 • la convention conclue entre M. Ed Conzemius, le syndicat intercommunal SICONA et le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 9 septembre 2021 ayant également comme objet la préservation de la nature et notamment des vergers (à noter que suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Mme Isabelle Elsen-Conzemius, Échevine, n’a pris part ni à la discussion ni au vote).

d. d’une convention de collaboration (DPO)

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité la convention conclue entre le Commissariat du gouvernement à la protection des données auprès de l’État et le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 24 juin 2021 ayant comme objet de désigner ledit Commissariat en tant que délégué à la protection des données pour la Commune de Mertzig en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime sur la protection des données.

e. d’une demande de financement – OSNOS

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité la demande de financement introduite en date du 4 août 2021 par le Conseil d’administration de l’office social Nordstad (OSNOS) ayant comme objet d’un côté le financement d’un poste « agent d’accueil » à plein temps et à durée indéterminée à l’OSNOS et de l’autre côté la participation financière aux frais de fonctionnement du Service d’accompagnement et du logement (SAL) géré par l’OSNOS. La participation de la Commune de Mertzig s’élève à respectivement 5.924,10 € et 4.079,47 €.

f. d’un règlement temporaire de circulation

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité le règlement temporaire de circulation édicté par le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 8 juillet 2021 portant réglementation de la circulation dans la Rue de Michelbouch.

2. Organisation scolaire 2021/2022

a. Occupation des postes

Sur base des les affectations dans l’enseignement fondamental de la Commune de Mertzig décidées par Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de procéder à l’occupation des postes du personnel enseignant affecté pour l’année scolaire 2021/22, comme suit:

 • Mme Josefa Da Silva Freitas                                         Surnuméraire                   Cycle 1
 • Mme Rita Muller                                                              Surnuméraire                    Cycle 1
 • Mme Joanna Battistella                                                 Titulaire                               Cycle 3
 • Mme Sam Herschbach                                                   Titulaire                               Cycle 3
 • M. Andy Schammo                                                          Surnuméraire                    Cycle 4

b. Plans de surveillance

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité les différents plans de surveillance élaborés par le personnel enseignant pour l’année scolaire 2021/22.

3. Aménagement communal

a. Droit de préemption

En application de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes et des circulaires n° 3778 du 5 mars 2020 et n° 3897 du 2 septembre 2020 et du Ministre de l’Intérieur, le Conseil communal a décidé à l’unanimité (à noter que suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Mme Isabelle Elsen-Conzemius, Échevine, n’a pris part ni à la discussion ni au vote) de renoncer au droit de préemption quant au terrain à bâtir, enregistré sous le numéro « 616/6602 », section A de Mertzig, situé à L-9168 Mertzig, Rue Principale, d’une contenance de 22 centiares.

b. Approbation d’un devis – Rue de Michelbouch

Suite à la réunion de travail du 8 juillet 2021 portant sur les les différents projets de réaménagement de plusieurs rues (Rue Michelbouch, Rue Latterbaach, Rue de Merscheid, Rue Zechel) et en considération du fait que le réaménagement de la Rue de Michelbouch s’avère urgent en raison du renouvellement nécessaire de la conduite d’eau, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité le devis détaillé du projet tel que présenté se chiffrant à 2.440.000,00 €.

Les travaux projetés comprennent le remplacement de tous les réseaux. La voirie dans le virage vis-à-vis de la rue Zechel sera élargie. Les trottoirs seront réalisés de façon plus élevée par rapport au niveau de la voirie afin d’augmenter le confort et la sécurité des riverains dans le quartier. Les passages piétons obtiendront les éclairages et dalles podotactiles suivant les standards actuels. Les travaux de mise en œuvre de la couche de roulement ainsi que les travaux de pose des nouvelles bordures sont pris en charge par l’Administration des Ponts et Chaussées.

D’autant plus, un nouveau parking écologique sera réalisé à l’entrée du sentier thématique, du futur cimetière forestier et de la future zone Natura 2000.

Dans l’entrée de Mertzig sera mis en place un ilot central afin de réduire davantage la vitesse des automobilistes. Finalement, dans le cadre des travaux, le dépôt communal “Butzebierg” sera optimisé entre autres avec une nouvelle couche de roulement.

4. Fixation de l’impôt commercial et foncier pour 2022

Le Conseil communal a décidé unanimement de ne pas modifier le taux de l’impôt commercial pour l’année 2022 et de le fixer à 300%. De même, les taux de l’impôt foncier pour l’année 2022 ne sont pas modifiés et sont fixés comme suit :

 • A             400%                    Propriétés agricoles
 • B1           500%                     Constructions industrielles ou commerciales
 • B2           375%                     Constructions à usage mixte
 • B3           375%                     Constructions à autre usage
 • B4           375%                     Maisons unifamiliales, maisons de rapport
 • B5           375%                     Immeubles non-bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation
 • B6           425%                     Terrains à bâtir à des fins d’habitation

5. Fixation du prix du bois de chauffage – Exercice 2022

Comme le plan de gestion de la forêt communale prévoit également une coupe servant de bois de chauffage pour les particuliers et considérant que le préposé forestier propose de fixer un prix unitaire par stère, propre à couvrir les dépenses des travaux de coupe, le Conseil communal a décidé unanimement de fixer le prix du bois de chauffage pour l’année 2022 comme suit :

 • 1x corde / hêtre:               115,74 € (HTVA) / corde + 8% TVA =  125.00 € (TTC)
 • 1x corde / chêne:             106,48 € (HTVA) / corde + 8% TVA =  115.00 € (TTC)

6. Pacte Climat 2.0

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver le contrat « Pacte Climat 2.0 » passé entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg, le groupement d’intérêt économique « MyEnergy » et la Commune de Mertzig. Ce contrat a pour objet de régler le fonctionnement du programme « European Energy Award » au Luxembourg et le paiement des subventions étatiques liées à la mise en œuvre de ce programme. Le but du contrat est de continuer et de fortifier l’engagement des communes signataires, en renforçant les objectifs et en étendant le catalogue de mesures notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables.

7. Zone de liberté “LGBTQI”

Suivant son leitmotiv « mertzig4all » qui inclut que la Commune de Mertzig se veut ouverte et tolérante, le Conseil communal a décidé unanimement :

 • de déclarer la Commune en zone de liberté pour les personnes LGBTIQ (abréviation de: lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer), à la suite de la déclaration que le Parlement européen a émise le 11 mars 2021 pour l’ensemble de l’Union européenne, et de s’engager à mener des politiques publiques qui promeuvent et protègent les droits des personnes LGBTIQ et, d’autre part, qui sanctionnent par ailleurs les mécanismes de discrimination structurelle;
 • de condamner l’action que les gouvernements polonais et hongrois mènent contre les droits des personnes LGBTIQ en méconnaissance flagrante de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que toute autre forme de discrimination à l’encontre de ces personnes.

8. Affaires de personnel

En application de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de ses règlements d’exécution, le Conseil communal a décidé unanimement :

 • d’accorder à Mme Mandy ERNSTER, rédacteur au sein du secrétariat de la Commune de Mertzig, une réduction du service provisoire d’une durée maximale de 6 mois au regard de son expérience professionnelle ;
 • d’accorder à Mme Michelle THOMA, rédacteur au sein du secrétariat de la Commune de Mertzig, une réduction du service provisoire d’une durée maximale de 12 mois au regard de son expérience professionnelle.

9. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme. 

Séance secrète

10. Nomination définitive d’un fonctionnaire (m/f), Carrière B1

Le Conseil communal a nommé unanimement et définitivement Mme Michelle THOMA au poste de rédacteur au sein du secrétariat de la Commune de Mertzig avec effet au 1er mai 2021, suite à la réussite à l’examen de fin de formation spéciale et à la réduction du service provisoire accordée lors de cette même séance.

11. Nomination définitive du receveur communal (m/f)

Le Conseil communal a nommé unanimement et définitivement Mme Tania CARVALHO au poste de receveur communal de la Commune de Mertzig avec effet au 1er juillet 2021, suite à la réussite à l’examen de fin de formation spéciale dans la carrière du receveur communal.

12. Nomination définitive d’un chargé de gestion (m/f), Carrière A2

Le Conseil communal a nommé unanimement et définitivement M. Gilles WALTZING au poste de chargé de gestion au sein du service technique de la Commune de Mertzig avec effet au 1er mars 2021, suite à la réussite à l’examen de la formation générale et à l’examen de la formation spéciale telle que prévue et au regard de la réduction du service provisoire accordée à M. Waltzing lors de la séance du 28 mai 2020.

Clôture de la séance à 12h00

A télécharger

Séance #04/2021 du 24.06.2021

Présents          Mike Poiré / Bourgmestre, Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins

                            Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Fernando Ferreira, Myriam Hansen / Conseillers

                            Aender Schroeder / secrétaire communal

Excusé              Amaro García Gonzalez / Conseiller

Ouverture de la séance à 16h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers suivants ont participé à la séance en visioconférence:

 •  Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins
 • Amaro García Gonzalez, Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Myriam Hansen / Conseillers

Le Conseiller suivant a donné une procuration de vote :

 • Fernando Ferreira / Conseiller à Stefano D’Agostino / Échevin

1. Recette communale – Régularisation du journal auxiliaire

Le Conseil communal a décidé unanimement de régulariser le journal auxiliaire du receveur communal par un mandat de paiement au montant de 1.108,24 €.

2. Cimetière forestier – Approbation du devis

Lors de la séance du 26 novembre 2020, le Conseil communal avait déjà marqué son accord de principe pour l’élaboration d’un projet de cimetière forestier dans une partie de la forêt communal “Säitert”. Le 16 avril 2021, des visites des cimetières forestiers de Harlange et de Bissen ont été organisées. Le Projet à Mertzig a été élaboré en étroite concertation avec le garde-forestier. Suite à l’avis favorable du préposé du Service forestier, l’autorisation definitive a été accordée par la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en date du 30 novembre 2020. En l’occurrence, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité le devis détaillé élaboré par le Bureau d’ingénieurs « Lignafor / ingénieurs-conseils » de Diekirch se chiffrant à 160.816,50 €.

La présentation sommaire sur plan du projet se presente comme suit:

Les travaux se poursuivent et seront finalisés en principe au printemps 2022. Le Collège échevinal devra à son tour encore élaborer un projet de règlement et les taxes y relatifs qui seront à approuver par le Conseil communal. Une séance de travail à ce sujet sera organisée en début de cette année 2022.

3. Organisation scolaire 2021/2022 – avec toutes ses parties intégrantes

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres:

 • l’organisation provisoire de l’enseignement fondamental, année scolaire 2021/22;
 • le plan de développement de l’établissement scolaire;
 • le plan d’encadrement périscolaire.

Pour le détail, il est renvoyé au “Maarkollef – Bildungsstrukturen zu Mäerzeg 2021/22″ qui a été publié pour la rentrée scolaire en septembre 2021: https://www.mertzig.lu/blog/2021/09/03/de-maarkollef-bildungsstrukturen-zu-maerzeg-2021-22

4. Projet intégré « Mäerzeger Schoul – Maison Relais », Phase 1 – Approbation de l’avant-projet définitif

Ces quinze dernières années, Mertzig a connu une très forte croissance démographique. Cela pose les responsables politiques devant un certain nombre de défis, surtout en ce qui concerne les infrastructures communales. Entre autres, le réaménagement des infrastructures de l’enseignement fondamental et des structures d’éducation et d’accueil a été déclaré comme priorité absolue dans la déclaration échevinale pour la mandature 2018-2023. S’y ajoute la volonté politique d’adapter ces infrastructures aux besoins et exigences de nos jours dans un processus de participation active de tous les partenaires scolaires. Ainsi, une coopération étroite entre l’École et les structures d’éducation et d’accueil est envisagée dans le cadre des plans d’encadrement périscolaire. D’autant plus, les communes sont fortement encouragées à élaborer des solutions qui tendent à une utilisation efficiente des bâtiments.

Le processus à Mertzig fut long et intense. Lors des entretiens préparatoires avec les architectes, il s’est avéré que le concept de “Lernlandschaft” serait un concept architectural et pédagogique à suivre. Les partenaires scolaires ont visité avec les responsables communaux un tel projet intégré en Allemagne en février 2019. Suite à cette visite, un groupe de travail interdisciplinaire a été mis place pour identifier les besoins et promouvoir encore plus la collaboration entre l’École et la Maison Relais. Des ateliers participatifs ont été organisés à ce sujet pendant toute l’année scolaire 2019/2020. Afin de créer un environnement de travail motivant, sain, fonctionnel, qualitatif et adapté aux besoins des acteurs, nous avons ainsi entamé le projet de rénovation et de construction des bâtiments scolaires, d’éducation et d’accueil dans cet esprit participatif.

Le projet intégré, ainsi élaboré, englobe une nouvelle cuisine de production (la cuisine actuelle du Centre Turelbaach sera ainsi mise à disposition des associations locales et de la Commune), un restaurant scolaire, des salles d’éducation et d’accueil pour les besoins de la Maison Relais, des zones de rencontre et 24 salles de classe pour les cycles 1 à 4 de l’École fondamentale. Ce projet intégré s’illustre dans l’aménagement des espaces. Chaque étage du nouveau bâtiment est dédié à un cycle d’études. Les professionnels parlent de “Cluster” qui se compose de six salles de classe et d’une grande surface au centre, la “place du marché”, qui sera partagée par les deux équipes pour le bien-être des élèves.

Considérant aussi que ce projet s’inscrit dans un concept global ou “Masterplang” et n’est que la première phase d’un ensemble de trois phases consécutives; suivent encore la construction d’un nouveau hall sportif, des salles spécialement dédiées au cycle 1 tant pour les besoins de la Maison Relais que pour l’École et l’aménagement d’une aile administrative.

Un groupe de pilotage, composé de représentants du Comité d’école, de la Maison Relais et de l’Administration communale, s’est chargé du suivi de ce projet important. Il s’agit en effet du plus grand investissement jamais réalisé à Mertzig: un investissement dans l’avenir des jeunes.

Du point de vue politique, l’évolution du projet a été présentée à plusieurs reprises à tous les partenaires scolaires. Le Conseil communal s’est réuni lors de différentes séances de travail. La Commission scolaire a émis un avis favorable lors de sa réunion du 15 juin 2021. Finalement, le Conseil communal a décidé par 5 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Fernando FERREIRA et Myriam HANSEN) contre 3 abstentions (les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER et Mady BORMANN-WEBER) d’approuver le devis détaillé du projet tel que présenté par le Bureau d’architectes JONAS d’Ettelbruck se chiffrant à 25.682.468,12 €.

5. Enseignement musical

 a. Organisation scolaire 2021/2022

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité d’approuver l’organisation scolaire 2021/2022 relative à l’enseignement musical. Tous les cours confondus (collectifs, musique de chambre & ensembles, individuels), 96 élèves se sont inscrits. Le total des minutes dispensées et facturées par l’École de musique de l’UGDA s’élève à 1.800 min. Le coût par heure de cours s’élève pour l’année scolaire 2021/2022 à 5.317,07 €. Le montant du coût total des frais des cours de musique de la Commune est de 159.512,10 €.

b. Convention 2021/22

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité d’approuver la convention conclue entre le Collège échevinal et l’établissement d’utilité publique Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) relative à l’organisation par I’UGDA des cours de formation musicale et d’instruments à Mertzig pour l’année scolaire 2021/2022.

6. Approbation

a. de plusieurs actes notariés

 • Suite à l’approbation du compromis de vente lors de la séance du 11 février 2021, le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’acte notarié y relatif du 17 juin 2021 passé entre Norbert Kirsch et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig et concernant l’acquisition d’un terrain boisé, enregistré sous le numéro cadastral 116/2132, inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig, d’une contenance de 25,80 ares, le prix de vente étant fixé à 3.225 €. Ce terrain est situé proche de la délimitation des zones de protection des captages-sources « Schwarzebour » et « Maescheierchen ».
 • Suite à l’approbation du compromis de vente lors de la séance du 11 février 2021, le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’acte notarié du 17 juin 2021 passé entre M. François Pascual, Mme Liubov Kovalchuk et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig et concernant la vente d’une parcelle d’une contenance de 0,08 ares, enregistrée sous le numéro cadastral 609/5820, inscrite au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig, le prix de vente étant fixé à 500 €.
 • Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’acte notarié du 17 mai 2021 passé entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et les représentants de la société « Seniorenresidenz Mäerzeg s.àr.l. », concernant la cession gratuite de terrains, inscrits au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, au lieu-dit « Im Dempel », enregistrés sous le numéro 609/6304, 611/6305 et716/6312, d’une contenance totale de 21,96 ares.
 • Suite à l’approbation du compromis de vente lors de la séance du 26 novembre 2020, le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’acte notarié du 17 juin 2021 passé entre Mme Anny Gilson-Schaack et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig et concernant l’acquisition d’un immeuble type petit château fort avec étang et passerelle avec toutes ses dépendances et appartenances (“Turelbaacher Schlass”), sis à Grosbous, inscrit au cadastre de la commune de Grosbous, sur des terrains d’une contenance totale de 587,05 ares, au prix de 450.000 €.

b. d’une convention

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité d’approuver la convention conclue entre les représentants de l’initiative « Youth & Work » et le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 14 juin 2021, concernant l’accompagnement holistique et le coaching de jeunes et jeunes adultes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation personnelle, de leur état de santé, ou de leur situation économique ou sociale, comme par exemple le fait d’être au chômage.

c. de subsides

Le Conseil communal a décidé unanimement de règler la cotisation de 250 € relative au “Forest Stewardship Council” (FSC, Conseil de Soutien de la Forêt) qui est un label environnemental dont le but est d’assurer que la production de bois ou d’un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts.

7. Modification du règlement général de circulation

Le Conseil Communal a décidé unanimement de modifier le règlement de circulation communal du 9 juin 2015 comme suit:

« Art. 1er.

Le chapitre 5 « ARRET, STATIONNEMENT ET PARCAGE – INTERDICTIONS ET LIMITATIONS » est complété par une nouvelle section libellée comme suit:

6e SECTION: ARRET ET STATIONNEMENT INTERDITS

8. Approbation d’un emprunt

Le Conseil communal a décidé unanimement de contracter l’emprunt au montant total de 5.000.000 € tel que prévu au budget 2021.

9. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

Clôture de la séance à 19h45

A télécharger

Séance #03/2021 du 20.05.2021

Présents          Mike Poiré / Bourgmestre, Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins

                            Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Fernando Ferreira, Myriam Hansen / Conseillers

                            Aender Schroeder / secrétaire communal

Excusé              Amaro García Gonzalez / Conseiller

Ouverture de la séance à 10h15

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le conseiller suivant a donné une procuration de vote :

 • Amaro García Gonzalez / Conseiller à Mady Bormann-Weber / Conseillère

1. Désignation du « Centre Turelbaach » comme lieu de réunion du Conseil communal

Le Conseil communal a décidé unanimement de désigner le « Centre Turelbaach » comme lieu de réunion du Conseil communal.

2. Approbation

 a. de l’état des restants 2020

Le Receveur communal a présenté au Conseil communal l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2020. En application de l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le Conseil communal a décidé à l’unanimité d’admettre en reprises provisoires 16.010,62 € du service ordinaire et d’accorder au Collège des Bourgmestre et Échevins l’autorisation de poursuivre en justice les débiteurs qui figurent à l’état des restants 2020.

b. de plusieurs conventions

 • Contrat de bail

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres le contrat de bail signé en date du 20 mai 2021 entre le Collège échevinal et M. Marcel Barros concernant la location d’une partie d’un terrain, sis à Mertzig, lieu-dit « In der Graecht », no cadastral 794/4383, d’une superficie de 3,80 ares au prix de location annuel de 10,00 €.

 • Valorlux

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres la convention signée en date du 20 mai 2021 entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et l’association sans but lucratif « Valorlux » concernant la collecte sélective de certains déchets d’emballage en vue de leur recyclage.

c. de subsides

Le Conseil communal a décidé unanimement d’allouer un subside aux associations et clubs suivants:

Ces subsides n’ayant pas changé par rapport aux années précédentes, le Collège échevinal a informé le Conseil que la réforme entamée des subsides a été suspendue en raison de la pandémie, mais qu’il est envisagé de reprendre les travaux avant la fin d’année afin de pouvoir appliquer le nouveau régime à partir de l’année 2022.

 3. Modification du règlement-taxe

Suite aux remarques formulées par le Ministère de l’Intérieur et vu l’avis favorable de l’Administration de la gestion de l’eau du 28 avril 2021, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité la modification du règlement-taxe voté lors de la séance du 21 février 2021 en ce qui concerne le raccordement à la conduite d’eau et à la canalisation comme suit:

Les taxes en question sont applicables à partir du 1er juin 2021.

 4. Aménagement communal – Droit de préemption

Sur proposition du Collège échevinal, le Conseil communal a décidé unanimement de renoncer au droit de préemption quant au terrain à bâtir, enregistré sous le numéro « 564/5548 », section A de Mertzig, situé à L-9168 Mertzig, Um Knapp, d’une contenance de 6,81 ares.

 5. Plan National d’Organisation des Secours (PNOS) – Avis

En application de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et notamment l’établissement d’un plan national d’organisation des secours (PNOS), le Conseil communal était appelé à donner son avis. Sur proposition du Collège échevinal, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de se rallier à l’avis présenté par le SYVICOL en date du 19 avril 2021.

 6. Appui à l’initiative pour un devoir de vigilance au Luxembourg

Suite à la certification de la Commune de Mertzig comme 1re commune au Luxembourg de l’Économie pour le Bien commun en date du 4 décembre 2020, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de soutenir l’initiative pour un devoir de vigilance au Luxembourg. En effet, les entreprises domiciliées au Grand-Duché doivent faire face à leurs responsabilités lorsque leurs activités à l’étranger menacent les droits humains et l’environnement. C’est par ce message qu’une coalition d’organisations de la société civile a lancé en mars 2018 une Initiative pour un devoir de vigilance au Luxembourg. L’initiative, soutenue par dix-sept organisations de la société civile luxembourgeoise, appelle à la mise en place d’une législation contraignante instaurant un devoir de vigilance pour les entreprises domiciliées au Luxembourg. La proposition vise à intégrer le respect des droits humains, des normes de travail ainsi que des accords et des dispositions environnementaux internationaux dans l’ensemble de la chaîne de valeur des entreprises.

Inspirée des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme adoptés en 2011, une telle législation sur le devoir de vigilance obligerait les entreprises d’évaluer l’ensemble de leur chaîne de valeur afin d’identifier les risques effectifs et potentiels en matière de droits humains et d’environnement et prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Enfin, elles devraient rendre compte publiquement de leur évaluation et des mesures adoptées.

Afin de garantir que les entreprises s’acquittent de leur devoir de vigilance, l’Initiative propose de mettre en place un organe de contrôle indépendant et de prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. Ainsi, le devoir de vigilance aura un fort effet préventif, en incitant les entreprises à agir correctement.

7. Enseignement fondamental – année scolaire 2021/22 – Approbation d’un nouvel horaire scolaire

Dans le cadre du Projet intégré « Ecole-Maison Relais », les partenaires scolaires se sont constitués en groupe de travail dans le but d’adapter l’horaire scolaire afin d’améliorer le bien-être et le développement scolaire de l’enfant. En effet, il s’est avéré que les élèves se sont bien adaptés à l’horaire scolaire applicable pendant la crise sanitaire. Les cours ont eu lieu de 08h00 à 13h00, et ceci du lundi au vendredi. Cet aménagement provisoire a été considéré pratique et gérable tant par le personnel enseignant que par le personnel des structures d’accueil. Le changement d’horaire a été discuté pour la première fois lors de la réunion de la Commission scolaire en date du 8 juin 2020. Un avis favorable a été émis. Par la suite, le Comité d’école et les responsables de la Maison Relais ont approfondi les discussions à ce sujet dans les mois qui suivaient. Les Représentants des parents ont été impliqués dans ces discussions et un groupe de travail, composé d’enseignants, de parents et du personnel des structures d’accueil, s’est constitué et s’est réuni en date du 12 janvier, 9 février et 2 mars 2021. Après différentes concertations et échanges, les avantages suivants ont été retenus d’une manière générale:

 • Les journées scolaires ont la même durée ;
 • Il n’y a plus de cours les après-midis ;
 • Les va-et-vient nombreux entre le domicile ou la Maison Relais et l’Ecole sont limités ;
 • Il y a une distinction nette entre temps de classe et temps d’accueil ;
 • Dans les structures d’accueil et à la maison, le temps libre peut être organisé de façon plus flexible ;
 • Au cours de la matinée scolaire, deux récréations de 15, respectivement 13 minutes pour les cycles 2 à 4 et deux récréations de 20 minutes pour le cycle 1 peuvent être envisagées.

Sur cette base, le Conseil communal a, lors de la séance de travail du 18 mars 2021, autorisé une enquête auprès des parents et des autres partenaires scolaires. Le taux de réponse à cette enquête a été de 97% et la grande majorité des réponses a été en faveur d’un changement d’horaire. Le résultat de l’enquête a été présenté au Conseil communal en date du 29 avril 2021 et publié sur le site internet de la Commune. La Commission scolaire a émis un avis favorable à l’unanimité lors de sa réunion du 4 mai 2021. Sur base de la « Circulaire de printemps », l’avis du Directeur de région – Rédange était défavorable.

Le Conseil communal, sur le fondement de l’autonomie communale en la matière prescrite par l’article 107 de la Constitution du Grand-Duché du Luxembourg et en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental, a décidé à l’unanimité de fixer l’horaire scolaire tel qu’il a été présenté et d’arrêter la mise en place pour la rentrée scolaire 2021/22:

Par la suite, des concertations et réunions ont eu lieu avec les Représentants du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse qui ont abouti au communiqué commun du 18 juin 2021 suivant:

Organisation scolaire 2021-2022 // Pas de changement de l’horaire scolaire

Chers parents, chers enseignants et collaborateurs de la Maison relais,

Chers élèves,

L’Administration communale de Mertzig a lancé début 2021 un processus participatif auquel tous les acteurs de la commune ont été associés. Il s’agissait de voir ensemble comment doit se dérouler à l’avenir l’organisation scolaire et la journée des élèves. L’intérêt des enfants et leur développement étaient placés au centre du processus.

Le ministère de l´Éducation nationale félicite tous les participants pour ce processus démocratique qui a réussi à inclure l’ensemble de la communauté scolaire et qui exprime un grand engagement envers le bien-être des enfants.

L’Administration communale de Mertzig et ses collaborateurs ont de nombreux projets. Dans les années à venir, les bâtiments de l’école et de la maison relais vont être progressivement renouvelés. Dans ce contexte, les équipes des deux établissements se sont engagées à collaborer plus étroitement encore, dans l’intérêt des enfants. Cette collaboration s’illustrera jusque dans l’aménagement des bâtiments, pour lequel la commune de Mertzig compte emprunter de nouvelles voies.

Le ministère de l´Éducation nationale soutient ces efforts, qui visent à rapprocher l’école et la maison relais. Le projet de Mertzig est ambitieux et innovant. C’est pourquoi le ministère veut soutenir activement les partenaires scolaires dans les mois à venir. Ce projet peut devenir un modèle dont pourront s’inspirer les autres écoles fondamentales du pays.

Un des éléments de l’organisation scolaire en discussion était aussi l’adaptation de l’horaire scolaire. Sur ce point, les avis des experts ont divergé au cours des semaines passées. Il y a des arguments en faveur, mais aussi en défaveur, de l’horaire qui s’est dégagé du processus de consultation. Malgré les résultats favorables de l’enquête et le vote unanime du conseil communal, qui se basait sur le principe de l’autonomie communale, le ministère de de l´Éducation nationale a évalué les arguments ces dernières semaines pour finalement s’exprimer contre le modèle avancé.

Au terme de nombreuses discussions, l’administration communale de Mertzig, les partenaires scolaires et le ministère de l´Éducation nationale sont tombés d’accord sur la nécessité d’utiliser pleinement l’année à venir pour chercher des alternatives en se basant sur les travaux et les discussions préparatoires déjà réalisés.

C’est pourquoi, à la rentrée 2021-2022 l’horaire scolaire et le déroulement de la journée actuels continueront d’être appliqués tels qu’ils étaient en vigueur pour cette année 2020-2021 et il n’y aura pas de changement d’horaire à la rentrée prochaine :

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, la commune et le ministère vont organiser une série d’ateliers, qui associeront à nouveau tous les partenaires scolaires, pour discuter ensemble du déroulement de la journée des enfants à l’école et à la maison relais.

Nous nous réjouissons de pouvoir discuter et réaliser ce projet ambitieux avec vous.

La commune de Mertzig, les partenaires scolaires et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse vous remercient pour votre confiance.

Pour l’Administration communale de Mertzig,
Mike Poiré, Bourgmestre

Pour le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch, Ministre

8. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

Séance secrète

9. Enseignement fondamental – Organisation scolaire 2021/22 – Proposition de réaffectation de personnel enseignant

Dans le cadre de l’organisation scolaire provisoire de l’année 2021/22, 1 poste surnuméraire à 100% était à pourvoir sur la première liste pour les Cycles 2-4. Sur base de la publication dudit poste sur la première liste publiée, le Conseil communal a procédé au vote secret et a décidé de ne pas procéder à la nomination d’un candidat sur le poste susmentionné.

Clôture de la séance à 11h45

A télécharger

Séance #02/2021 du 29.04.2021

Présents          Mike Poiré / Bourgmestre, Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins

                            Amaro Garcia Gonzalez, Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Myriam Hansen / Conseillers

                            Aender Schroeder / Secrétaire communal

Excusé              Fernando Ferreira / Conseiller

Ouverture de la séance à 10h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19,

 • les conseillers suivants ont participé à la séance en visioconférence:
  • Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins
  • Amaro García Gonzalez, Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Myriam Hansen / Conseillers
 • le conseiller suivant a donné une procuration de vote :
  • Fernando Ferreira / Conseiller à Mady Bormann-Weber / Conseillère

 1. Approbation

 a. du compte administratif 2019

Suite au rapport de vérification du compte administratif de l’exercice 2019 par la Direction du contrôle de la comptabilité communale au sein du Ministère de l’intérieur et la prise de position afférente du Collège échevinal,Le Conseil communal a approuvé à 7 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HANSEN) contre une abstention (Fernando FERREIRA / Conseiller) d’arrêter provisoirement le compte administratif de l’exercice 2019.

b. du compte de gestion 2019

Suite au rapport de vérification du compte de gestion de l’exercice 2019 par la Direction du contrôle de la comptabilité communale au sein du Ministère de l’intérieur et la prise de position afférente du Receveur communal, le Conseil communal a décidé unanimement d’arrêter provisoirement ledit compte.

 2. Approbation

 a. de plusieurs actes notariés

 • Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’acte notarié du 11 mars 2021 passé entre les consorts BESCH et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig et concernant l’acquisition d’une maison d’habitation avec toutes ses dépendances et appartenances, terrains enregistrés sous les numéros cadastraux 346/4862 et 346/4863, inscrits au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig, le prix de vente étant fixé à 930.000 €.
 • Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’acte notarié du 11 mars 2021 concernant la déclaration de propriété par prescription trentenaire d’un immeuble avec terrain enregistré sous le numéro cadastral 818/3594, inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig. Il s’agit de l’immeuble en face de la Mairie hébergeant anciennement l’Administration communale et le Bureau de poste.

c. de plusieurs conventions

 • Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver la convention conclue entre l’État, l’association « Club Senior Nordstad asbl » et le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 8 janvier 2021, qui prévoit la prise de mesures favorisant l’autonomie, l’indépendance, les compétences et les ressources et le bien-être des personnes de plus de 50 ans.
 • Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver la convention « Crèche » conclue entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et l’association « arcus / am Déngscht vu Kanner, Jugend a Famill » de Luxembourg en date du 5 avril 2018.
 • Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver la convention « Maison Relais » conclue entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et l’association « arcus / am Déngscht vu Kanner, Jugend a Famill » de Luxembourg en date du 5 avril 2018.

d. de titres de recettes

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver les titres de recettes au montant total de 4.520.618,09 €.

e. de subsides

Le Conseil communal a décidé unanimement d’allouer un subside ou payer une cotisation aux associations / fondations suivantes:

 • Emweltberodung Lëtzebuerg                                                                       579,30 €
 • Sécurité routière                                                                                                150,00 €
 • Mouvement Européen                                                                                      60,00 €
 • ASTI – vivre ensemble                                                                                        25,00 €
 • Ile aux clowns                                                                                                       50,00 €
 • SOS Détresse                                                                                                        50,00 €
 • Memoshoah Luxembourg                                                                                50,00 €
 • Fëblux – Fir ëffentlech Bibliothéiken, Lëtzebuerg asbl                             50,00 €
 • Fondation “Lëtzebuerger Guiden a Scouten”                                            100,00 €
 • Lëtzebuerger Blannevereenegung (25 €) + Canne Blanche (25 €)       50,00 €
 • Amicale du Groupe Cynotechnique                                                               50,00 €
 • Association Luxembourg Alzheimer                                                              50,00 €
 • Le Soleil dans la Main                                                                                          50,00 €

f. d’un décompte

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver le décompte au montant de 71.285,82 € concernant l’aménagement du chemin forestier au lieu-dit « Säitert ».

g. d’un règlement temporaire de circulation

Le Conseil communal a décidé unanimement de confirmer le règlement temporaire de circulation dans la rue Principale édicté par le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 8 avril 2021.

3. Aménagement communal

 a. Approbation de plusieurs projets de morcellement

 • Rue Floetz

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité la demande de morcellement concernant une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous le numéro 597/4724 en deux nouvelles parcelles.

 • Rue Latterbach

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité la demande de morcellement concernant une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous le numéro 1651/6410 en deux nouvelles parcelles.

 4. Modification du règlement général de circulation

 Le Conseil communal a décidé unanimement de modifier le règlement de circulation communal du 9 juin 2015 comme suit:

 « Art. 1er. Dans l’annexe 1 « Dispositions particulières », la rubrique concernant la rue de l’Ecole à Mertzig est complétée par la disposition suivante:

Dans l’annexe 1 « Dispositions particulières », les dispositions suivantes concernant la rue de l’Ecole à Mertzig sont supprimées:

 Art. 2. Dans l’annexe 1 « Dispositions particulières », la disposition suivante concernant la rue de Vichten à Mertzig est supprimée:

 Art. 3. Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.  »

5. Office social Nordstad (OSNOS)

a. Convention 2020 – Avenant

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité l’avenant à la convention 2020 signé par le Collège des Bourgmestre et Échevins et les représentants de l’Office social Nordstad (OSNOS) en date du 23 février 2021.

b. Convention 2021

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité la convention conclue entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et les représentants de l’Office social Nordstad (OSNOS) en date du 3 mars 2021.

6. DEA – Comité de collaboration régionale – Nomination d’un représentant politique et technique

Le Conseil communal a décidé unanimement de proposer M. Mike Poiré comme représentant politique et M. Gilles Waltzing comme représentant technique de la Commune de Mertzig au sein du comité de collaboration régionale (CCR) dont le rôle consiste à regrouper tous les acteurs régionaux concernés par les zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine de la région de l’Attert et de Wincrange au sein d‘un comité de pilotage.

7. Nordstadjugend asbl – Nomination d’un représentant

Le Conseil communal a décidé unanimement de proposer M. Raphael Messineo de Mertzig comme représentant de la Commune au sein du Conseil d’administration de l’association « Nordstadjugend asbl ».

8. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

Clôture de la séance à 12h30

A télécharger

Séance #01/2021 du 11.02.2021

Présents          Mike Poiré / Bourgmestre, Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins

                            Amaro Garcia Gonzalez, Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Myriam Hansen / Conseillers

                            Aender Schroeder / Secrétaire communal

Excusé              Fernando Ferreira / Conseiller

Ouverture de la séance à 16h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers suivants ont participé à la séance en visioconférence:

 • Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins
 • Amaro García Gonzalez, Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Myriam Hansen / Conseillers

 1. Approbation

 a. d’un acte notarié

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’acte notarié du 8 décembre 2020 passé entre la société « Maisons Loginter S.A. » et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig et concernant une cession de plusieurs terrains, inscrits au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig, enregistrés sous le numéro 737/6536 et 742/6535, d’une contenance totale de 1 are et 31 centiares.

b. d’une convention

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver la convention relative à la mise en place d’une application mobile nationale facilitant la gestion des déchets et l’accès à l’information dans cette matière, conclue entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et l’Administration de l’Environnement en date du 11 février 2021.

c. d’une vente

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver la vente du stock en compteurs d’eau  au prix de 8.900 € à la Commune de Feulen, suite à la décision de remplacer au fur et à mesure, dans le cadre de la digitalisation, les compteurs d’eau actuellement installés par des compteurs intelligents dits « nouvelle génération ».

d. de plusieurs compromis de vente

 • Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver le compromis de vente signé entre M. Norbert Kirsch de Ermsdorf et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig en date du 1er février 2021 et concernant l’acquisition d’un terrain boisé, enregistré sous le numéro cadastral 116/2132, inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig, d’une contenance de 25,80 ares, le prix de vente étant fixé à 3.225 €. Ce terrain est situé proche de la délimitation des zones de protection des captages-sources « Schwarzebour » et « Maescheierchen ».
 • Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver le compromis de vente signé entre M. François Pascual de Mertzig et le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Mertzig en date du 28 décembre 2020 et concernant une parcelle d’une contenance de 0,08 ares, enregistrée sous le numéro cadastral 609/5820, inscrite au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig, le prix de vente étant fixé à 500 €.

e. de l’adhésion de la Commune de Walferdange au Syndicat intercommunal « SICONA »

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’adhésion de la Commune de Walferdange au syndicat intercommunal « SICONA-Centre ».

2. Aménagement communal

a. Approbation d’un morcellement

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver le plan de morcellement concernant plusieurs parcelles inscrites au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous les numéros 851 et 852/1737, en trois nouvelles parcelles.

b. Approbation d’un PAP – nouveau quartier « Rue de l’École »

En application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le Conseil communal a décidé par 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HANSEN) contre 1 voix (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ):

 • d’approuver le projet d’aménagement particulier (PAP) « nouveau quartier – Rue de l’École » comprenant le rapport justificatif, la partie écrite et la partie graphique, présenté en date du 14 octobre 2020 par le bureau d’urbanisme « BEST / Ingénieurs-Conseils » pour le compte de la société « REAL Constructions S.àr.l. » et portant sur des fonds sis à Mertzig, au lieu-dit « Rue de l’École », inscrits au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous les numéros 704/4412 et 705/6115 avec une superficie totale de 45,80 ares et prévoyant sur le terrain la construction de 11 logements, après avoir procédé à des modifications répondant à l’avis de la Cellule d’évaluation du 3 décembre 2020 et vu l’accord de principe EAU/ACP/18/0079 du 13 novembre 2018 de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le concept d’assainissement pour le projet de PAP en question;
 • de renoncer à l’indemnité compensatoire, comme le taux de cession est supérieure à celui prévu par la législation (32,05% de la superficie totale du PAP).

c. Approbation d’un devis – Projet de réaménagement du parking derrière la Mairie

Le Conseil communal a décidé par 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HANSEN) avec une abstention (le Conseiller Luc WEILER) d’approuver le devis détaillé du projet de réaménagement et d’agrandissement du parking et de la place publique situés entre la Maison communale et le terrain de football. Le projet prévoit les travaux de démolition des revêtements existants y compris les travaux de débroussaillage. Il est prévu de créer une zone KISS&GO le long du cours d’eau. Les chemins piétons seront surélevés à l’aide d’une bordure pour renforcer la sécurité des piétons. De plus, il est prévu de remplacer le revêtement dans la rue de Dellen et d‘aménager un arrêt de bus à l’aide de bordures “Kasseler” tout en créant un espace piéton plus large et sécurisé. Le devis se chiffre à  à 1.050.000,00 € TTC.

3. Confirmation de plusieurs règlements de circulation temporaire

 Les règlements temporaires de circulation édictés par le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 21 janvier 2021 et portant réglementation temporaire respectivement de la circulation dans la Rue de Merscheid et de la Rue de Michelbouch ont été approuvés unanimement par les conseillers présents.

 4. Modification du règlement général de circulation

Le Conseil communal a décidé unanimement de modifier le règlement de circulation communal du 9 juin 2015 comme suit:

« Art. 1er.

Dans l’annexe 1 « Dispositions particulières », la rubrique concernant la « Rue Zechel » à Mertzig est complétée par la disposition suivante:

Dans l’annexe 1 « Dispositions particulières », la disposition suivante concernant la « Rue Zechel » à Mertzig est supprimée:

Art. 2.

Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. »

5. Repas sur roues – Adaptation du prix du vente

Le Conseil communal a décidé unanimement de fixer, à partir du 1er mars 2021, le prix du « repas sur roues » par menu livré à 14,90 € TTC, suite à l’adaptation du prix par SERVIOR en raison des changements de la convention collective pour les salariés du secteur d’aide et de soins et l’augmentation de 2,96% de l’indice des produits alimentaires et boissons non alcoolisées publié par le STATEC.

6. Communication du Plan Pluriannuel Financier (PPF)

En application de l’article 129bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et des articles 9 à 13 règlement grand-ducal d’exécution modifié du 30 juillet 2013, le Collège des Bourgmestre et Échevins a communiqué le plan pluriannuel de financement (PPF) au Conseil communal portant sur les années 2022, 2023 et 2024.

7. Renouvellement de l’adhésion à l’initiative « Mayors for Peace »

Le Conseil communal a décidé unanimement de renouveler l’engagement de la Commune de Mertzig au sein de l’organisation internationale « Mayors for Peace » et adoptant la résolution qui suit :

« Considérant que les armes nucléaires, qui, depuis leur premier usage terrifiant il y a 75 ans, ont mené le monde plus d’une fois au bord de la destruction, constituent toujours une menace pour l’humanité ;

Considérant, en effet, qu’il existe actuellement quelque 13.400 armes nucléaires dans le monde entier, dont environ 1.800 sont en alerte permanente ;

Déplorant que, malgré tous les efforts au niveau diplomatique, et bien que les arsenaux d’armes nucléaires aient été réduits ces dernières années, le désarmement n’avance pas de façon satisfaisante ;

Rappelant que les villes d’Hiroshima et de Nagasaki sont des monuments de l’histoire humaine, témoins de l’énorme force destructrice des bombes atomiques ;

Estimant que les collectivités territoriales du monde entier ont un rôle à jouer afin que la mémoire de ces terribles événements reste présente à tout jamais ;

Estimant que les jeunes doivent être au centre de ces efforts ;

Considérant qu’avec l’entrée en vigueur, le 22 janvier 2021, du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires adopté lors d’une conférence des Nations Unies du 7 juillet 2017, le moment est propice

pour soutenir le mouvement pour le désarmement en adhérant à l’organisation internationale « Mayors for Peace » ;

Considérant que cette organisation a été fondée en 1982 par Monsieur Takeshi Araki, alors maire de

Hiroshima, dans le but, d’une part, de contribuer à l’installation d’une paix mondiale en mobilisant les citoyens du monde pour l’abolition totale des armes atomiques par une solidarité étroite entre les villes et communes membres et, d’autre part, de s’efforcer à résoudre les problèmes vitaux de l’humanité tels que la famine et la pauvreté, le sort de réfugiés, les violations des droits de l’homme et la dégradation de l’environnement ;

Considérant qu’elle compte actuellement quelque 7.900 villes et communes membres, dont 56 luxembourgeoises ;

Considérant que la Commune de Mertzig est membre de « Mayors for Peace » depuis 2009 ;

A l’occasion de l’entrée en vigueur, le 22 janvier 2021, du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires adopté lors d’une conférence des Nations Unies du 7 juillet 2017,

Décide de renouveler l’engagement de la Commune de Mertzig pris en ayant adhéré à « Mayors for Peace » et de réaffirmer à cette dernière son soutien dans la promotion du désarmement nucléaire au niveau mondial. »

8. Résolution contre un accord de libre-échange obsolète « EU – MERCOSUR »

En tant que « Klimabündnis-Gemeng », le Conseil communal a décidé unanimement de supporter la résolution « EU-MERCOSUR – contre un accord de libre-échange obsolète » adoptée lors de l’Assemblée générale européenne de l’Alliance pour le climat le 8 octobre 2020 :

« Compte tenu d’une augmentation vraisemblable de la déforestation en Amazonie, dans le cadre de l’accord EU-MERCOSUR, et compte tenu des craintes qu’une ratification de l’accord ne fera que, d’un côté encourager le gouvernement brésilien dans son élan de mépris des directives environnementales, des droits de l’homme et des droits fonciers des populations indigènes, et, de l’autre côté redoubler les actions du gouvernement brésilien, qui détruisent les moyens de subsistance des populations indigènes et qui sapent en même temps l’espoir de maintenir le réchauffement climatique en-dessous de +1,5 °C, les membres du Klima-Bündnis lancent un appel pressant à l’adresse du Conseil européen et du Parlement européen pour que ces-derniers:

 • refusent l’accord de libre-échange EU-MERCOSUR, ainsi que d’autres accords préjudiciables au climat, dans leur forme actuelle ;
 • soutiennent les populations indigènes et autres populations vulnérables d’Amazonie en protégeant leurs droits, y compris le droit au consentement préalable, libre et éclairé, dans le cadre des services écosystémiques que la forêt amazonienne fournit à la population mondiale (notamment en ratifiant la Convention 169 de l’OIT), plutôt que de menacer leur existence par des incitations au vol de leurs terres et à la déforestation illégale, par des réductions tarifaires en faveur des industries de la viande, du soja et du sucre ;
 • élaborent des accords commerciaux européens qui soient compatibles avec les normes sociales et environnementales en général et avec la protection du climat en particulier, en réorientant ainsi la politique commerciale de l’UE afin qu’elle contribue à la réalisation d‘objectifs politiques généraux, tels que les droits de l’homme et autres accords, y compris l‘Accord de Paris sur le climat, la Convention sur la biodiversité et les objectifs de développement durable ;
 • veillent à ce que la politique commerciale de l’UE soit dotée de mécanismes qui garantissent le respect des normes de durabilité convenues, permettant de supprimer les incitations commerciales en cas de non-conformité et soutenant les efforts visant à mettre en place une législation en matière de chaînes de distribution qui soit techniquement réalisable, en ce compris des mécanismes de sanctions tant au niveau de l’UE qu’au niveau des États membres ;
 • veillent à ce que les accords commerciaux de l’UE soient négociés de manière démocratique et transparente, en impliquant – de manière appropriée et à tous les stades des négociations – le Parlement européen, les parlements des États membres, les autorités locales ainsi que la société civile. Toutes les parties aux négociations sont censées suivre le même processus démocratique et transparent, et une évaluation bilatérale de l’impact sur le développement durable devra être établie ;
 • aident l’agriculture européenne à se tourner vers des protéines plus végétales, en renforçant les systèmes agro-écologiques locaux – tant dans l’UE que dans les pays du MERCOSUR – qui protègent le climat et contribuent à la biodiversité, afin de permettre un commerce agricole complémentaire fondé sur la souveraineté alimentaire et la durabilité. Ceci nécessitera également de mettre fin aux subventions accordées à l’agriculture industrielle, qui elle est fondée sur la déforestation, les monocultures, les semences génétiquement modifiées, les pesticides et les engrais chimiques ;
 • encouragent la recommunalisation des services publics locaux privatisés et la production de biens vitaux au niveau local afin de garantir un approvisionnement durable et résilient en biens de base au sein de l’UE, tout en admettant les choix préférentiels de fournisseurs locaux dans le cadre des marchés publics et en permettant à toutes les parties d’exclure des secteurs stratégiques des privilèges commerciaux ;
 • garantissent une saisie transparente des importations et des exportations de CO2, afin de mieux informer les hommes et femmes politiques ainsi que les citoyen/nes sur les décisions à prendre en matière de commerce et de mesures de protection du climat, et d’éviter ainsi notamment des lacunes dans l’exportation de voitures à essence européennes après une éventuelle interdiction intereuropéenne. »

9. Demande de classement du château « Turelbaach » comme monument national

Suite à l’approbation du compromis de vente lors de sa séance du 26 novembre 2020, le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents d’aviser favorablement le classement comme monument national du « Turelbaacher Schlass ». En effet, le Conseil communal estime que l’immeuble est digne d’une protection nationale en raison notamment de son authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, de sa rareté, de son exemplarité du type de bâtiment, et de son témoignage de l’immeuble pour l’histoire locale et régionale.

10. Office social « OSNOS » – Nomination d’un représentant au Conseil d’administration

Suite au décès inopiné de Mme Michèle Schiltz-Hoeltgen de Mertzig en décembre 2020, le Collège échevinal était contraint de procéder à la publication du poste de représentant de la Commune au Conseil d’administration de l’Office social « OSNOS ». Une seule candidature a été présentée. Le Conseil communal a procédé au vote unanime de Mme Sonia Almeida de Sousa de Mertzig.

11. Taxes

Au regard de l’évolution des missions et services prestés par les services communaux au fil des années, le Collège échevinal a proposé, lors d’une séance de travail avec le Conseil communal, de revoir le règlement-taxe de la Commune. Après débats et discussions, le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents d’arrêter les taxes telles que reprises dans le tableau ci-dessous, et ce à partir du 1er mars 2021. Il a par ailleurs abrogé à l’unanimité toute décision antérieurement prise fixant les taxes et tarifs en relation avec les sujets indiqués.

12. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

Clôture de la séance à 18h00

A télécharger

Aller au contenu principal