Séance #09/2020 du 17.12.2020

Présents       Mike Poiré / Bourgmestre, Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins

                        Amaro Garcia Gonzalez, Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Myriam Hansen / Conseillers

                        Aender Schroeder / secrétaire communal

Excusés        Fernando Ferreira / Conseiller (jusqu’au point 6)

Ouverture de la séance à 10h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers suivants ont participé à la séance en visioconférence:

 • Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins
 • Amaro Garcia Gonzalez, Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Fernand Ferreira (à partir du point n°6) / Conseillers

 1. Approbation

 a. de plusieurs Devis

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents les devis de l’ASTA (Administration des services techniques de l’agriculture), concernant le réaménagement d’un chemin existant au lieu-dit « Aeschbur » au montant 49.500.- € et d’un chemin existant au lieu-dit « Fuessend » à Mertzig au montant total de 125.000.- €.

b. d’une convention

Dans le cadre de la préservation de la nature, dont notamment des vergers sur le territoire de la Commune de Mertzig, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents la convention conclue le 23 avril 2020 entre le Syndicat intercommunal pour la Conservation de la Nature (SICONA), la Commune et le propriétaire des terrains respectifs, à savoir M. Pierre Lentz.

c. d’une subvention de loyer

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents d’approuver une subvention de loyer au montant total de 3.200.- € (2 loyers) pour le locataire de l’ancien presbytère et ceci suite à l’état de crise déclaré en mars 2020 et à la fermeture obligatoire des cabinets de kinésithérapie en général.

2. Enseignement de musique

 a. Organisation scolaire 2020/21 rectifiée

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents l’organisation scolaire rectifiée de l’enseignement musical 2020/2021. Le coût définitif est de 147.277,86.- € au lieu de 164.034,02.- € prévu.

b. Avenant à la convention initiale

Dans le même contexte, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents l’avenant à la convention conclue entre le Collège échevinal et l’UGDA pour l’organisation des cours de formation musicale et d’instruments dans la Commune de Mertzig, année scolaire 2020/2021.

3. Modification du règlement-taxe concernant la gestion des déchets

Le Conseil communal a décidé d’approuver par 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER et Mady BORMANN-WEBER) contre 1 voix (la Conseillère Myriam HANSEN) la modification du règlement-taxe concernant la gestion des déchets. Une taxe forfaitaire annuelle de 50,00.- € est prélevée auprès de tout abonné de la collecte publique. Cette taxe est due afin de faire face aux frais généraux de la commune en matière de gestion des déchets.

4. Aménagement communal

 a. Approbation d’un cadastre vertical

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents l’établissement d’un cadastre vertical de l’immeuble existant sis à L-9166 Mertzig, 7 Zone industrielle.

b. Droit de préemption

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents de renoncer au droit de préemption quant au terrain à bâtir, enregistré sous le numéro « 616/5944 », section A de Mertzig, Commune de Mertzig, et sis à L-9167 Mertzig, 3 Rue Victor Kips. Suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Madame Isabelle Elsen-Conzemius, Échevine, n’a pas pris part ni à la discussion ni au vote.

5. Approbation d’un emprunt

Le Conseil communal a décidé avec 4 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que la Conseillère Myriam HANSEN) contre 3 voix (les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER et Mady BORMANN-WEBER) de contracter un emprunt de 2.000.000.- € pour l’exercice 2020.

 6. Budget – Discussion et vote

Le budget rectifié de l’année 2020 et le projet de budget pour l’année 2021 ont été soumis pour discussion et approbation au Conseil communal, sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins et après une réunion de travail qui a été organisée en date du 10 décembre 2020.

Le présent rapport reprend le discours du Bourgmestre, étant précisé que seul le discours prononcé fait foi :

“Dir Dammen an dir Hären,

Léif Kolleginnen a Kollegen,

Am Numm vum Schäfferot soen ech dem Sekretär, Aender Schroeder, an dem Receveur, Tania Carvalho, merci fir d’Dokument wat Dir virleien hutt: de Budget rectifié 2020 an de Projet Budget fir d’kommend Joer 2021.

Merci iech all och fir déi konstruktiv Aarbechtssitzung zum Budget haut virun enger Woch wou mir op Basis vun ären Observatiounen a Froen am Dokument nach puer Verbesserungen konnte virhuelen.

Mir sinn elo an der Halschent vun eisem Mandat ukomm. 3 Joer wou mir eis sécher net gelangweilt hunn. No eise Vereedegungen am November 2017 hu mir eis voller Elan an d’Aarbecht geknéit. Mir hunn eis missten drop preparéieren dass de laangjäregen an erfuerene Gemengesekretär, Jean-Paul Hilbert, d’Mëtt vum Joer 2018 an d’Pensioun gaang ass. Mir hunn eis missten drop preparéieren dass de laangjäregen an erfuerene Receveur, d’Margot Dengler-Wagener och dee Moment an d’Pensioun gaang ass. Mir konnte net domat rechnen dass verschidde Mataarbechter och eng nei berufflech Erausfuerderung gesicht hunn, dorënner de laangjärege Gemengentechniker, Marc Rausch, an den designéierten neie Receveur, Claude Nesen. Donieft koum och nach eng Demissioun vun enger Redaktesch, d’Danielle Bauer, déi viru Joren agestallt ginn ass fir d’Relève vum Gemengesekretär ze iwwerhuelen, iwwert ee ganzt Joer am Krankeschäin war an eis net wierklech eng Hëllef war well ni do. An alles dat fir ee komplett neie Schäffen- a Gemengerot deen d’Geschécker vun der Gemeng Mäerzeg sollt leeden.

Mir hunn de Kapp awer ni hänke gelooss an zouversiichtleg an d’Zukunft gekuckt. Mir hu recrutéiert. Mir hu gutt recrutéiert an als Buergermeeschter dee vun de Mandatären noutgedrongen am meeschten Zäit op der Gemeng ass, sinn ech houfreg op déi nei Equipe déi sech a kuerzer Zäit, jiddereen a sengem Beräich, exemplaresch a komplizéiert Matière rageschafft huet an op déi Verlooss ass. 4 vun de 6 Mataarbechter hunn donieft déi lescht Wochen a Méint d’obligatoresch Coursen suivéiert an Examen gemaach; nieft der Aarbecht déi eis definitiv net ausgeet.

No bausse gesäit et vläicht net esou aus, mee et geet näischt vum selwen. Trotz dësen personaltechnesche Defie, an dat waren Defie, well et och ganz anescht hätt kéinte kommen, hu mir vun der éischter Minutt un eise Programm konsequent ëmgesat, an doriwwer eraus.

Elo no 3 Joer gouf scho sou munches erreecht, zesumme mat iech an dem neie Gemengepersonal.

 Fir d’éischt d’Infrastrukturaarbechten:

 • Provisoresch onëmgänglech Schoulinfrastrukture geschaf mat der Erweiderung vum och onëmgängleche Agrement fir d’Maison Relais, alles bedéngt duerch d’explosiounsaarteg demographesch Entwécklung déi lescht 15 Joer; d’Schoulrentrée hätt 2018 net kënne stattfannen well et einfach u Klassesäll gefeelt hätt an d’Maison Relais an der Illegalitéit gewiescht wier;
 • Kaf vun Terrain fir Ausbau vu Schoul- a Sportinfrastrukturen;
 • Saisine de 29. Februar 2020 vum Gemengerot mam neie PAG un deem d’Gemeng mam Urbanistebüro zënter 2005 geschafft huet, dringend noutwendeg fir eenzel Projeten iwwerhaapt mol däerfen ze maachen;
 • Fäerdegstellung vun der Colmer-Strooss, definitiv keen einfache Chantier;
 • Fäerdegstellung vu de neie Vestiairen an der Buvette tëscht den 2 Fussballsterrainen, och keng einfach Saach;
 • Komplett Astandsetzung vun dësem Sportkomplex mat neiem syntheeteschem Terrain, laang iwwerfälleg wéinst Blessuregefor a schiedlechem Granulat, neier Energie-effizienter Beliichtung, asw.;
 • Inklusiv Renovatioun a Sanéierung vum Gemengenhaus, an engem net gudden Zoustand a bestëmmt net méi zäitgeméiss fir eng modern Gemeng, a virun allem net méi konform a sou ville Beräicher (Chantier en cours);
 • D’Frëschmaache vun der Rue de l’école, mat der Gaessel an engem Deel vun der „Gaass“ an dem Kirchepad (Chantier en cours);

Dann am Beräich vun der Sécherheet a Sensibiliséierung:

 • Ausschaffen vun engem komplette Mobilitéitskonzept mam „Séchere Schoulwee“, Mesurë fir d’Vitesse-Limitatioun an den 30er-Zone geholl;
 • Iwwerfällege Commodo-Incommodo fir de Centre Turelbaach gemaach, an Zukunft fir all Gemengegebai onëmgänglech;
 • D’Offallgestioun konform gemaach an optimiséiert mat engem kommunale Recycling-Park, ouni déi grouss SIDEC-Reform „Manner eliminéieren, méi recycléieren“ ze vergiessen;
 • D’Jorhonnertreform vum CGDIS, zesumme mat eisem CIS ëmgesat.

Dann am Beräich vun de Partnerschaften, de Kollaboratiounen, der Vernetzung an der Regioun, de Frëndschaften déi der Gemeng nëmme kënnen hëllefen bei der Ëmsetzung vun den Erausfuerderungen vun dëser Zäit:

 • Fairtrade, Klimabündnis, Anti-Gaspi, Emweltberodung Lëtzebuerg, Klimapakt 1.0, a geschwënn 2.0 a net ze vergiessen eis Memberschaft am Leadergrupp Atert-Wark, nieft den 10 Gemengen vum Syndikat „Réidener Kanton“ wou Mäerzeg déi 11. Membergemeng ass an och bleift wéi rezent eestëmmeg vun eis festgehal. Eng immens wichteg Kollaboratioun wann ee bedenkt dass déi zukünfteg Entwécklung vun der Gemeng sech ëmmer méi op de Réidener Kanton wäert konzentréieren;
 • D’Frëndschaft mat der Gemeng Merzig am Saarland, wou immens vill Potential drastécht, wou mir nëmme kënne léieren, a wou mir virun allem och den europäesche Gedanken konkret kënne liewen;
 • Mat Vöcklamarkt, eiser offizieller Jumelage-Gemeng aus Eisträich, huelen ech demnächst Kontakt op. Et ass e neie Buergermeeschter do gewielt ginn, wat jo dann och eng gutt Geleeënheet ass;
 • Nët ze vergiessen eis Zertifikatioun als éischt Gemeinwohlökonomie-Gemeng zu Lëtzebuerg, eng impressionnant international Organisatioun déi eis iwwert d’Wäerte-Matrix een Instrument gëtt un deem d’Gemeng sech permanent kann orientéieren an a Fro stellen. D’”Economie pour le Bien commun” wëll e Wirtschaftsmodell schafen, wou den éischte But fir eng Entreprise net d’Maximéierung vum finanzielle Gewënn ass, mee wou d’Mënschen an d’Ëmwelt am Mëttelpunkt stinn. Souwuel d’Mataarbechter wéi och d’Liwweranten an d’Cliente solle respektvoll behandelt ginn. Zu Lëtzebuerg ass den Oikopolis-Grupp (Biog, Naturata a Biogros) déi éischt Firma, déi sech de Reegelen an Ziler vun der Gemeinwohlökonomie verflicht huet. Mir sinn déi éischt Gemeng!

D’Kommunikatioun: Jo, mir investéiere vill an d’Kommunikatioun, digital wéi analog um Pabeier. Den Internetsite vun der Gemeng ass erneiert ginn a wiisst a wiisst mat Inhalter. Zesumme mat de soziale Medien ass dat d’Visittekaart vun der Gemeng no baussen. Mir assuréieren dofir dass de Site lieft. Déi nei entwéckelt APP fir Smartphones ass och fäerdeg. D’SIDEC-Reform gouf am Laaf vum Joer nach drop integréiert mam Vidange vun de Poubellen, grad wéi d’Buslinne déi live mat der nationaler Mobilitéitszentral geschallt sinn. De Gemengebuet “Martiaco”, wou vill Zäit an Energie dragestach gëtt, ass souzesoën d’Archiv vun der Gemeng, mat sou komplett wéi méiglechen Artikelen a Reportagen iwwert d’Politik, d’Gemeng, d’Veräiner an d’Gesellschaft. Donieft komme Spezialeditiounen vum Martiaco wéi d’Publikatioun iwwert de PAG dëst Joer oder elo de GWÖ-Rapport deen 2021 erauskënnt. A net ze vergiessen “de Markollef” oder Schoulbuet dee mir agefouert hunn an deen all Joer fir d’Schoulrentrée publizéiert gëtt, an Zesummenaarbecht mat de Schoulpartner.

Sech a Fro stellen, dat ass eng Tugend déi een als Politiker all Dag soll praktizéieren, net als Selbstzweck, mee fir d’Allgemengheet, fir d’Wuel vun de Leit fir déi mir eis asetzen.

Déi tëschemënschlech Bezéiungen an den Ëmgang, Respekt an Toleranz sinn Tromp. Den Toun mécht d’Musek: dat ass a bleift d’Fundament vun enger Gesellschaft déi funktionéiert, och a virun allem am Politalldag: mam Gemengepersonal, mat de Schoulpartner, mat de staatleche Verwaltungen a Ministèren, mat den interkommunale Syndikater, mat de Veräiner, mat den Entreprisen, mat de Fournisseuren a natierlech mat de Mäerzeger, vu kleng bis grouss, fir déi mir schaffen.

Léif Kolleginnen a Kollegen,

2020 ass a bleift een aussergewéinlecht Joer. D’Pandemie huet villes verännert. Et ass zu dësem Zäitpunkt, am Dezember 2020, nach ze fréi fir eng kloer Vue ze hunn doriwwer, wéi d’Situatioun sech an Zukunft entwéckele wäert, souwuel op gesondheetlechem wéi och op finanziellem Plang. Wat awer sécher ass, ass dass eis Ausgangspositioun no der Kris eng aner wäert sinn, wéi nach virun der Kris.

An dorop hu mir eis an de leschte Méint konzentréiert. Mat der Circulaire n° 3834 vum 8. Mee 2020 war relativ séier kloer wéi et mat de Gemengefinanze wäert ausgesinn fir de Rescht vum Joer 2020. D’Budgetcirculaire n° 3909 vum 15. Oktober 2020 huet dës Tendenz bestätegt a mir hunn zesummen eng Finanzanalys gemaach, an der Aarbechtssitzung vum 19. November 2020, déi eis een Ausbléck gëtt op dat wat d’Gemeng sech reng finanziell kuerz- a mëttelfristeg kann erlaben an der Ëmsetzung vu sengem Programm.

De STATEC huet a senger rezenter „Note de conjoncture“ zwee Zenarien fir d’Eurozon opgestallt, déi dovunner ofhänken wéi séier en Impfstoff operationell wäert sinn an op d’Länner an Zukunft nach mussen op zousätzlech Restriktiounen zeréckgräifen.

Am Fall vun engem positiven Zenario kéint een 2021 mat enger Hausse vum PIB vu bis zu +5,5% rechnen. Am Fall vun engem negative Zenario, kéint een awer nach vun enger Rezessioun vun -1% ausgoen, an der Eurozon.

Fir d’Joer 2020 geet de STATEC am positive Zenario vun enger Rezessioun fir Lëtzebuerg vun -3,5% aus. Den negative Zenario weist eng Baisse vun -4,5% vum PIB un. Fir d’Joer 2021 geet de positiven Zenario vun engem Opschwong vun +4% aus. Beim negative Zenario wäert de PIB quasi stagnéieren mat -0,5%.

De Mëttelwäert vun dësen zwee Zenarien ass och ganz no un de Previsiounen, déi d’Europäesch Kommissioun fir Lëtzebuerg erstallt huet: -4,5% fir 2020 an +3,9% fir 2021. Lëtzebuerg weist sech do méi resilient wéi de Gros vun den EU-Memberstaaten.

Déi 102 Gemengen am Land si finanziell ofhängeg vum Lëtzebuerger Staat. Ronn 80% vun de Recette kommen aus der Staatskeess. D’Gesetz vum 14. Dezember 2016, déi sougenannte Gemengefinanzreform war ee Paradigmewiessel am Finanzéierungssystem vun de Gemengen am Grand-Duché. Konkret sinn d’Modifikatioune vum kommunale Finanzéierungssystem verbonne mat der Participatioun vun de Gemengen un der staatlecher Dotatioun, der Partizipatioun vun de Gemengen un der Gewerbesteier, dem Bäitrag vun de Gemengen zum Beschäftegungsfong, souwéi der Ofschafung vum Bäitrag vun de Gemengen beim Finanzement vum Schoulpersonal an der Grondschoulausbildung.

D’Verdeelung vum ganze Fong un d’Gemenge baséiert op engem Basis Forfait, Critèrë bezunn op déi ugepasst Populatioun (82%), d’Zuel vun den Aarbechtsplazen (3%), den Indice socio-économique (9-10%), d’Zuel vu Sozialwunnengen (0-1%), souwéi déi total ugepasst Gemengefläch (5%).

Wat seet d’Circulaire vum 15. Oktober 2020? -11,5% fir de Budget rectifié 2020 a -5,4% fir de Budget 2021. Fir Mäerzeg bedeit dat 6,2 Mio € am Rectifié 2020 a 6,6 Mio € am Budget 2021.

Insgesamt belafen sech eis ordinär Recetten am Rectifié 2020 op 7,3 Mio € an 7,8 Mio € am Budget 2021.

D’Sécherheetsmécanismen fir eng Iwwerschëldung ze evitéieren sinn:

 • Boni ordinaire vum Budget ≥ 0 ;
 • Résultat définitif vum Budget ≥ 0 (après emprunt éventuel) ;
 • Annuitéit vun den Emprunts < 20% vun de Recettes ordinaires.

Déi leschte Valeur ass fundamental: am Budget rectifié 2020 wéi e virläit si mir beim Ratio 5,46% mat den 2 Mio € Emprunt déi virgesi sinn an déi mir och wäerten zéien bis spéitstens den 30. Abrëll 2021, wéi mir grad ofgestëmmt hunn. D’Gesamtschold vun der Gemeng beleeft sech dee Moment op 7,2 Mio €.

 

Mir huelen et net virweg. Mir hunn eis vill virgeholl a setzen dat konsequent em. Dat kascht Geld. Fir dat wat mir gestëmmt hunn ze bezuelen ass am Budget 2021 e weideren Emprunt vu 5 Mio € virgesinn. Op d’ganzt Joer gekuckt wier de Ratio vun der Annuitéit vun den Emprunts dee Moment bei 7,61%, also nach wäit ewech vun den 20%, an d’Gesamtschold vun der Gemeng léich bei 12,2 Mio €. Déi betreffend Annuitéit vun den Emprunts fannt dir op der S. 26 bei den Dépenses ordinaires: 350.000.- € fir de Rectifié 2020 a 520.000.- € fir 2021.

D’Emprunts stinn am Budgetdokument op der S. 57 bei de Recettes extraordinaires.

Wat hu mir eis virgeholl fir 2021? Wat sinn déi grouss Investissementer?

 Gemengenhaus : 1.308.346,37.- € am Rectifiée 2020 + 3.150.000.- € am Budget 2021 (S. 61 Dépenses extraordinaires).

Ee Subside vu 640.000.- € krut d’Gemeng vum Inneministère provisoresch zougesot (S. 57 Recettes extraordinaires). Aner méiglech Subside ginn ugefrot, notamment beim Familljeministère am Kader vun der inklusiver Renovatioun am Sënn vum „Design for all“ Konzept. Do ass de « Projet de loi n° 7346 portant sur l’accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs » aktuell nach ëmmer an der Prozedur a mir behalen deen am Aen.

Op d’Loyeren vun den 2 Container wéilte mir gäre verzichten (530.000.- €/Joer). Dir sidd awer mat eis eens dass sou gutt fir d’Gemeng wéi och fir d’Schoul keng aner Méiglechkeet do war an ass. An déi Container wäerten eis och déi nächst Joer nach déi néideg Flexibilitéit ginn am Kader vum Ausbau Schoul & Maison Relais wou mir natierlech och wärend dem Chantier de Schoulbetrib weider assuréiere mussen, ganz dovunner ofgesinn dass dës Gebaier tiptop Aarbechtskonditioune bidden an enger Iwwergangsphas.

De Mammutprojet Ausbau Schoul-MR-Sportshal wéi en Ufank vum Joer stoung hu mir, och Covid19 bedingt, an 3 Phasen opgedeelt, mam Zil awer an der éischter Phas de Maximum hinzekréien: d’Schoul op ee Site ze huelen (C1 bis C4), d’Containeren opzeginn, och fir de C1, eng nei Produktiounskichen fir de Schoulrestaurant (fir de Veräiner nees d’Kichen am Centre Turelbaach zur Verfügung ze stellen), d’Ëmsetzung vum Lernlandschaft-Konzept mam Projet intégré, d.h. d’Schoul a Maison a Relais schaffen an Zukunft vill méi Hand an Hand. Pro Cluster (1 Cycle), gëtt et eng „Maartplaz“, ronderëm si Klassesäll.

Ech wiederhuelen eise Programm: eng vun den Haaptprioritéiten ass d’Schoul an d’Maison Relais kannergerecht ze gestalten. D’schoulesch Infrastrukture sollen zesumme mat all de Schoulpartner – Enseignante, Educateure, Elteren – iwwerduecht ginn fir ee méi motivéierend, gesond an altersgerecht Ëmfeld ze bidden. An dëser Optik solle bei Renovatiouns-oder Neibauprojeten d’Qualitéit an d’Funktionalitéit vun den Infrastrukturen, banne wéi baussen, konsequent verbessert ginn.

Den Avant-projet sommaire (APS) krute mir d’lescht Woch, och an enger ganz konstruktiver Aarbechtssitzung, all zesumme presentéiert. Den Avant-projet détaillé (APD) gëtt ausgeschafft a mir wäerten am Abrëll-Mee 2021 prett sinn fir eng Decisioun ze treffen.

Déi 2. Phas (Sportshal) an 3. Phas (Aktivitéitsraim fir d’Maison Relais a separaten Précoce) si no hanne geréckelt a loossen dem nächsten Gemengerot all Handlungsfräiraum. Fir der Gemeng eng Planungssécherheet ze ginn wou se vill Geld spuert, ass a bleift et wichteg d’Gesamtkonzept oder de Masterplang ze maachen deen och bei der 1. Phas presentéiert gëtt, natierlech awer net zum Vote steet, dat wier onverantwortlech.

Aner noutwendeg a wichteg Investissementer sinn:

Rue de l’école : 300.000.- € am Rectifié 2020 + 2.000.000.- € fir 2021 (S. 65 Dépenses extraordinaires);

Maison Nicky Besch : 930.000.- € + 80.000.- € (devis 45.000.- €) = 1.010.000.- € (S. 68 Dépenses extraordinaires);

Reaménagement a Vergréisserung vum Parking : 400.000.- € (S. 61 Dépenses extraordinaires).

Kolleginnen a Kollegen,

Mir gedenken all de Mäerzeger déi eis déi lescht Méint verlooss hunn a sinn a Gedanken bei de Famillen an Trauer. Traureg Ëmstänn hunn erginn dass d’Gemeng séier huet missten handelen betreffend d’Neigestaltung vum Parking hannert der Gemeng. Déi ganz Plaz hannert dem Gemengenhaus gëtt nom Nicky Besch genannt, nodeems de Nicky eis am Fréijoer dëst Joer onerwaart verlooss huet, a nodeems de Gemengerot dem Kaf vu sengem Haus a der leschter Sitzung de 26. November 2020 eestëmmeg zougestëmmt huet. Fir de Parking méi iwwersiichtlech a sécher ze gestalten, si mir zesummen an enger Aarbechtssitzung zum Kompromëss komm dass et besser ass den Terrain vum Haus mat an de Parking-Projet ze integréieren, sou dass d’Haus leider ofgerappt muss ginn. Duerch de Numm vun der Plaz setze mir dem Nicky Besch, ënnert anerem wärend 84 Joer engagéierte Sänger an der „Chorale Ste Cécile Mäerzeg“, een Denkmal. Dëse Chantier ass och fir 2021 virgesinn a kann dann parallel mam Chantier vun der Gemeng 2022 ofgeschloss ginn.

Fir d’Rue Zechel gesi mir 300.000.- € vir. Aktuell studéiere mir awer och mam Bureau Schroeder & Associés ob d’Méchelboucher Strooss net virgezu muss ginn wéinst dringende Kanalaarbechten an och wéinst Aarbechten und der “Ringleitung” vum Drénkwaasser-Réseau. Mir sinn dowéinst och a Gespréicher mat Ponts & Chaussées an halen iech do um lafenden.

Mir investéieren weider massiv a Foussgängersträifen fir PMR (personnes à mobilité réduite) a Sécherheetssignalisatioun: 150.000.- €.

Am Bësch „Säitert“ kritt Mäerzeg ee Bëschkierfecht, nom ärem Accord de principe och an der leschter Sitzung. De Projet ass approuvéiert a gëtt Enn 2021 realiséiert. Mir gesinn 100.000.- € am Budget 2021 vir. Am Fréijoer gi mir all zesummen puer Bëschkierfechter kucken a loossen eis dann de präzisen Devis ausschaffen mat deem wat mir wëlle realiséieren. Donieft huet de Gemengerot d’Prozedur lancéiert fir eng gréisser Zon vum Bësch als „Natura2000“ Naturschutzgebitt ze klasséieren wou dann och een didaktesche Léierpad ausgeschafft gëtt.

Fir de Gemengepark opzefrëschen gesi mir och 100.000.- € vir.

Wichteg Investissementer stinn un bei allem wat mat eiser Waasserinfrastruktur ze dinn huet:

 • Druckminderer am Waasser-Réseau (Vichterpaad & Um Bierg): 200.000.- €;
 • Intelligent Waasserzieler: 130.000.- €;
 • Canalisatiounaarbechten Latterbaach: 40.000.- €;
 • Wasserschächt an de Wisen (12x): 75.000.- €.

Fir d’Haaptstrooss vun der Kierch bis bei d’Gemeng méi sécher ze gestalten, hu mir eng Etude an Optrag ginn. Dëse Projet huet sécher awer nach Zäit. Fir d’éischt solle mir eis op de Schoulprojet konzentréieren.

D’Feldweeër „Viichterlach“ a „Fuessend“ gi fir respektiv 49.500.- € an 125.000.- € neigemaach. Wéi dir wësst sinn dat Projeten déi d’ASTA ausschafft.

Eis Regie gëtt weider equipéiert a moderniséiert: den Trakter ass geliwwert ginn (250.000.- € am Rectifié 2020; 70.000.- € am Budget 2021 fir weider Accessoiren) ; en emweltfrëndlechen „Unkrautentferner“ ass virgesinn fir 70.000.- €. Am Atelier ass och nach eng Isolatiountrennwand vun 32.000.- € virgesinn.

Mir hunn de 26. November 2020 och eestëmmeg de Compromis de vente ugeholl deen de Schäfferot mat der Madamm Anny Gilson-Schaack ënnerschriwwen huet. Mir hunn eis op de Präis vun 450.000.- € geeegent. D’Gemeng Mäerzeg gëtt Proprietär vum „Turelbaacher Schlass“ an huet sech engagéiert fir dëse Site der Allgemengheet zougänglech ze maachen an ënnert anerem d’Wierk vum Pol Gilson ze honoréieren. Et ass ee Stéck Geschicht vun eiser Gemeng, een Deel vun eisem Patrimoine, an dofir Merci iech alleguer dass dir dee Wee matgitt, och an engem finanziell méi schwierege Kontext.

Wat kann een sech um Site vum Turelbaacher Schlass virstellen? Naturschutzprojeten; Abanne vum Site an ee lokale Wanderwee (z.B. Sentier „Turelbaach“); een edukative Site am Genre „Centre de jeunesse Marienthal“ mat Ateliers pédagogiques fir parascolaire Aktivitéiten, Kolonien, asw.; klenge Musée zum Mäerzeger Steen; am Beräich Tourismus: d’Méiglechkeet fir „logements insolites“ ze schafen am Kader vum „Slow‐Tourism“ Projet, an Zesummenaarbecht mam Kanton Réiden, Leader Atert-Wark, ORT‐Guttland an Tourist InfoPoint Atert‐Wark. Wéi dir wësst steet als éischt d’Prozedur fir de nationale Klassement vum Schlass als „Monument national“ um Programm. Mir preparéieren dësen Dossier a stëmmen iwwert de Prinzip am nächste Gemengerot.

Mir därfe net fäerten. Ouni Courage, oder mat Angscht maache mir eis Gemeng net fit fir d’Zukunft. D’Finanzanalys an déi verschidden „Screenings“ hu mir an An a mir handele virsichteg a responsabel mat der néideger Wäitsiicht. Mir gesi wat do méiglech ass a bleift, souguer an engem katastrophalen Zenario. Wa mir haut net weider investéieren, wéini dann? A mir kënnen eis et erlaben, gewëss iwwert Emprunts, mee d’Konditioune fir ze léinen sinn extrem favorabel mat der Méiglechkeet d’Emprunte mat engem fixen Taux op 20 Joer ze engagéieren. Déi Chance solle mir notzen an d’Gemeng kritt d’Schold gutt rembourséiert, wéi virdrun erkläert. Doriwwer eraus encouragéiert eisen Tutelle’s-Minister an der Circulaire d’Gemengen fir d’Investissementer héich ze halen. Virun allem elo, wou de Staat an d’Gemengen gefuerdert sinn fir d’Relance économique ze begleeden.

De Schäfferot huet d’Gefill dass mir eis all zesummen als Gemengerot déi lescht Wochen a Méint gerappt hunn an dass d’Efforten an d’Aarbecht unerkannt ginn, wéi och d’Marche-route déi mir eis ginn hunn mam politesche Programm.

Et ass net de Moment fir eis Gemeng, d’Kanner, d’Leit an d’Entreprisen am Stach ze loossen. De Schäfferot wëll aus deem Grond konsequent seng Investissementspolitik op héigem Niveau halen fir esou an enger nohalteger wirtschaftlecher Relance mam Staat am Réck un engem Strang ze zéien.

Et gëtt vill vun eis verlaangt. D’Erwaardunge si grouss, mat Recht. Komm mir paken et dofir un a stellen d’Weichen fir d’Suite vun den Investissementer an d’Zukunft a stëmmen de Budget rectifié 2020 an de Projet Budget 2021.

Den Débat ass op!

 (…)”

 

a. Budget 2020 rectifié

Après débat et discussion, le Conseil communal a approuvé avec 5 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Fernando FERREIRA et Myriam HANSEN) contre 3 voix (les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER et Mady BORMANN-WEBER) le budget rectifié de l’exercice 2020 qui se présente comme suit:

b. Budget 2021

Après débat et discussion, le Conseil communal a approuvé avec 5 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Fernando FERREIRA et Myriam HANSEN) contre 3 voix (les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER et Mady BORMANN-WEBER) le Budget pour l’année 2021 qui se présente comme suit :

7. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

Clôture de la séance à 12h50

A télécharger

Séance #08/2020 du 26.11.2020

Présents         Mike Poiré / Bourgmestre, Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins

                          Amaro Garcia Gonzalez, Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Fernando Ferreira, Myriam Hansen / Conseillers

                          Aender Schroeder / Secrétaire Communal

Excusée               //

Ouverture de la séance à 10h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers suivants ont participé à la séance en visioconférence:

 • Stefano D’Agostino, Isabelle Elsen-Conzemius / Échevins
 • Amaro Garcia Gonzalez, Luc Weiler, Mady Bormann-Weber, Fernando Ferreira / Conseillers

 

1. Organisation scolaire 2020/2021 – Plans de surveillance

 En application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal d’exécution modifié du 14 mai 2009, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres les différents plans de surveillance élaborés par le personnel enseignant pour l’année scolaire 2020/21.

 2. Approbation

 a. d’un contrat de vente d’une camionnette (9 places)

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres d’approuver le contrat de vente signé le 15 octobre 2020 entre l’association sans but lucratif « FC Sporting Mertzig » et le Collège des Bourgmestre et Échevins et concernant la vente du véhicule Renault 9 places au prix de 15.000 €, suite à l’appel d’offre communiqué à toutes les associations locales. Les parties ont convenu de répartir le prix à payer sur trois exercices budgétaires.

b. de plusieurs actes notariés

 • Acte « Steinkaulen S.à r.l. »: Le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres d’approuver l’acte notarié du 5 octobre 2020 passé entre la société Steinkaulen S.à r.l. » et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig et concernant une cession en échange de 2 terrains inscrits au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig.

 

 • Acte « Paclamax » : Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’acte notarié du 27 octobre 2020 passé entre la société « Paclamax S.à r.l. » et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig et concernant une cession d’un chemin d’exploitation, inscrit au cadastre de la Commune de Mertzig, Section A de Mertzig, enregistré sous le numéro 282/5566 et d’une contenance de 52 centiares.

c. de plusieurs conventions

 • Association Luxembourg Alzheimer a.s.b.l: Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver la “Convention Droit prioritaire Administrations communales” relative à l’agrandissement de la Maison de séjour et de soins “Beim Goldknapp” à Erpeldange-sur-Sûre, conclue entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et l’association sans but lucratif « Association Luxembourg Alzheimer », et signée en date du 31 octobre 2020. Actuellement, la Commune de Mertzig dispose de deux droits prioritaires.

 

 • NordstadJugend a.s.b.l: Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver la convention conclue entre le Collège des Bourgmestre et Echevins et l’association sans but lucratif « Nordstadjugend », relative à l’exploitation de la « Nordstadjugend », signée en date du 29 janvier 2020.

d. de titres de recettes

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents des titres de recettes pour un montant total de 5.754.141,41 €, selon le tableau ci-après :

1/130/169280/99001

Cautions payées lors de la construction d’immeubles

6 175,00 €

1/520/169100/99001

Taxe de raccordement à la canalisation

4 462,11 €

1/630/169100/99001

Taxe de raccordement à la conduite d’eau

4 595,94 €

1/690/168000/99002

Participation de l’Etat dans le cadre du pacte logement

29 736,00 €

1/690/168000/99003

Participation de l’Etat dans le cadre du pacte climat

62 922,10 €

1/690/169222/99006

Tarif d’infrastructure (logements)

16 488,00 €

2/120/707250/99001

Montant net du chiffre d’affaires / Impôts et taxes communales / Taxes / Taxes de chancellerie

2 675,00 €

2/120/746000/99003

Autres produits d’exploitation / Indemnités d’assurances touchées

24,63 €

2/120/748380/99004

Remboursements divers

25 560,82 €

2/120/748392/99005

Autres produits d’exploitation divers / Remboursements / Remboursements de charges d’exploitation / Remboursements Mutualité et Caisse de Sécurité Sociale

21 871,98 €

2/170/707120/99002

Impôts et taxes communales / Impôt / Impôt commercial

45 000,00 €

2/170/707130/99003

Impôts et taxes communales / Impôt / Taxe sur les résidences secondaires

74,37 €

2/170/744560/99006

Fonds de dotation globale des communes

4 672 866,00 €

2/220/706060/99001

Vente de repas sur roues

41 124,00 €

2/320/744611/99003

Loyer concernant la mise à disposition du bâtiment du service d’incendie et de sauvetage communal au CGDIS

81 236,93 €

2/410/702300/99001

Vente de bois

7 265,00 €

2/410/708211/99002

Fermage de propriétés non bâties – redevances foncières

4 990,32 €

2/410/708211/99004

Location de la chasse

2 880,56 €

2/422/752000/99001

Dividendes Creos Luxembourg SA

8 576,60 €

2/425/748380/99002

Production d’énergies renouvelables

1 135,99 €

2/441/748380/99001

Vente de cartes « Night Rider »

325,00 €

2/510/705100/99001

Vente de sacs poubelles

426,40 €

2/510/706022/99002

Montant net du chiff. d’aff./ Prestations de services / Eau, ordures et canalisation / Enlèvement, destruction et recyclage des ordures

139 694,00 €

2/520/706023/99001

Montant net du chiff. d’aff./ Prestations de services / Eau, ordures et canalisation / Canalisation, épuration des eaux usées

251 243,90 €

2/611/708212/99001

Ancien presbytère

12 800,00 €

2/611/708212/99002

Ancienne maison communale

2 250,00 €

2/612/708212/99001

Maison mise à la disposition de l’Office social Nordstad

2 410,00 €

2/626/706200/99001

Confection des fosses (inhumations, exhumations)

5 750,00 €

2/626/708216/99003

Utilisation de la morgue

12,00 €

2/630/702300/99001

Vente d’eau

228 660,50 €

2/630/706021/99002

Eau : taxe fixe (location de compteurs)

64 357,42 €

2/831/708213/99001

Location du centre culturel et des salles de fêtes

800,00 €

2/919/744611/99003

Enfants scolarisés habitants dans d’autres communes

5 600,00 €

2/919/748380/99006

Remboursement divers – Participation financière des parents

150,84 €

 

 

 

 

Total

5 754 141,41

 

e. d’un règlement de circulation temporaire

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres le règlement temporaire de circulation « Rue de l’École / Rue Gaessel / Rue de Vichten » édicté par le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 01er octobre 2020 dans le cadre du chantier de réaménagement des rues précitées.

3. Office social « OSNOS » – Approbation du Budget rectifié et Budget 2021

 En application de la convention entre l’Office social Nordstad (OSNOS) et la Commune de Mertzig, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents le budget rectifié de l’année 2020 ainsi que la participation de la Commune de Mertzig à l’OSNOS pour l’année 2021 qui s’élève à 67.233,94 € sur un budget global de l’OSNOS de 4.413.594,00 €.

 

 4. Acquisition de plusieurs immeubles :

 a. Maison unifamiliale (Rue de Merscheid)

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres le compromis de vente signé en date du 19 novembre 2020 entre Madame Leonie BESCH, Monsieur Robert BESCH, Monsieur Marc BESCH, et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig, concernant l’acquisition d’une maison d’habitation avec toutes ses dépendances et appartenances, sise à L-9169 Mertzig, Rue de Merscheid, inscrite au cadastre de la commune de Mertzig, sous les numéros cadastraux 346/4862 et 346/4863, section A de Mertzig, sur un terrain d’une contenance totale de 9 ares et 44 centiares et au prix de 930.000 €.

b. Domaine « Turelbaach »

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents le compromis de vente signé en date du 20 novembre 2020 entre Madame Anny GILSON-SCHAACK et le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Mertzig, concernant l’acquisition d’un immeuble type petit château fort avec étang et passerelle avec toutes ses dépendances et appartenances (“Turelbaacher Schlass”), sis à Grosbous, inscrit au cadastre de la commune de Grosbous, sur des terrains d’une Contenance totale de 587,05 ares, au prix de 450.000 €.

5. Dénomination d’une place publique

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents la proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins de dénommer la place derrière la Maison communale “Place Nicky Besch” en hommage à Monsieur Nicky Besch, né à Mertzig le 3 août 1927 et décédé à Mertzig le 30 mars 2020, membre actif de la Chorale Ste Cécile de Mertzig de 1936 à 2020.

6. Aménagement communal – Approbation d’un morcellement

 Le Conseil communal a décidé de refuser le morcellement de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mertzig, Section A de Mertzig, sous le numéro cadastral 1303/6231 par 7 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HANSEN) et 1 abstention (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ).

 7. SICONA – Programme annuel 2021

 Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver le programme d’action pour l’exercice 2021 préparé par les responsables du syndicat intercommunal SICONA-Centre pour la Commune de Mertzig. Le programme prévoit différents projets (entretien et création de biotopes, protection d’espèces menacées, coopération avec les agriculteurs, information et sensibilisation de la population) au coût total de 223.306,71 € dont 60.000 € à charge du budget communal et inscrits au projet de budget 2021.

8. LEADER – nouvelle période 2023-2029 – Accord de principe

 Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’adhésion de la Commune de Mertzig au Groupe d’Action Locale (GAL) à former entre le Syndicat Intercommunal « De Réidener Kanton » et les Communes de Beckerich, Ell, Grosbous, Mertzig, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten et Wahl en vue de l’implémentation d’une stratégie commune LEADER au cours des années 2023 à 2029 sans qu’il résulte une obligation financière de cette participation pour le syndicat, les obligations financières étant à charge des communes membres et sans disposer de pouvoir de décision au sein du comité de ce GAL, les communes-membres y étant représentées par leurs délégués. Le Syndicat Intercommunal « De Réidener Kanton » assumera les fonctions de chef de file de ce GAL étant l’entité juridique assurant la gestion financière et administrative du projet et employant les salariés affectés à la réalisation de la stratégie.

 9. Projet « Natura 2000 » – Säitert

 Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver le projet de classement d’une partie de la forêt communale « Säitert » en zone « Natura 2000 ». Le but principal du réseau « Natura 2000 » est de favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des exigences écologiques, économiques, sociales, culturelles et régionales.

 10. Projet « Bëschkierfecht » – Accord de principe

 Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’élaboration d’un projet « Bëschkierfecht » à aménager dans la forêt communale « Säitert ».

 11. Affaires de personnel 

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres la proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins de procéder au classement des ouvriers communaux dans leurs carrières respectives, ainsi que d’allouer une prime d’astreinte aux ouvriers concernés.

12. Proposition d’un/e délégué/e à l’égalité femmes – hommes

 En application de la lettre circulaire de Madame la Ministre de l’Égalité entre femmes et les hommes appelant les communes à désigner des délégués politiques et conformément au règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes; le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres de nommer M. Stefano D’AGOSTINO, échevin, comme délégué politique à l’Égalité femmes-hommes et Mme Michelle THOMA, rédacteur au sein de l’Administration communale, comme déléguée à l’Égalité femmes-hommes du personnel.

13. Communications

 Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

Clôture de la séance à 12h40

A télécharger

Séance #07/2020 du 10.09.2020

Présents              Mike POIRÉ / Bourgmestre, Stefano D’AGOSTINO, Isabelle ELSEN-CONZEMIUS / Échevins

                                Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER, Fernando FERREIRA, Myriam HANSEN / Conseillers

                                Aender SCHROEDER / Secrétaire communal

Excusée                Mady Bormann-Weber / Conseillère

Ouverture de la séance à 08h30

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers suivants ont donné une procuration de vote:

 • Mady BORMANN-WEBER / Conseillère à Amaro GARCIA GONZALEZ / Conseiller

1. Organisation scolaire 2020/2021

a. Occupation des postes

Le Conseil communal a unanimement procédé à l’occupation des postes du personnel enseignant affecté pour l’année scolaire 2020/21, comme suit:

 • Mme Wendy FERREIRA: Titulaire Cycle 3
 • Mme Nadia WENZEL: Titulaire Cycle 3
 • Derek WILSON: Titulaire Cycle 2
 • Mme Rita MULLER: Surnuméraire Cycle 1
 • Benoît PESCHON: Surnuméraire Cycle 4
 • Mme Jenny SCHMIT: Surnuméraire Cycle 1
 • Mme Maurane SCHLOSSMACHER: Surnuméraire Cycle 2.4

b. Plans de surveillance

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver les différents plans de surveillance élaborés par le personnel enseignant pour l’année scolaire 2020/21.

 2. Approbation de vente

 a. d’une camionnette (9 places)

Le Conseil communal a approuvé la vente du véhicule communal Renault – 9 places au plus offrant avec la priorité accordée aux associations et acteurs locaux.

b. d’une machine d’entretien pour un terrain de football synthétique

Le Conseil communal a approuvé unanimement la vente de la machine d’entretien pour l’ancien terrain synthétique de football au prix de 5.000 € à la Commune de Préizerdaul.

3. Fixation de l’impôt commercial et foncier pour 2021

 Le Conseil communal a décidé unanimement de fixer le taux de l’impôt commercial pour l’année 2021 à 300%. Ce taux reste ainsi inchangé par rapport aux exercices précédents.

Par ailleurs, en application de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes a fixé de nouvelles dispositions concernant la définition des catégories d’immeubles et la fixation des taux de l’impôt foncier y relatifs, le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents de fixer les taux de l’impôt foncier pour l’année 2021 comme suit :

 A     400%   propriétés agricoles

B1   500%   Constructions industrielles ou commerciales

B2   375%   Constructions à usage mixte

B3   375%   Constructions à autre usage

B4   375%   Maisons unifamiliales, maisons de rapport

B5   375%   Immeubles non-bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation

B6   425%   Terrains à bâtir à des fins d’habitation

 

Il est noté que ces taux restent également inchangés par rapport aux exercices précédents.

 

4. Plan de gestion de la forêt communale – Exercice 2021

 Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents le plan de gestion de la forêt de Mertzig d’une contenance de 96 ha et soumise au régime forestier. Ce plan de gestion a été établi par l’Administration de la Nature et des Forêts, Arrondissement NORD, triage de Grosbous et présenté par Monsieur Christian ENGELDINGER, préposé forestier du triage de Grosbous dont fait partie la commune de Mertzig. Le plan de gestion pour 2021 prévoit outre le plan de coupe et le plan de culture, un plan protection, un plan amélioration, un plan conservation de la Nature, un plan récréation, un plan aménagement et un plan voirie.

La gestion des forêts publiques est basée sur une planification au moyen de plusieurs outils: l’inventaire forestier, la cartographie des stations forestières, l’aménagement forestier et le plan de gestion annuel. Le plan de gestion annuel est établi pour chaque propriété forestière par le chef d’arrondissement en collaboration avec le préposé forestier. Il a pour vocation d’établir et de budgétiser à l’avance les actions qui seront menées, notamment dans le cadre de la gestion durable de la forêt, la protection de la nature et la sensibilisation du public.

Le plan de gestion annuel est validé par le propriétaire, en l’occurrence la Commune de Mertzig via son Conseil communal.

 5. Fixation du prix du bois de chauffage – Exercice 2021

 Le Conseil communal a décidé unanimement de fixer le prix du bois de chauffage pour l’année 2021 à 125.- € par corde / hêtre et à 115.- € par corde / chêne.

6. Approbation de l’adhésion des communes de Lintgen et Habscht au syndicat – SICONA

 Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’adhésion des communes de Lintgen et Habscht au Syndicat.

7. Communications

 Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

Séance secrète

 8. Proposition d’un délégué pour le comité du syndicat intercommunal « SYVICOL »

 Le Conseil communal a décidé unanimement de renoncer à la proposition de candidat, vu qu’aucune candidature officielle n’a été présentée au jour de la séance.

Clôture de la séance à 09h45

A télécharger

Séance #06/2020 du 04.08.2020

Présents          Mike POIRÉ / Bourgmestre, Stefano D’AGOSTINO, Isabelle ELSEN-CONZEMIUS / Échevins

                            Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER / Conseillers

                            Aender SCHROEDER / Secrétaire communal 

Excusés            Amaro GARCIA GONZALEZ, Fernando FERREIRA, Myriam HANSEN / Conseillers

Ouverture de la séance à 08h30

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

En application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers suivants ont donné une procuration de vote:

 • Amaro GARCIA GONZALEZ / Conseiller à Mady BORMANN-WEBER / Conseillère
 • Fernando FERREIRA / Conseiller à Luc Weiler / Conseiller
 • Myriam HANSEN / Conseillère à Mike Poiré / Bourgmestre

1. Approbation 

a. d’une concession funéraire au columbarium

En application du règlement communal du 2 mai 2006 concernant les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations, le Conseil communal a décidé unanimement d’accorder à Mme Odile Anne Fekete-Rischard de Mertzig une concession au columbarium du cimetière de Mertzig pour une durée de 30 ans.

b. de la convention Club Senior « Nordstad »

La convention conclue entre le « Club Senior Nordstad asbl » et le Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 20 janvier 2020, qui favorise l’autonomie, l’indépendance, les compétences et les ressources et le bien-être des personnes de plus de 50 ans, a été approuvé à l’unanimité des membres présents.

c. des titres de recettes

Le Conseil communal a approuvé avec 7 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER, Fernando FERREIRA et Myriam HANSEN) et 1 abstention (le Conseiller Amaro GARCIA GONZALEZ) les titres de recettes énumérés ci-joint :

2/170/707140/99004Impôts et taxes communales / Impôt / Taxe sur les chiens8 000,00
2/510/706022/99002Montant net du chiff. d’aff./Prestations de services /Eau, ordures et canalisation/Enlèvement, destruction et recyclage des ordures47 828,25
2/520/706023/99001Montant net du chiff. d’aff./Prestations de services /Eau, ordures et canalisation/Canalisation, épuration des eaux usées73 151,71
2/630/702300/99001Vente d’eau6 285,78
2/630/706021/99002Eau: Taxe fixe (location de compteurs)21 199,22
1/130/169280/99001Cautions payées lors de la construction d’immeubles-1 235,00
1/831/169280/99001Cautions payées lors de la location des salles communales-4 960,00
2/120/707250/99001Montant net du chiffre d’affaires / Impôts et taxes communales /Taxes /Taxes de chancellerie50,00
2/120/748380/99004Remboursement divers4 071,86
2/170/707110/99001Impôts et taxes communales / Impôt / Impôt foncier0,00
2/220/706060/99001Vente de repas sur roues8 844,50
2/410/702300/99001Vente de bois4 041,04
2/410/708211/99002Fermage de propriétés non bâties – redevances foncières4 230,32
2/510/705100/99001Vente de sacs poubelles-55,44
2/831/708213/99001Location du centre culturel et des salles de fêtes650,00
2/836/706160/99001Droit d’inscription aux cours de musique17 010,00
2/919/744611/99003Enfants scolarisés habitants dans d’autres communes9 400,00
 Total198 512,24

d. de l’allocation de subsides et cotisations

Le Conseil communal a approuvé à 6 voix pour (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HANSEN) et 2 voix contre (les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ et Fernando FERREIRA) d’allouer un subside ou payer une cotisation aux associations/fondations suivantes :

2. Réforme de la collecte publique des déchets (SIDEC)

a. Approbation du règlement-type concernant la gestion des déchets

Le Conseil Communal a décidé unanimement d’approuver le règlement communal relatif à la gestion des déchets ménagers, encombrants et y assimilés tel qu’il fut arrêté par le Comité du Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg, en abrégé SIDEC, en son assemblée du 9 juillet 2018. L’entrée en vigueur du règlement est le 1er octobre 2020.

b. Approbation du règlement-taxe

Le Conseil Communal a décidé unanimement d’approuver le règlement-taxe communal relatif à la gestion des déchets ménagers, encombrants et y assimilés tel qu’il fut arrêté par le Comité du Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg, en abrégé SIDEC, en son assemblée du 9 juillet 2018.

Taxe fixe par poubelle pour les déchets ménagers résiduels en mélange

Une taxe fixe annuelle est due en fonction du volume de la poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange :

taxe fixe en € par volume de poubelle
60 l80 l120 l180 l240 l360 l660 l770 l1.100 l
86 €106 €147 € 203 €245 €332 €540 €630 €900 €

§4 : Taxe de vidage

Une taxe de vidage est due pour chaque vidage individuel bimensuel réalisé de la poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange et ceci en fonction de son volume:

taxe par vidage en € par volume de poubelle
60 l80 l120 l180 l240 l360 l660 l770 l1.100 l
1.73 €2.14 €2.97 €3.90 €4.95 €6.68 €10.88 €12.70 €18.14 €

Tout vidage supplémentaire des poubelles à quatre (4) roues au-delà de la fréquence bimensuelle est facturé à 0,065 € par litre de poubelle vidangée.

Taxe pour les sacs-poubelles

Les sacs-poubelles sont mis en vente auprès de l’administration communale au prix de 3,60 € par sac. La taxe comprend la collecte et le traitement des déchets ménagers résiduels en mélange à évacuer.

Taxe pour la collecte séparative de volumes supplémentaires

Les coûts pour la collecte et le traitement des déchets ménagers par l’intermédiaire des collectes publiques séparatives sont couverts par la taxe fixe mentionnée au paragraphe 3 dans la mesure où il n‘y a pas dépassement du volume en poubelle auquel l’usager a droit sans paiements supplémentaires en vertu des dispositions afférentes du règlement communal sur la gestion des déchets.

En cas de dépassement du volume en poubelle auquel l’usager a droit sans paiements supplémentaires, les frais de collecte et de traitement supplémentaires en résultant sont facturés comme suit:

 • Les biodéchets sont facturés à 0,038 € par litre de volume en poubelle supplémentaire vidangé.
 • Les vieux papiers / carton sont facturés annuellement à 0,10 € par litre de volume supplémentaire.
 • Les verres creux sont facturés annuellement à 0,142 € par litre de volume supplémentaire.

 Taxe en cas de dispense

Aux usagers dispensés de se servir d’une poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange, tout en continuant à bénéficier du droit d’utilisation des autres collectes publiques séparatives offertes contre paiement des taxes afférentes, est facturée une taxe fixe de 50 € par an.

Taxe pour les déchets encombrants

Les déchets encombrants sont facturés à 0,35 € par kg de déchets enlevés sur commande.

Taxe forfaitaire

Une taxe forfaitaire annuelle est prélevée auprès de tout abonné de la collecte publique en fonction du volume en poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange dont il dispose, à savoir:

 • 22,00 € par poubelle à 60 litres,
 • 29,00 € par poubelle à 80 litres,
 • 44,00 € par poubelle à 120 litres,
 • 66,00 € par poubelle à 180 litres,
 • 88,00 € par poubelle à 240 litres et
 • 133,00 € par poubelle de 360 litres.

L’entrée en vigueur du présent règlement-taxe est le 1er octobre 2020.

3. Aménagement communal – PAP « Rue Principale »

a.+b. Approbation de la convention et du projet d’exécution relatifs à la réalisation du plan d’aménagement particulier « Rue Principale »  et des des plans d’exécution

Le Conseil communal a décidé à l’unanimité des membres présents d’approuver la convention et le projet d’exécution relatifs à la réalisation du plan d’aménagement particulier “Rue Principale” à Mertzig.

Suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Madame Isabelle Elsen-Conzemius, Échevine, n’a pas pris part ni à la discussion ni au vote.

 4. Convention relative à la constitution du « Groupe d’Action Local » LEADER Atert-Wark

Le Conseil communal a décidé unanimement d’approuver l’avenant à la convention relative à la constitution du Groupe d’action local (GAL) LEADER Atert-Wark portant prolongation de la période Leader pour une durée déterminée d’une année allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et de l’augmentation des aides financières étatiques et européennes d’un montant de 200.000.- €.

5. Allocation de subsides aux associations locales

 Le Conseil communal a décidé par 7 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HANSEN) pour et 1 voix contre (le Conseiller Fernando FERREIRA) d’allouer un subside ou payer une cotisation aux associations / fondations suivantes:

ClubSubsideMontant
Sapeurs PompiersSubside ordinaire                 620,00 €
Chorale Ste CécileSubside ordinaire              1 240,00 €
FC Sporting MertzigSubside ordinaire              5 000,00 €
FC Sporting MertzigSubside pour la commission des jeunes              4 000,00 €
Turelbaacher SeniorenSubside ordinaire                 500,00 €
C.T.F. (Gaart an Heem)Subside ordinaire                 500,00 €
Fanfare MertzigSubside ordinaire              5 000,00 €
Fanfare Mertzig – JugendensembleSubside ordinaire              4 000,00 €
Scouts Maximilien KolbeSubside ordinaire                 500,00 €
Croix RougeSubside ordinaire                 375,00 €
Rallye Supporter ClubSubside ordinaire                 375,00 €
Dësch-Tennis Groussbus-MäerzegSubside ordinaire                 870,00 €
Fraen a Mammen Feelen-MäerzegSubside ordinaire                 250,00 €
Viichter a Mäerzeger GeschichtsfrënnSubside ordinaire              1 500,00 €
DréimomentSubside ordinaire                 750,00 €
D’FonkertenSubside ordinaire                 250,00 €
Club des JeunesSubside ordinaire                 500,00 €
Marche Gourmande asblSubside ordinaire                 500,00 €
TOTAL             26 730,00 €

 

6. Allocation de primes aux élèves et étudiants méritants de la Commune de Mertzig

 Le Conseil communal décide par 7 voix pour (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER, Mady BORMANN-WEBER et Myriam HANSEN) pour et 1 voix contre (le Conseiller Fernando FERREIRA) d’allouer des primes d’encouragement aux élèves et étudiants méritants de la Commune de Mertzig, selon les modalités suivantes :

 • La prime au montant de – € est allouée à chaque élève ayant obtenu un DAP ou CCP (diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou certificat de capacité professionnelle (CCP)
 • La prime au montant de – € est allouée à chaque étudiant ayant obtenu le diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou le diplôme de technicien.
 • La prime au montant de – € est allouée à chaque étudiant ayant obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS), un brevet de maîtrise ou le diplôme d’état d’éducateur.
 • La prime au montant de – € est allouée à chaque étudiant ayant obtenu un diplôme universitaire de bachelor respectivement de master.

L’étudiant doit avoir son domicile dans la Commune de Mertzig au 1er janvier de l’année concernée. Lors de la demande des pièces justificatives doivent être jointes à la demande de prime.

Le présent système d’allocation de primes entre en vigueur pour l’année scolaire 2019/20.

7. Conseil communal – vacance de poste (2e vote)

 Après la démission de ses fonctions de Conseillère de Mme Cathy MEURISSE, un poste au Conseil communal est devenu vacant. Suite à la répétition du vote de la séance du Conseil communal du 25 juin 2020 en en application de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la voix du Bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondérante en cas de partage dans cette seconde séance.

Ainsi, la proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins de ne pas organiser des élections complémentaires pour le poste vacant a été retenue.

8. Communications

 Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que sur les travaux à court et moyen terme.

 Séance secrète

9. Démission d’un employé communal – Carrière C1

 Le Conseil communal a accordé unanimement démission de ses fonctions à M. Enes MAHOVAC de Mertzig avec effet au 1er septembre 2020. À noter que M. MAHOVAC a réintégré la Régie communale en tant qu’ouvrier communal sur décision du Collège échevinal, suite à la publication des postes.

10. Démission d’un employé communal – Carrière B1

 Le Conseil communal a accordé unanimement démission de ses fonctions à Mme Mandy ERNSTER de Mertzig avec effet au 1er octobre 2020.

11. Nomination d’un fonctionnaire communal – Carrière B1

 Mme Mandy ERNSTER de Mertzig est nommée unanimement et provisoirement au poste de fonctionnaire communal – carrière B1 avec effet au 1er octobre 2020.

Clôture de la séance à 11h10

A télécharger

Séance #05/2020 du 25.06.2020

Début de la séance à 14h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

La loi du 24 mars 2020 portant prorogation de trois mois de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 a pris fin le 24 juin 2020. Une nouvelle loi, celle du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 a été publiée le 25 juin 2020 et est entrée en vigueur ce même jour. L’article 2 de cette loi permet, entre autres, le vote par procuration. Ont ainsi donné procuration les conseillers suivants :

 • Fernando FERREIRA / Conseiller  à Amaro GARCIA GONZALEZ / Conseiller
 • Mady BORMANN-WEBER / Conseillère     à Luc WEILER / Conseiller

 1. Organisation scolaire 2020/2021 – avec toutes ses parties intégrantes

En application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant sur l’organisation de l’enseignement fondamental et suite aux avis favorables de M. le Directeur de la Région « Rédange » et de la Commission scolaire qui s’est réunie en date du 8 juin 2020, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver la proposition de l’organisation scolaire de l’enseignement fondamental pour l’année scolaire 2020/21 élaborée et présentée par le Comité d’École.

En application de la loi précitée du 6 février 2019, le Conseil communal décide encore à l’unanimité des membres présents d’approuver le plan d’encadrement périscolaire (PEP) élaboré par les partenaires scolaires de l’École fondamentale de la Commune de Mertzig. L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de contribuer à leur développement actif et social. L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socio-éducatif agréé par l’État.

 2. Enseignement musical

a) Organisation scolaire 2020/2021

En application de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver l’organisation présentée par l’établissement d’utilité publique Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) des cours de formation musicale et d’instruments de la Commune de Mertzig pour l’année scolaire 2020/2021.

b) Convention 2020/21

En application de la loi précitée du 28 avril 1998, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver la convention conclue entre le Collège échevinal et l’établissement d’utilité publique Union Grand-Duc Adolphe pour l’organisation des cours de formation musicale et d’instruments en la Commune de Mertzig, année scolaire 2020/21.

3. Approbation

a) de l’état des restants 2019

 Le Receveur communal a présenté au Conseil communal l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2019. En application de l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’admettre en reprises provisoires 19.547,95.-€ du Service ordinaire et d’accorder au Collège des Bourgmestre et Echevins l’autorisation de poursuivre en justice les débiteurs qui figurent à l’état des restants 2019 avec la mention « à poursuivre ».

 b) de titres de recettes

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents des titres de recettes pour un montant total de 1.476.909,71.- €.

c) de plusieurs conventions
 • Dans le cadre de la préservation de la nature, et notamment des vergers sur le territoire de la Commune de Mertzig, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver une convention conclue entre le Syndicat intercommunal SICONA, le Collège des Bourgmestre et Échevins et la Fabrique d’Église.
 • Le Conseil communal a encore approuvé à l’unanimité des membres présents les avenants aux conventions conclues entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et l’Association « Arcus / am Déngscht vu Kanner, Jugend a Famill » de Luxembourg, et ayant comme objet la gestion de la Crèche et de la Maison Relais.

4. Approbation des conventions avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS)

 Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents la convention conclue entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) concernant les biens meubles et immeubles du Centre d’Intervention et de Secours de Mertzig ainsi que les modalités de fonctionnement de ce Centre.

5. Approbation de la convention concernant la collaboration régionale des programmes de mesures en zone de protection autour des captages d’eau potable

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents  la convention conclue entre l’État luxembourgeois, le syndicat intercommunal « Distribution d’Eau des Ardennes », en abrégé ci-après «DEA», et les communes de Beckerich, Bissen, Ell, Grosbous, Mertzig, Préizerdaul, Redange-sur-Attert et Wincrange, concernant l’établissement, la mise en oeuvre, la coordination et du suivi régional des programmes de mesures des zones de protection autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine des exploitants d’eau potable.

La convention a pour objet d’instaurer un comité de collaboration régional et de fixer les modalités d’engagement et de financement d’un « animateur eau potable », dénommé ci-après « animateur », engagé par le syndicat DEA.

 6. Introduction de primes en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver l’introduction des primes en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie suivantes :

A

Rénovation énergétique et économies d‘énergie et de ressources naturelles

Montant accordé

1

Conseil en énergie

10 % de la subvention étatique

avec un maximum de 250 €

2

Isolation thermique extérieure ou intérieure des murs extérieurs d’une habitation existante

10 % de la subvention étatique

avec un maximum de 1’500 €

3

Isolation thermique de la toiture ou de la dalle supérieure contre une zone non chauffée d’une habitation existante

10 % de la subvention étatique

avec un maximum de 1’000 €

4

Isolation thermique de la dalle inférieure ou des murs contre sol ou zone non chauffée d’une habitation existante

10 % de la subvention étatique

avec un maximum de 1’000 €

5

Remplacement fenêtres et portes fenêtres

25 % de la subvention étatique

avec un maximum de 500 €

B

Construction durable

Montant accordé

1

Construction d’un logement durable

10 % de la subvention étatique

avec un maximum de 1’000 €

2

Établissement d’un certificat LENOZ

25 % de la subvention étatique

avec un maximum de 500 €

C

Energies renouvelables & collecte eau de pluie

Montant accordé

1

Installation solaires photovoltaïques (max. 30 kWp)

25 % de la subvention étatique

avec un maximum de 1’000 €

2

Installation solaires thermiques

10 % de la subvention étatique

avec un maximum de 500 €

3

Installation de pompes à chaleur

10 % de la subvention étatique

avec un maximum de 500 €

4

Installation d’un chauffage central à granulés de bois, à plaquettes de bois ou à bûches

25 % de la subvention étatique

avec un maximum de 1’000 €

5

Installation d’une infrastructure pour la collecte d’eau de pluie

50 % de la subvention étatique

avec un maximum de 500 €

D

Chauffage

Montant accordé

1

Contrôle unique de l’efficacité énergétique (« Heizungscheck »)

maximum de 50 €

2

Remplacement d’un ancien circulateur de chauffage par

une pompe à haute efficacité énergétique (IEE ≤ 0.20)

50 €

E

Mobilité douce

Montant accordé

1

Achat d’un vélo conventionnel ou d’un cycle à pédalage assisté (Pédelec / max. 0,25 kW et 25 km/h)

10 % du prix d’achat

(max. 200 €)

 7. Commission des Loyers

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents de ne proposer aucun candidat pour la Commission des loyers régionale.

8. Congé politique – Redistribution

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver la proposition de redistribution du congé politique pour l’engagement au sein de syndicats intercommunaux, et ceci à partir du 1er août 2020 :

 • Mike Poiré                        5 heures/semaine                           6 heures/semaine
 • Stefano D’Agostino       4 heures/semaine                           3 heures/semaine

9. Conseil communal – vacance de poste

Après la démission de ses fonctions de Conseillère de Mme Cathy MEURISSE, un poste au Conseil communal est devenu vacant. Dans un premier temps, le Collège des Bourgmestre et Échevins propose à ne pas recourir à des élections complémentaires, mais de continuer au nombre de 8 Conseillers.

Le vote de ce point est reporté à l’ordre de jour de la prochaine séance du Conseil communal, vu le résultat suivant : 4 voix pour (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO, Isabelle ELSEN-CONZEMIUS et la Conseillère Myriam HANSEN) contre 4 refus (les Conseillers Fernando Ferreira, Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER et Mady BORMANN-WEBER).

10. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé sur les projets et dossiers d’actualité.

Clôture de la séance à 16h10

Séance #04/2020 du 28.05.2020

Début de la séance à 14h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

Comme déjà annoncé lors de la séance précédente du 29 avril 2020, le Bourgmestre a informé le Conseil communal de la démission pour des raisons professionnelles et familiales de la Conseillère Cathy MEURISSE, donnée par écrit à la Ministre de l’Intérieur en date du 9 mai 2020 et acceptée par cette dernière le 20 mai 2020. En application de l’article 11bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, l’acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé et sort ses effets trois jours après sa signature, en l’occurrence donc le 23 mai 2020. Copie en est adressée au Bourgmestre de la commune pour information et pour communication dans la prochaine séance du Conseil.

Le Collège échevinal et le Conseil communal tiennent à remercier Cathy MEURISSE pour son engagement lors du mandat, engagement qui continue au sein de la Commission consultative « event » en tant que présidente, et de la Commission scolaire en tant que membre.

En application de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les conseillers physiquement absents lors d’une séance du Conseil communal, peuvent participer au vote par simple procuration, à l’exception de la séance secrète. Ont ainsi donné procuration les conseillers suivants :

 • Stefano D’AGOSTINO / Échevin à Mike POIRÉ / Bourgmestre
 • Luc WEILER / Conseiller à Amaro GARCIA GONZALEZ / Conseiller
 • Fernando FERREIRA / Conseiller à Mady BORMANN-WEBER / Conseillère

Par ailleurs, la Ministre de l’Intérieur a précisé dans sa circulaire n° 3812 du 15 avril 2020 que « [l]es membres du conseil communal qui ont donné procuration à un autre membre ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum alors qu’ils sont absents. ». Avec cinq présences physiques, le Conseil communal pouvait donc valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

1. Communication du plan de reprise des activités à l’école fondamentale et dans les structures d’accueil

Dans cette étape de déconfinement, le Bourgmestre tient à informer les membres du Conseil communal de l’organisation scolaire adaptée en vue de la reprise des activités à l’école et dans les structures qui ont rouvert le lundi, 25 mai 2020.

Il remercie également tous les acteurs impliqués pour leur travail exemplaire.

2. Approbation

 a) de plusieurs actes notariés

Comme les compromis de vente concernant un terrain enregistré sous le numéro cadastral 766/5884, d’une contenance de 1,39 ares et d’un terrain enregistré sous le numéro cadastral 597/5872, d’une contenance de 0,15ares, ont été approuvés unanimement par le Conseil communal, ce dernier adopte à l’unanimité également les actes notariés y relatifs.

 b) d’un subside

Au vu de la demande du « Jugendensembel vun der Mäerzeger Musek » pour un subside extraordinaire dans le cadre de son 10e anniversaire, le Conseil communal accorde une subvention de 1’000 euros.

c) de la prime de solidarité « OSNOS »

Tout comme les années précédentes, la Commune de Mertzig accorde la prime de solidarité aux ménages éligibles. Dans ce contexte le Conseil Communal approuve unanimement les modalités et critères définis par l’Office social de la « Nordstad ».

d) de l’abolition d’une taxe communale

Par les voix de Mike POIRÉ / Bourgmestre, Stefano D’AGOSTINO, Isabelle ELSEN-CONZEMIUS / Échevins, Mady BORMANN-WEBER, Fernando FERREIRA, Myriam HOLZEM-HANSEN / Conseillers) contre 2 voix (Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER / conseillers), le Conseil communal approuve l’abolition d’une taxe communale, introduite en 2015, et réglementant la participation financière des élèves fréquentant des cours spécifiques au Conservatoire du Nord.

 3. Affaire de personnel

En application de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de son règlement grand-ducal d’exécution modifiée du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions du service provisoire ; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat, le Conseil communal accorde unanimement une réduction de stage d’un an à M. Gilles Waltzing, chargé de gestion au Service technique, qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le secteur privé.

4. Finances communales – COVID-19, Impact sur les finances communales

Le Ministère de l’Intérieur a transmis un plan de paiement des dotations financières adapté à la situation économique actuelle. La Commune de Mertzig se voie diminuer de quelque 1,2 millions d’euros de recettes ordinaires pour l’année 2020. La Ministre de l’Intérieur a par ailleurs informé des communes dans sa circulaire n° 3834 du 8 mai 2020 relative à l’impact du COVID-19 sur les finances communales « qu’en raison des incertitudes entourant la crise actuelle, les prévisions budgétaires qui ressortent du programme de stabilité et de croissance du Grand-Duché de Luxembourg (PSC) 2020 reposent sur des hypothèses traduisant la ferme volonté du Gouvernement de maintenir une approche très prudente concernant l’estimation des recettes et des dépenses publiques ». Les montants issus de projections globales, susceptibles de varier au niveau communal, se présentent comme suit :


Dans ce contexte, le Collège des Bourgmestre et Échevins tient à signaler que suite à ces nouvelles, plusieurs entrevues avec des experts dans le domaine des finances, dont le Ministère de l’Intérieur et le SIGI, ont été fixées, et ceci en vue de la bonne gérance des finances communales. Une politique financière prudente et responsable est plus que jamais de mise sans mettre à néant les investissements prévus et indispensables.

5. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé sur les projets et dossiers d’actualité.

Séance secrète

 6. Enseignement fondamental – Proposition de réaffectation des postes

1 Poste C2-4 (100%) + 2 Postes SUR C2-4 (100%) et 1 Postes SUR C2-4 (100% / A20-21)

Dans le cadre de l’organisation scolaire provisoire de l’année 2020/21, 1 poste (100%), 2 postes SUR et 1 poste SUR (100% / A20-21) sont à pourvoir sur la première liste pour les Cycles 2-4.

Sur base des publications desdits postes sur la première liste publiée par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le Conseil communal procède au vote secret sur les différentes candidatures en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Clôture de la séance à 15h45

Séance #03/2020 du 29.04.2020

Ouverture de la séance à 18h30

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

1. Changement du lieu de réunion du Conseil Communal

Suite à l’état de crise dans lequel se trouve le Grand-Duché de Luxembourg depuis le 18 mars 2020 et afin de garantir les consignes sanitaires, le Conseil communal décide unanimement de transférer le lieu de réunion du Conseil Communal au Centre « Turelbaach », et ceci aussi longtemps que la crise sanitaire l’exige.

 2. Approbations

 a) De plusieurs conventions SICONA

Dans le cadre de la préservation de la nature, et notamment des vergers sur le territoire de la Commune de Mertzig, le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents d’approuver 5 conventions conclues entre le Syndicat intercommunal SICONA, le Collège des Bourgmestre et Échevins, et les propriétaires des terrains respectifs, à savoir :

 • Ed Conzemius (Suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Madame Isabelle Conzemius, Échevine, ne prend part ni à la discussion ni au vote.)
 • Victor Kass
 • Pierre Lentz
 • Jean-Clause Schmitz
 • Germain Wantz
 b) De la convention OSNOS

Afin de régler les relations, l’organisation et le financement de l’Office social « Nordstad », le Conseil communal approuve unanimement la convention conclue entre le Collège des Bourgmestre et Échevins et les représentants de l’Office social « Nordstad » en date du 11 février 2020.

c) Des comptes de l’exercice 2018

Le Conseil Communal décide par 5 voix (Mike POIRÉ / Bourgmestre, Stefano D’AGOSTINO, Isabelle ELSEN-CONZEMIUS / Échevins, Mady BORMANN-WEBER, Myriam HOLZEM-HANSEN) contre 3 voix (Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER, Fernando FERREIRA / Conseillers) d’arrêter provisoirement les comptes de l’exercice 2018.

3. Approbation du PAP « Viichterpad » / Nouveau quartier

 Le plan d’aménagement particulier « Viichterpad » à Mertzig a été approuvé le 27 février 2020 par le Conseil communal. En application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de la loi dite « Omnibus » du 3 mars 2017 et de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le Conseil communal a décidé par 6 voix (Mike POIRÉ / Bourgmestre, Stefano D’AGOSTINO, Isabelle ELSEN-CONZEMIUS / Échevins, Myriam HOLZEM-HANSEN, Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER, Conseillers ) contre 1 voix (Fernando FERREIRA, Conseiller ) et 1 abstention (Mady BORMANN-WEBER, Conseiller),

 • d’adapter la partie écrite dudit projet d’aménagement particulier « nouveau Quartier – Viichterpad »
 • de renoncer à l’indemnité compensatoire prévu par la législation.

4. Création de poste – Ouvrier communal / Carrière E

 Pour les besoins de la Régie communale, le Conseil Communal décide unanimement de :

 • créer un poste dans le statut de l’ouvrier communal / carrière E, durée indéterminée ;
 • demander la prise en charge partielle de ce poste par l’ADEM, notamment dans le cadre de la mesure « emploi d’insertion pour chômeurs de longue durée ».

 Les demandeurs d’emploi éligibles pour les emplois d’insertion doivent être âgés de 30 ans au moins et inscrits à l’ADEM et sans emploi depuis au moins 12 mois. Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) doit être conclu pour un poste nouveau et non pas pour un poste existant devenu vacant et pour lequel une possibilité de remplacement par la voie normale de recrutement existe. L’aide est accordée par le ministre sur avis de l’ADEM et est modulée en fonction de l’âge de la personne embauchée. Pour déterminer le montant du remboursement, les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non-qualifiés.

 5. Communications

 Le Collège des Bourgmestre et Échevins a informé sur les projets et dossiers d’actualité.

6. Déclaration du Bourgmestre

 Le Bourgmestre s’est vu obligé de faire la présente Déclaration, étant précisé que seul le discours prononcé fait foi :

« Léiwe Gemengerot,

Dëse Punkt « Déclaration du Bourgmestre » ass op den OJ gesat ginn well et net esou ka weidergoën. Firwat fënnt dat am Gemengerot statt » Ma well de Gemengerot eng Rei vun Emails geschéckt kritt huet wou ech, de Schäfferot an Deeler vum Gemengepersonal ëmmer erëm perséinlech ugegraff ginn, wou d’Saach ëm déi et geet leider an den Hannergrond réckelt. Dat stéiert immens an zerstéiert och vill.

Dat wat geschriwwe gëtt, geet ze wäit a setzt mech, mat de Schäffen, zimlech zou an hëllt eis d’Loscht an d’Freet ze schaffen. Eng Aarbecht wou mir, zesummen mat iech, eng grouss Verantwortung ze droën hunn déi de Wieler eis uvertraut huet. Déi Wieder déi benotzt ginn si beleidegend a respektlos an droën näischt dozou bäi dass een d’Herausfuerderungen déi sech stellen, korrekt meeschtere kann.

Mir wossten alleguer dass mir eis vill virgeholl hunn. D‘Schäfferotserklärung déi mir eis ginn hunn baséiert op engem Walprogramm wou eng Equipe am Oktober 2017 ugetrueden ass, massiv Ënnerstëtzung bei de Wieler kritt huet, wou d’Equipe als ganzt vum Wieler säi Vertrauen ausgesprach kritt huet mat dësem Slogan: „E Neiufank fir Mäerzeg“! Dat ass ee starke Message! Jiddereen vun däer Equipe huet do deem aneren säi Mandat ze verdanken. De Wonsch vun der Equipe am Virwuert dass mir untrieden fir eng Majoritéit am nächste Gemengerot ze kréien, gouf gehéiert, mam Resultat dass mir elo all hei sëtzen fir dat ëmzesetzen wat mir eis virgeholl hunn! Dorunn huet sech näischt geännert.

Mir hunn eis och agesat fir méi Demokratie! Och do huet de Wieler ee kloren Message ausgedréckt wat sech herno an der Zesummestellung vum Schäfferot ausgedréckt huet, a wat vun iech alleguer, als gutt Demokraten, esou unanime ugeholl ginn ass.

Mir hunn eis séier un d’Aarbecht gemaach. D’Vereedegungen waren do ee wichtegen Akt, fir de Schäfferot beim Minister, a fir d’Gemengeréit beim Buergermeeschter: „Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées ».

Mir sinn elo 2,5 Joer „réischt“ am gaang, hu vum Programm schon ee gudden Deel ëmgesat, respektiv an d’Weeër geluecht. Mir stoungen a stin als Gemeng viru groussen Erausfuerderungen. Nieft dem neie Gemengerot sinn alleguer d’Postes-clés am Sekretariat an dem Service technique nei besat ginn. Dir sidd Iech scho bewosst wat dat bedeit?

An Usprochen sinn ech och ëmmer erëm do rop agaang, hu keng Geleeënheet verpasst et dobaussen ze soën: mir si komplett nei opgestallt, vun der Politik iwwert d’Administratioun bis zum Service technique. Evident ass dat net, sécher awer och keng Excuse!

Fir dass d’Gemeng a sou enger Zäit a bei souvill Changementer richteg funktionnéiert, brauch et ee groussen Zesummenhalt, an do huet de Gemengerot eng tragend Roll.

De Respekt ënnerteneen ass deelweis leider verluer gaang an dësen 2,5 Joer vum Mandat. Onofhängeg vun der Saach gouf sech ëmmer méi am Toun vergraff. D’Leit goufen verbal ugegraff, vunn de Mandatsträger bis zum Gemengepersonal.

An do ass et haut meng Flicht an Aufgab d’Handbrems ze zéien. Mir kënne net esou viru fueren. Dat mécht mech, an jiddereen ronderëm deen all Dag fir d’Gemeng schafft färdeg a krank.

Politesch Entscheedungen kënne kontrovers sinn, net jiddereen muss Inhalter oder Persounen gutt fannen an mat hinnen averstaan sinn – mee fir Mënschen systematesch ëmmer erëm ze beleidegen, direkt an d’Gesicht, um Telefon, an Emails, a natierlech virun allem am Réck bei anere Leit, dat däerf net zum normalen Discours ginn!

Ech hunn a behalen de Respekt vis-à-vis vu jidderengem vun iech. Ech loosse mech net méi op dat Spill an wou hin an hier geschoss gëtt. Ech konzentréiere mech gäeren op d’Saach a schaffen all Dag ronderëm d’Auer fir eis Gemeng, nieft dem Beruff an am beschten ouni seng Famill ze vernooléissegen. Dat ass d’Aufgab vum Buergermeeschter mat sengem Schäfferot. An de Schäfferot ass op engagéiert Mataarbechter ugewisen. Dës Mataarbechter konnte mir zesummen recrutéieren a mir sollen dat als Chance gesinn fir d’Gemeng no vir ze bréngen.

An deem Kontext wëll ech kuerz an dëser Usproch bemierken dass all d’Emailen déi geschriww ginn gäeren un de Gemengerot kënne geschéckt ginn, mee loosst d’Gemengepersonal do wgl. eraus. Bei deenen Sammeladressen conseil.communal@mertzig.lu ass de Sekretär dobäi, an d’Adresse commune@mertzig.lu ass d’ganz Personal aus der Verwaltung an dem Service technique! Ech wees net ob dat vum Auteur gewollt ass, mee et ass eng staark Belaaschtung fir d’Personal fir déi Saachen mussen ze liesen. Dat lenkt of, demotivéiert an ass net gutt fir d‘Aarbechtsmoral.

D’Emails aus de leschte Méint hunn ëmmer dee nämlechten Schéma: et gëtt eppes behaapt, et gëtt scho virgegraff op eng Äntwert wou de Buergermeeschter dann richteg stellt, anscheinend zu senge Gonschten, fir dass hien gutt do steet; et gëtt all Kéiers geschriwwen dass déi Geléiert et besser wéissten an de klengen Handwierker net sou gutt am franséiche wier.

Léif Kolleeginnen a Kolleegen, dat ass net d’Art a Weis wéi mir ënnerteneen sollen an därfen kommunizéieren. Wéi ech scho gesot hunn, loossen ech mech net dorop an. Ech wees net wéi et iech geet, mee dat ëmmer erëm ze liesen, geet un d’Moral, et mécht een traureg. Et mengt een dann sech mussen ze rechtgfertegen, mee firwat sech verteidegen géint eppes wat esou definitiv net der Realitéit entsprécht a wat deelweis komplett aus der Loft gegraff ass, aus Ignoranz.

Firwat? Dat ass déi grouss Fro ob déi ech bis haut keng Äntwert hunn. „Du bass komplett ofgehuewen!“ „Firwat ëmmer deen Tralala!“, „Du bass ee blöden dommen Paragrapheraider!“ oder fir de Schäfferot „déi 3 Äishelleg!“, oder „déi Geléiert!“, an op déi naiv Fro wat ech engem zu leeds gedo hätt kréien ech als Äntwert: „Ech kann däi Gelabers net méi héieren!“

An do si mir da nees beim Wuert RESPEKT.

D’Organisatioun vun eisem Liewen an eiser Gesellschaft, léisst sech net an e puer Zeilen an engem Kommentar oder an e puer méi Zeilen an engem Tëscheruff einfach esou zesummefaassen. Säi Frust oder och Komplex un enger Persoun oder engem Schäfferot auszeloossen, dat ass da wierklech net den Ëmgangstoun deen een sech wënscht.

Ech wëll den Owend no vir kucken! Aus Respekt virun de Mäerzeger Leit an aus Respekt virun der Gemeng!

Wa mir just versichen eis op d’Saach ze konzentréiren, dann betreffen déi Emails Saachen déi zum gréisstendeel an ëffentlechen Versammlungen an och Gemengeréit diskutéiert gi sinn. Wann den Auteur vun de Mailen an deene Versammlungen oder Sitzungen net do war, dann ass et natierlech schwéier d’Informatiounen all ze hunn. Dat wat mir dann liesen, ass entwieder falsch, onkomplett oder net fondéiert.

Déi Säiten déi dann zesummekommen betreffen Sujeten wou d’Gemengeréit déi präsent waren Bescheet wëssen. Betraff sinn d’Sitzungen vum 19.12.2019 mat e.a. dem Budget, an d’Aarbechtssitzung eng Woch virdrun, dann och d’Sitzung vum 30. Januar 2020.

D’Punkten um Ordre du jour vun dëse Sitzungen kënne mir den Owend net wiederhuelen. Dat wier och net an der Rei vis-à-vis vum Gemengerot deen onnéideg Stonnen misst afferen.

Dat geet et och drëms demokratesch Entscheedungen déi getraff ginn, ze respektéieren. Och bei knappen Entscheedungen heescht et nach ëmmer „de Gemengerot huet decidéiert dass …“.

Ech wëll awer d’Propose maachen, wéi och an der Vergaangenheet schon, dass d’Dieren vun der Gemeng zu all Moment opstinn, de Schäfferot an d’Gemengepersonal zu all Moment zur Verfügung steet wann eppes net kloer ass oder wann ee gäer Informatiounen zu dem een oder anere Sujet oder Chantier huet. Wann dann een Echange stattfënnt, soll dat engem respektvollen Toun geschéien, ënnert erwuessenen a verstännege Mënschen. Et war nach ëmmer esou: den Toun mécht d’Musek.

Komm mir schaffen zesummen! Et gëtt nach villes ze maachen. D’Gemengekommissiounen, wou dir zum groussen Deel och Member sidd, kënne vill Positives bewierken. Do kann e vill méi d’Initiativ huelen a Projeten lancéieren.

Fir déi politesch Dossieren organiséiere mir Aarbechtssitzungen wou een da just nach déi néideg Zäit muss hunn dobäi ze sinn a matzediskutéieren. Dat war an der Vergaangenheet net ëmmer de Fall. Nëmmen am Echange kënne mir dann déi Kompromësser fannen wou am beschte Fall jiddereen sech erëmfënnt. Do steet op: d’Subsidereform fir d’Veräiner, eng generell Taxe- a Subventiounsreform a virun allem de Mammutprojet Schoul/Maison Relais/Sportshal.

Komm mir paken et un, am respektvolle Mateneen!“

7. Questions écrites adressées au Collège des Bourgmestre et Échevins par les Conseillers

En application de l’article 13 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, deux Conseillers ont adressé des questions écrites au Collège échevinal qui ont été ajoutées à l’ordre du jour de la séance.

a) Fernando FERREIRA

M. Ferreira a communiqué une circulaire n° 3063 du 10 mai 2013 ayant comme objet « CIRCALUX – réorganisation de l’infrastructure de messagerie ». Selon cette circulaire, tous les agents et élus communaux doivent être ajoutés à une liste de distribution afin de gérer, en toute autonomie et en fonction des besoins, l’accès aux notifications envoyées par la plateforme étatique CIRCALUX. Pour pouvoir consulter les documents référenciés par les notifications, il importe de mettre à disposition des agents et élus communaux en question l’identifiant et le mot de passe de l’entité.

Le Collège échevinal a répondu qu’il va de soi que cet accès à la plateforme sera mis en place, tout en notant que depuis la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte, toutes les circulaires sont accessibles et publiées sur le site du Ministère de l’Intérieur en suivant ce lien : https://mint.gouvernement.lu/fr/Circulaires.html. Il a par ailleurs rappelé que ces circulaires sont des actes administratifs à caractère général qui ne relèvent pas du pouvoir réglementaire, étant donné que l’autorité ou l’organe dont ils émanent soit n’est pas du tout investi d’un tel pouvoir, soit ne l’est pas pour la matière sur laquelle porte l’acte administratif. Parmi ces actes figurent encore, à titre d’exemple, les règlements d’ordre intérieur ou l’organigramme d’une administration. Ces actes sont destinés aux agents placés sous l’autorité de leur auteur ou les membres de l’organe créateur de l’acte. Par ailleurs, le juge administratif soumet ces actes administratifs à caractère général à un examen de conformité par rapport aux dispositions législatives et réglementaires, de sorte que ces circulaires doivent toujours avoir un fondement légal.

b) Amaro GARCIA

M. Garcia a demandé d’ajouter un point libellé comme suit : « Avis du Ministère de l’Intérieur concernant le Budget 2020 ». Lors de la séance, il a distribué encore un écrit dans lequel il a posé deux questions. En se basant sur l’article 13 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il a tout d’abord voulu savoir si le budget rectifié de l’année 2019 a été voté lors de la séance du Conseil communal du 19 décembre 2019, alors que ce point ne figurait pas à l’ordre du jour. Ensuite, il a constaté une « irrégularité », voire une « écriture en faux » lors du vote du budget de l’année 2020 en affirmant que le tableau des emprunts, qui n’a pas été complété avec le solde des emprunts au 31 décembre 2019, a été complété par la suite pour communiquer au Ministre de l’Intérieur pour approbation, alors que ce tableau des emprunts n’a pas été voté par le Conseil communal lors de la séance.

Quant à la première question, le Collège échevinal a répondu que par définition, le document du budget communal comporte depuis toujours à la fois le budget rectifié de l’année qui s’écoule et le budget de l’année qui suit. Si l’ordre du jour de la séance ne renseigne que sur le « Budget 2020 – discussion et vote », il va de soi que ce point comporte également la discussion et le vote du budget rectifié 2019. Sans cette discussion et le vote, le vote du budget de l’année 2020 n’est d’ailleurs pas envisageable, étant donné que ces deux budgets forment un ensemble. Il a encore été ajouté que le libellé du point de l’ordre du jour était identique l’année dernière. Dans le futur, le Collège échevinal veillera d’ajouter au libellé du point de l’ordre du jour également le budget rectifié de l’année qui s’écoule.

Quant à la deuxième question, le Collège échevinal a répondu que tout d’abord, ce tableau relatif à la situation des emprunts a été complété à la suite du vote du budget et communiqué, à titre informatif, au Conseil communal, avant d’être communiqué par la suite au Ministre de l’Intérieur pour approbation. Ensuite, et surtout, ce tableau ne fait pas partie des montants votés par le Conseil communal. Les emprunts renseignés dans le tableau se fondent par définition sur des décisions antérieurs du Conseil communal, et les approbations ministérielles subséquentes. Cette analyse a été confirmée par la suite par la Direction des finances communales au sein du Ministère de l’Intérieure en se basant sur la circulaire budgétaire n° 3738 du 25 octobre 2019 relative à l’élaboration des budgets communaux 2020.

Clôture de la séance à 21h45

Séance #02/2020 du 27.02.2020

Ouverture de la séance à 08h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

 1. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins informe le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que surtravaux à court et moyen terme.

2. Approbation d’un contrat de vente

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents un compromis de vente conclu en date du 11 novembre 2019 entre l’Administration communale, représentée par le Collège des Bourgmestre et Echevins, et la société « CLK Constructions » ayant son siège à Mertzig. Ledit compromis concerne un poste de transformation que la Commune a vendu à CLK Constructions au prix de 5.000.-€.

 3. Repas sur roues – Adaptation du prix du vente

Suite à l’adaptation du prix de vente du repas sur roues par l’établissement public SERVIOR qui est due à la hausse de l’indice au 1erjanvier 2020, le Collège des Bourgmestre et Échevins a proposé au Conseil communal de procéder également à cette adaptation. Le prix de vente facturé à la Commune se compose du montant de 10,65.- € pour le repas et du montant de 4,02.-€ pour le transport. Il a été proposé d’arrondir le montant total vers le bas pour fixer le montant total à 14,50€ à partir du 1er janvier 2020, ce qui correspond à une hausse de 0,50 €. Cette proposition a été approuvée à l’unanimité des membres du Conseil communal présents.

 4. Réforme de la collecte publique des déchets (SIDEC)

a. Approbation du règlement-type concernant la gestion des déchets

Le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents le règlement relatif à la gestion des déchets ménagers, encombrants et y assimilés tel qu’il fut arrêté par le Comité du Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg, en abrégé SIDEC, en son assemblée du 9 juillet 2018 avec le libellé suivant:

 • 1: Objet

L’objet du présent règlement est la gestion des déchets qui sont du ressort de la commune conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Ses objectifs de la gestion des déchets sont par ordre de priorité:

 • la prévention
 • la préparation en vue du réemploi
 • le recyclage
 • toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique
 • l’élimination.
 • 2: Le champ d’application

Le présent règlement est applicable aux déchets provenant des ménages ainsi qu’aux déchets assimilés provenant d’industriels, artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux ou services tertiaires pour lesquels il existe une obligation légale pour les communes d’en assurer la gestion.

 • 3: Les définitions

Les définitions suivantes correspondent à celles précisées dans la loi modifiée du 21 mars 2012 à moins que le présent règlement ne prévoie une définition dérogatoire et/ou complémentaire:

a) »déchets »: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;

b) « déchets ménagers »: tous les déchets d’origine domestique;

c) « déchets ménagers résiduels en mélange »: le terme n’étant pas prévu par la loi, il s’agit d’un mélange de différentes fractions de déchets pouvant être soumises à un traitement afin d’y récupérer des déchets valorisables ou bien en vue de leur élimination;

d) »déchets encombrants »: tous les déchets solides ménagers dont les dimensions ne permettent pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés au ramassage des déchets ménagers;

e) »déchets assimilés »: tous les déchets dont la nature, le volume et la taille sont identiques ou similaires à ceux des déchets ménagers ou des déchets encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques, à l’exception des déchets de production et des déchets provenant de l’agriculture et de la sylviculture;

f) »déchets problématiques »: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent un traitement particulier pour leur collecte, leur transport et leur élimination ou valorisation. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux;

g) »biodéchets »: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

h) »déchets ultimes »: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non d’un traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être trié, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux;

i) »déchets inertes »: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale delixiviats et la teneur des déchets polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines;

j) »valorisation »: toute opération dont le résultat principal est que les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que les déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II de la loi modifiée du 21 mars 2012 énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation ;

k) »recyclage »: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

l) »réemploi »: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas les déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

m) »élimination »: toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I de la loi modifiée du 21 mars 2012 énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination;

n) »collecte »: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaire, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

o) « collecte séparée »: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

p) « producteur de déchets »: toute personne dont l’activité a produit des déchets (« producteur initial ») ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou d’autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

q) « détenteur de déchets »: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession.

 • 4: La prévention des déchets

(1) Les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans la mesure du possible la quantité ainsi que la teneur en substances polluantes et nuisibles à l’environnement des déchets destinés à l’abandon.

(2) Les producteurs ou détenteurs de déchets sont conseillés sur les possibilités de réduire et de valoriser des déchets.

(3) Toute manifestation et activité organisée sur des places et voies publiques doit se dérouler de façon à éviter une production abondante de déchets et l’utilisation de produits et de substances nuisibles à l’environnement. En cas de non-observation répétée de la présente disposition, l’autorisation requise au déroulement des manifestations/activités pourra être refusée aux organisateurs par le collège des bourgmestre et échevins.

(4) Pour l’acquisition de produits et de matériaux au compte de la commune, cette dernière veille à ce qu’ils soient les moins polluants et les moins nocifs possibles. Le principe de la prévention de déchets prévaut pour toutes les fournitures et/ou autres prestations ou travaux pouvant générer des déchets.

(5) La commune conseille les producteurs ou détenteurs de déchets sur les possibilités en matière de prévention et de valorisation, de réemploi, de recyclage et d’élimination des déchets, ainsi que les structures de collecte séparée mises à leur disposition. Les nouveaux résidents sont informés sur les dispositions mentionnées ci-dessus. La commune informe régulièrement sur le nom des sociétés ayant été autorisées à la collecte publique et les conditions d’utilisation des différents systèmes de collecte de déchets et renseigne par tout moyen approprié sur le calendrier de collecte.

La commune est soutenue et encadrée par le SIDEC pour assurer sa mission d’information et de conseil.

 • 5: La collecte publique des déchets

(1)La commune a confié la mission de la collecte publique des déchets au Syndicat Intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg, en abrégé SIDEC. Seule la commune ou celui qui a été chargé par la commune ou le SIDEC, est autorisé à effectuer ou à faire effectuer sur son territoire la collecte de déchets.

(2)La collecte publique est réservée à l’évacuation de déchets en quantités ménagères.

(3) La collecte publique des déchets se fait par des enlèvements à domicile ou bien par des apports volontaires de déchets à des endroits destinés à cet effet, et comporte notamment:

 • La collecte des déchets ménagers résiduels en mélange conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent règlement.
 • La collecte sur commande des déchets encombrants conformément aux dispositions du paragraphe 8 du présent règlement.
 • La collecte des biodéchets conformément aux dispositions du paragraphe 9 du présent règlement.
 • La collecte séparée des autres déchets valorisables conformément aux dispositions du paragraphe 10 du présent règlement.
 • La collecte des déchets problématiques, électriques et électroniques conformément aux dispositions du paragraphe 11 du présent règlement.
 • La collecte des déchets inertes conformément aux dispositions du paragraphe 12 du présent règlement. Pour les collectes à domicile, les déchets sont enlevés près du lieu où ils ont été produits. Pour l’apport volontaire de déchets, le producteur ou détenteur de déchets les transfère vers des aménagements, équipements ou infrastructures publiques appropriés.

(4) Ne sont pas considérés comme des déchets ménagers, encombrants ou assimilés et sont par conséquent exclus de la collecte publique:

 • Epaves de voitures
 • Neige et glace
 • Matières explosives, inflammables ou radioactives
 • Déchets industriels, commerciaux et artisanaux non-assimilés aux déchets ménagers et encombrants
 • Les cadavres d’animaux, les matières fécales animales et humaines ainsi que les résidus de viande lorsqu’ils sont couverts par une autre législation
 • Déchets liquides et gazeux à moins qu’il s’agisse de déchets admissibles en vertu des dispositions valables pour les déchets problématiques
 • Eaux usées
 • Déchets hospitaliers n’étant pas assimilés aux déchets ménagers
 • Les déchets d’origine non ménagère dont la nature est identique ou similaire aux déchets ménagers ou aux déchets encombrants mais qui dépassent les volumes normalement produits par les ménages

(5) La collecte à domicile de déchets s’effectue uniquement par des poubelles appropriées ou bien suivant des modalités à préciser par règlement spécial.

(6) Les poubelles appropriées à deux (2) roues pour la collecte des déchets ménagers sont mises à la disposition des utilisateurs par l’administration communale. Les poubelles requises sont fournies à la commune par le SIDEC en nombre suffisant et ceci en les volumes suivants :

 • 60 litres
 • 80 litres
 • 120 litres
 • 180 litres
 • 240 litres
 • 360 litres

Seules les poubelles à deux (2) roues fournies par la commune ou le SIDEC sont admises à la collecte publique.

(7) Les usagers désireux de faire évacuer leurs déchets ménagers résiduels en mélange moyennant des poubelles à quatre (4) roues correspondant à la norme EN 840 d’un volume inférieur ou égal à1.100 litres doivent en faire la demande auprès de l’administration communale. Les frais d’acquisition et de mise en place des poubelles à quatre (4) roues sont exclusivement à la charge de leurs usagers. Les poubelles doivent être conçues de façon à pourvoir y installer convenablement et sans contrariété un transpondeur agréé par le SIDEC. Les frais de fourniture et de mise en place des transpondeurs sont pris en charge par le SIDEC.

Lors de la collecte publique sont desservies exclusivement des poubelles à quatre (4) roues destinées aux déchets ménagers résiduels en mélange. Tous les autres déchets ménagers sont desservis exclusivement moyennant des poubelles à deux (2) roues en les volumes proposés.

(8) Les poubelles sont assorties de couleurs différentes en fonction de la fraction de déchets qui leur est destinée. Les usagers veillent à se servir de la poubelle de couleur correspondant à la fraction y réservée. Il est interdit d’utiliser les poubelles pour des déchets qui ne leur sont pas destinés ou bien d’en faire un usage inapproprié.

(9) Toute poubelle à desservir doit disposer d’un transpondeur permettant l’identification électronique de la poubelle lors de la collecte publique. L’installation respectivement la programmation des transpondeurs est réservée à l’administration communale respectivement au SIDEC Toute manipulation des transpondeurs non-autorisée est interdite.

(10) Tout producteur de déchets est obligé d’installer sur sa propriété une ou plusieurs poubelles pour déchets ménagers résiduels en mélange ou y assimilés. Le choix du nombre et du volume des poubelles incombe à celui qui en fait usage. La commune est autorisée à exiger une augmentation du volume et/ou du nombre de poubelles auprès des utilisateurs si cela s’avère nécessaire.

(11) Lors de la mise en vigueur du présent règlement, tout usager de la collecte publique a droit au remplacement extraordinaire et unique de sa ou de ses poubelles dont il s’est servi pour l’évacuation de ses déchets ménagers résiduels en mélange par le même nombre de poubelles à deux (2) roues munies d’un transpondeur, et d’un volume de son choix parmi les volumes proposés. Les usagers n’ayant pas passé, endéans les délais impartis, une commande pour le remplacement extraordinaire de leur poubelle, une poubelle à 60 l est échangée contre une poubelle à 120 l, une poubelle à 80 l contre une poubelle à 180 l, une poubelle à 120 l contre une poubelle à 240 l et une poubelle à 240 l contre une poubelle à 360 l.

(12) Tout nouvel usager de la collecte publique a droit à la mise à disposition gratuite d’une (1) poubelle à deux (2) roues au volume de son choix pour l’évacuation de ses déchets ménagers résiduels en mélange. Chaque usager de la collecte publique, peu importe qu’il se serve d’une poubelle à deux (2) ou à quatre (4) roues pour l’évacuation de ses déchets ménagers résiduels en mélange a droit à une (1) poubelle gratuite à deux (2) roues par poubelle à déchets ménagers résiduels en mélange dont il dispose pour pouvoir se servir des autres collectes séparatives en fonction des modalités spécifiées au présent règlement. Au cas où l’usager a droit à plusieurs poubelles, le volume 6|16dont il a droit peut lui être attribué moyennant un volume en poubelle à deux (2) roues plus important, sans dépasser toutefois le volume maximum auquel il a droit. Au cas où l’usager de la collecte publique ne sollicite pas l’attribution des poubelles qui lui sont proposées, il ne peut pas céder les poubelles auxquelles il aurait eu droit à autrui. Toute poubelle respectivement tout volume en poubelle supplémentaire sollicité est payant.

(13) Les poubelles mises à disposition gratuitement aux usagers resteront la propriété du SIDEC, y compris les poubelles où son usager a sollicité la mise à disposition d’une capacité en volume supplémentaire payante. La commune respectivement le SIDEC peut à tout moment demander sa restitution si son usager en fait aucun usage ou bien un usage inapproprié.

(14) Les usagers désireux de changer ultérieurement la poubelle qui leur a été offerte, doivent prendre en charge les frais y réservés au règlement des taxes.

(15) Une poubelle ne peut être remplacée gratuitement à son usager que s’il apporte la preuve qu’elle a été endommagée par autrui prenant en charge les frais de réparation, ou bien que la poubelle a déjà servi pendant plus de vingt-cinq (25) ans. Une poubelle ne peut être échangée que contre la poubelle usagée dont se servait l’usager.

(16)  Le poids maximum admissible par poubelle ne peut dépasser en aucun cas un poids volumique de 0,20 kg par litre de poubelle.

(17) Les usagers sont tenus de garder les poubelles dans un état propre de façon à ce qu’elles ne répandent pas d’odeurs nauséabondes et à ce qu’elles ne présentent aucun danger pour le personnel chargé de la collecte. Les poubelles doivent être remplies de manière à ce que leurs couvercles ferment complètement. L’enfoncement forcé de déchets n’est pas admissible. En cas de non-respect, la vidange pourra être refusée.

(18) Les déchets sont enlevés suivant un plan et un calendrier qui émanent de la responsabilité de la commune respectivement du SIDEC Les usagers en sont à informer en temps utile.

(19) Les poubelles à vider, respectivement les déchets à enlever, sont à placer pour 7.00 heures du matin le jour de la collecte le plus près de la voie carrossable ouverte à la circulation publique la plus proche de leur domicile, et de façon à ne pas gêner la circulation et les piétons.

(20) Après leur vidange, les poubelles doivent être rentrées le plus rapidement possible. Les producteurs ou détenteurs de déchets peuvent être demandés, afin de faciliter la collecte, de déposer leurs poubelles respectivement leurs déchets à enlever à un endroit qui leur a été indiqué par la commune ou par le SIDEC.

(21) Les poubelles sont pourvues d’un transpondeur ou bien sont marquées ou étiquetées en vue de leur acceptation à la collecte publique. Les transpondeurs, marques ou étiquettes doivent être installés respectivement apposées à l’endroit demandé par l’administration communale ou le SIDEC de façon à ce qu’ils soient facilement identifiables / reconnaissables lors de la collecte publique.

(22) Les déchets collectés lors de la collecte publique passent en propriété de l’administration communale ou bien à un tiers ayant droit. Cette disposition n’empêche pas que le producteur ou détenteur de déchets puisse être rendu responsable pour tout incident qui intervient lors de ou après la collecte suite à un acte dû à sa négligence ou son inadvertance.

(23) Les objets de valeurs récupérés dans les ordures sont considérés comme des objets trouvés.

(24) La commune a le droit de contrôler ou de faire contrôler des poubelles dans le cas où il y aurait de présomptions quant à la conformité de son contenu et d’écarter de la collecte publique les poubelles ou déchets non-conformes au présent règlement.

(25) Les aménagements, équipements ou infrastructures mis à disposition sont réservés aux utilisateurs raccordés à la collecte publique. Sont considérés comme utilisateurs raccordés à la collecte publique ceux ou celles ayant participé financièrement par le paiement d’une taxe auprès de la commune, conformément aux dispositions afférentes ci-après.

(26) La collecte publique par poubelles est réservée à l’évacuation de déchets en quantités pouvant être desservies par ce biais.

(27) Toute évacuation de déchets étant dans le champ d’application du présent règlement et qui ne se fera pas conformément aux dispositions du présent règlement ou d’autres dispositions légales s’y référant, est illicite et peut être sanctionnée conformément aux dispositions afférentes ci-après. Toute évacuation de déchets ménagers n’étant pas réalisée dans le cadre des présentes dispositions règlementaires ainsi que toute collecte de déchets ménagers réalisée par un tiers sur le territoire de la commune ne peut se faire qu’avec l’autorisation préalable du collège des Bourgmestre et échevins.

(28) Tous les aménagements, équipements et infrastructures relatifs à la collecte publique, qu’il s’agisse d’enlèvements à domicile ou bien par des apports volontaires de déchets à des endroits destinés à cet effet, peuvent être régis par des règlements spéciaux. En dehors des dispositions plus spécifiques y étant décrites, l’utilisation de ces mêmes aménagements, équipements et infrastructures est interdit entre 22.00 hrs. le soir et 7.00 hrs. du matin, les dimanches et jours fériés tout comme il est interdit de déposer des déchets en dehors des aménagements, équipements et infrastructures réservés à cet effet.(28)En cas de force majeure, d’ordonnances administratives, d’incidents techniques, de travaux à la voie publique ou pour toute autre raison justifiée, les producteurs ou détenteurs de déchets ne peuvent pas prétendre à une réduction des taxes ou à un dédommagement de l’éventuel préjudice subi. Si le ramassage des déchets n’a pas eu lieu pour une des raisons précitées, un autre ramassage sera organisé le plus rapidement possible. Si une ou plusieurs poubelles n’ont pas été vidées en raison d’un manquement indépendamment de la responsabilité du producteur ou détenteur des déchets, ce dernier a seulement droit à un rattrapage de la collecte des déchets lorsque la commune en est informée le jour ouvrable suivant au plus tard.

 • 6: Poubelle obligatoire pour déchets ménagers résiduels en mélange

(1)Tout producteur, nu-propriétaire, usufruitier ou toute autre personne physique et morale détenteur de déchets installé sur le territoire communal est dans l’obligation de détenir un volume suffisant en poubelle pour ses déchets ménagers résiduels en mélange ou y assimilés. Il peut lui être demandé d’apporter la preuve qu’il dispose d’un volume suffisant en poubelle pour évacuer ses déchets en conformité avec la loi sur la gestion des déchets et la présente règlementation.

(2)Une dérogation à la disposition de l’alinéa précédent peut être accordée pour des raisons motivées à tous ceux qui en font la demande. Une dérogation peut être accordée si:

 • le demandeur apporte la preuve que les circonstances font qu’il ne produit pas ou très rarement de déchets ménagers résiduels en mélange susceptibles d’être enlevés à domicile. Les usagers dispensés de se servir d’une poubelle pour déchets ménagers résiduels ultimes peuvent toutefois faire la demande de pouvoir se servir des autres collectes séparatives de déchets ménagers
 • le demandeur apporte la preuve écrite qu’il partage avec un ou plusieurs cohabitant du même logement ou du même immeuble une ou plusieurs poubelles pour la collecte et l’évacuation de ses déchets ménagers résiduels en mélange.
 • le demandeur apporte la preuve qu’il fait évacuer ses déchets ménagers résiduels en mélange par l’intermédiaire de récipients de collecte ne pouvant pas être desservis dans le cadre de la collecte publique et que les circonstances ne lui permettent pas de se servir des poubelles desservies par la collecte publique. Une dérogation peut être accordée par le collège des bourgmestre et échevins sur présentation d’une demande écrite et motivée. Le SIDEC est à informer par la commune sur toutes les dérogations accordées. Tout changement des circonstances qui ont été à la base de la décision ayant mené à l’octroi d’une dispense est à signaler dans les meilleurs délais à la commune et peut entraîner l’annulation de la décision qui a contribué à l’octroi de la dispense. Les modalités quant à l’octroi d’une dispense peuvent être précisées par le biais d’un règlement spécial.

(3)Sont exclus de la collecte publique en général ou bien de certaines collectes en particulier, tous ceux qui ont à évacuer régulièrement des déchets qui ne peuvent pas être évacués par le biais des collectes et poubelles prévues à cet effet.

(4)Pour les collectes à domicile auprès des usagers étant difficilement accessibles ou bien se trouvant trop à l’écart par leur situation géographique ou pour tout autre motif pouvant rendre la collecte difficile, voire dangereuse, il peut être demandé de déposer les poubelles respectivement les déchets à enlever à un endroit qui leur a été indiqué par la commune.

(5)Les usagers à poubelles pour déchets ménagers résiduels en mélange trop lourdes avec une teneur trop importante en biodéchets peuvent être obligés à l’utilisation d’une poubelle séparée pour les déchets organiques.

(6)Tout changement étant intervenu auprès d’un producteur de déchets et ayant trait à la collecte publique, est à signaler à la commune en les meilleurs délais.

 • 7: La collecte des déchets ménagers résiduels en mélange

(1)La collecte des déchets ménagers résiduels en mélange se fait par l’intermédiaire de poubelles réservées exclusivement à cette fin.

(2)L’évacuation de mono-charges par le biais de la poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange, peu importe leur nature, est interdite.

(3)Des sacs en plastique appropriés et distribués par la commune sont également acceptés à la collecte à domicile. Les sacs sont destinés à l’évacuation occasionnelle de sur-quantités de déchets ménagers résiduels en mélange en cas de dépassement des capacités de la poubelle.

(4)Les sacs-poubelles sont réservés aux détenteurs d’une poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange et ne devraient pas permettre aux producteurs de déchets de se passer de l’utilisation d’une poubelle.

(5)Le jour de l’enlèvement, les sacs fermés convenablement doivent être placés à côté de la poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange et être, le cas échéant, pourvus d’une étiquette permettant l’identification de son détenteur.

(6)La collecte publique des déchets ménagers résiduels en mélange s’effectue toutes les deux semaines et suivant un calendrier rendu public par l’administration communale.

Des vidanges hebdomadaires pour poubelles à quatre (4) roues peuvent être décidées quand l’usager en fait la demande et si les circonstances sont de sorte qu’une vidange bimensuelle est insuffisante.

 • 8: La collecte des déchets encombrants

(1)L’enlèvement des déchets encombrants se fait au moins quatre (4) fois par an et ceci uniquement sur demande. Le producteur ou détenteur de déchets doit signaler à l’administration communale au plus tard 48 heures avant le déroulement de la collecte, le lieu et la quantité des déchets encombrants à enlever.

(2)Le volume en déchets encombrants à enlever par point de collecte ne peut dépasser en aucun cas cinq (5) m3.

(3)Sont exclus de l’enlèvement les déchets encombrants qui, en raison de leur dimension ou de leur poids, causent des problèmes de chargement. Ne constituent pas des déchets encombrants, les déchets électriques ou électroniques, les déchets faisant l’objet d’une collecte séparée et généralement tout objet et tout matériau qui peut causer des problèmes en étant évacué ensemble avec les déchets encombrants.

 • 9: La collecte des biodéchets

(1)Les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus d’assurer la valorisation de biodéchets soit par compostage à domicile, soit de les évacuer séparément par l’intermédiaire des systèmes de collecte publique existants.

(2)Pour la collecte séparée de ses biodéchets, tout usager de la collecte publique a droit à la mise à disposition gratuite d’une poubelle d’un volume de 60 litres. Les usagers désireux de recevoir un volume de poubelle supplémentaire par rapport à celui dont ils ont droit gratuitement doivent prendre en charge tous les frais supplémentaires en résultant, sans toutefois dépasser un volume maximum par poubelle de 240 litres.

(3)L’évacuation des biodéchets doit se faire conformément aux modalités spécifiques en vigueur. Le producteur de déchets veillera à remettre les biodéchets selon les consignes qui lui sont données.

(4)En outre, les producteurs ou détenteurs de déchets veillent à ce que les biodéchets ne soient pas mélangés à d’autres déchets.

(5)Pour des raisons d’ordre technique et/ou hygiénique, la commune peut exclure certains biodéchets de la collecte séparée. La liste des déchets afférents est rendue publique le cas échéant par la commune. Les biodéchets d’origine non-ménagère sont exclus de la collecte.

(6)Les biodéchets exclus de la collecte séparée sont à éliminer par le biais de la poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange ou par d’autres collectes appropriées sans préjudicier à d’autres dispositions légales.

(7)A la récupération de la fraction organique des déchets ménagers sont admis des sacs en plastique biodégradable ou en papier appropriés et agréés par la commune respectivement le SIDEC.

(8)La collecte publique à domicile des biodéchets par poubelles s’effectue hebdomadairement pendant les mois de mai à octobre et toutes les deux semaines les autres mois, suivant un calendrier rendu public par l’administration communale.

(9)Toute entreprise chargée de la production, de la distribution et de la livraison de repas est tenue à disposer de poubelles refroidies d’une capacité suffisante pour y déposer leurs déchets organiques. La collecte de ces déchets s’effectue, selon les besoins de l’entreprise, au moins une fois par semaine.

(10)En cas de besoin, il peut être décidé une règlementation spéciale pour la collecte des biodéchets.

 • 10: La collecte séparée des autres déchets recyclables ou valorisables

(1)Les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus de séparer à la source respectivement de ne pas mélanger les déchets valorisables faisant l’objet d’une collecte séparée.

(2)La collecte séparée de déchets recyclables ou valorisables peut se faire par l’intermédiaire de collectes à domicile ou bien par apports volontaires. Sont considérés comme recyclables, les déchets soumis à une opération de valorisation par laquelle ils sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Tous les déchets qui servent parleur récupération sélective à des fins utiles en remplacement d’autres matières sont à considérer comme déchets valorisables. En particulier les vieux papiers et cartonnages, le verre creux, le verre plat, le bois, les métaux ferreux et non-ferreux, les textiles et chaussures, les matières plastiques ainsi que les emballages en matières composites font l’objet de collectes séparées à domicile et/ou par apport volontaire.

(3)Le producteur ou détenteur de déchets est tenu d’évacuer ses déchets valorisables par l’intermédiaire des systèmes de collecte publique existants et d’éviter l’élimination des déchets valorisables par l’intermédiaire des filières d’élimination de déchets.

(4)Pour la collecte séparée des vieux papiers et cartons, tout usager de la collecte publique a droit à la mise à disposition gratuite au choix d’une (1) poubelle de 120 ou de 240 litres. Les usagers désireux de recevoir un volume de poubelle supplémentaire par rapport à celui auquel ils ont droit gratuitement, doivent prendre en charge tous les frais supplémentaires en résultant.

(5)Pour la collecte séparée du verre creux, tout usager de la collecte publique a droit à la mise à disposition gratuite d’une (1) poubelle de 120 litres. Les usagers désireux de recevoir un volume de poubelle supplémentaire par rapport à celui auquel ils ont droit gratuitement, doivent prendre en charge tous les frais supplémentaires en résultant.

(6)Au cas où il s’avère nécessaire, il peut être arrêté une liste plus exhaustive de déchets destinés impérativement à la valorisation et qui de ce fait sont exclus d’un traitement avec les déchets ménagers résiduels en mélange.

(7)Les systèmes de collecte installés à des endroits publics sans surveillance sont censés recevoir exclusivement les déchets qui y sont indiqués et sont réservés aux utilisateurs s’étant acquittés au préalable du paiement d’une taxe sur les déchets auprès de la commune.

(8)Le dépôt de déchets à côté ou dans les environs des aménagements, équipements et infrastructures destinés à la collecte séparée est strictement interdit.

(9)Pour les déchets recyclables ou valorisables qui ne sont pas enlevés par collectes à domicile peuvent être évacués par apport volontaire auprès des points de collectes aménagés à cet effet ou bien auprès des parcs à conteneurs du SIDEC.

(10)En cas de besoin, il peut être décidé une règlementation spéciale pour la collecte des autres déchets valorisables.

 • 11: La collecte des déchets problématiques, électriques et électroniques

(1)Les déchets problématiques en provenance des ménages doivent être collectés et éliminés séparément des autres déchets ménagers et sont interdits à l’élimination avec les déchets ménagers résiduels en mélange ou encombrants.

(2)La collecte des déchets problématiques, électriques et électroniques de provenance ménagère se fait par des systèmes mobiles ou stationnaires appropriés.

(3)Les déchets problématiques, électriques et électroniques doivent être remis à du personnel qualifié en la matière.

(4)Pour les déchets problématiques, le producteur ou détenteur de déchets est tenu de les remettre en leur emballage d’origine. Les déchets électriques et électroniques sont à remettre en entier et non pas en pièces détachées.

(5)Les déchets problématiques, électriques ou électroniques peuvent être évacués par apport volontaire au près des points de collectes aménagés à cet effet ou bien auprès des parcs à conteneurs du SIDEC.

 • 12: La collecte des déchets inertes

(1)Seuls les déchets inertes d’origine ménagère et n’étant pas mélangés à d’autres déchets sont pris en charge.

(2)La prise en charge des déchets inertes se fait par des systèmes de collecte qui ont été mis en place à cet effet et conformément aux conditions d’acceptation en vigueur.

(3)Les producteurs ou détenteurs de déchets inertes sont tenus de procéder à un tri préalable afin de faciliter et d’assurer un traitement spécifique ultérieur.

(4)Les déchets inertes peuvent être évacués par apport volontaire auprès des points de collectes aménagés à cet effet ou bien auprès des parcs à conteneurs du SIDEC.

 • 13: La perception de taxes

(1)Tous les paiements dus en vertu des présentes dispositions sont à fixer au règlement des taxes. Seulement moyennant le paiement d’une taxe de base auprès de la commune, les producteurs ou détenteurs de déchets sont autorisés de bénéficier de la collecte publique des déchets.

(2)Sur base d’un règlement à prendre par le conseil communal, la commune perçoit des taxes en vue de couvrir les coûts réels résultant de la gestion des déchets en vertu du principe « pollueur-payeur ». Au-delà des paiements dus pour la collecte publique des déchets, la taxe peut comporter des paiements qui peuvent devenir exigibles pour d’autres services offerts par la commune dont bénéficient les producteurs de déchets.

(3)Pour les déchets soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur, les taxes communales n’incluent pas les frais déjà couverts par la contribution éventuellement demandée au consommateur lors de l’achat du produit initial.

(4)Toutes les modalités se référant à l’établissement des taxes font l’objet d’un règlement à part.

 • 14: Evacuation interdite

(1)L’évacuation frauduleuse de déchets provenant des ménages ou entreprises par le dépôt dans et/ou à côté des poubelles publiques placées sur les voies, sur des chemins, sur des places ou sites publics ou dans la nature est strictement interdite. En outre, il est interdit:

 – d’évacuer des déchets par la canalisation publique ainsi que d’installer et d’utiliser des broyeurs aux fins d’élimination vers la canalisation

– d’incinérer des déchets à l’air libre ou dans des installations fixes ou mobiles non autorisées, conformément aux dispositions de la législation concernant la gestion des déchets et de la législation relative aux établissements classés.

L’enfouissement non autorisé de déchets est interdit.

(2)Il est défendu à quiconque, en dehors du personnel préposé à la collecte, de déplacer les poubelles déposées en bord de trottoir, d’ouvrir les couvercles pour chercher quoi que ce soit dans les poubelles, ou d’en répandre le contenu sur la voie publique. L’utilisation respectivement la manipulation d’une poubelle est strictement réservée à son usager.

 • 15: Les sanctions

(1)Toute infraction aux dispositions du présent règlement en général et les infractions suivantes en particulier-élimination non conforme des déchets aux présentes dispositions règlementaires,-raccordement non conforme aux présentes dispositions règlementaires concernant la collecte publique,-dépositions non conformes dans les poubelles,-utilisation inappropriée des poubelles de collecte ou leur endommagement intentionnel-ne pas remettre sur son terrain le jour même les poubelles sorties pour leur vidange-ne pas enlever les salissures dues à la déposition des déchets-élimination non autorisée de déchets par la poubelle d’une tierce personne-fouille des déchets d’autrui ou leur enlèvement-évacuation de déchets par la canalisation-salissure des emplacements publics destinés à collecte de déchets est punie d’une amende de 25 € à 250 € sauf les cas où la loi en dispose autrement.

 • 16: Dispositions finales

(1)Toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont abrogées.

(2)Le présent règlement entre en vigueur 01er mars 2020.

b) Approbation du règlement-taxe

Dans le même contexte, le Conseil a approuvé à l’unanimité des membres présents le règlement-taxe relatif à la gestion des déchets ménagers, encombrants et y assimilés tel qu’il fut arrêté par le Comité du Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg, en abrégé SIDEC, en son assemblée du 9 juillet 2018 avec le libellé suivant :

§1Taxes pour volume en poubelle et transpondeurs supplémentaires

Tout volume en poubelle supplémentaire par rapport au volume offert à l’usager en vertu des dispositions afférentes du règlement communal relatif à la gestion des déchets ménagers, encombrants et y assimilés est susceptible du paiement d‘une taxe unique de 0,25 € par litre de volume supplémentaire fourni en tant que participation aux frais, y inclus les frais de livraison. Tout transpondeur requis au-delà de celui offert à l’usager est susceptible du paiement d’une taxe de 10 € la pièce, y inclus les frais de livraison, de programmation et de montage.

Les transpondeurs défectueux sont remplacés aux frais de la commune, à moins que leur endommagement ne constitue un acte de malveillance ou de négligence.

§2: Echange de poubelle

En cas de demande par l’usager d’échanger sa poubelle contre une poubelle à volume plus important, il est facturé une taxe unique de 0,25 € par litre de volume en poubelle supplémentaire sollicité, y inclus les frais de livraison et de reprise de l’autre poubelle. La fourniture, la programmation et le montage du transpondeur sont susceptibles du paiement de la taxe prévue au paragraphe précédent. En cas d’échange de la poubelle contre une poubelle à volume plus petit, il est facturé une taxe forfaitaire de 10 € par poubelle, y inclus les frais de livraison de la nouvelle poubelle et de reprise de la poubelle usagée. La fourniture, la programmation et le montage du transpondeur est susceptible du paiement de la taxe prévue au paragraphe précédent.

§3: Taxe fixe par poubelle pour les déchets ménagers résiduels en mélange

Une taxe fixe annuelle est due en fonction du volume de la poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange :

§4: Taxe de vidage

Une taxe de vidage est due pour chaque vidage individuel bimensuel réalisé de la poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange et ceci en fonction de son volume:

Tout vidage supplémentaire des poubelles à quatre (4) roues au-delà de la fréquence bimensuelle est facturé à 0,065 € par litre de poubelle vidangée.

§5: Taxe pour les sacs-poubelles

Les sacs-poubelles sont mis en vente auprès de l’administration communale au prix de 3,60 € par sac. La taxe comprend la collecte et le traitement des déchets ménagers résiduels en mélange à évacuer.

§6: Taxe pour la collecte séparative de volumes supplémentaires

Les coûts pour la collecte et le traitement des déchets ménagers par l’intermédiaire des collectes publiques séparatives sont couverts par la taxe fixe mentionnée au paragraphe 3 dans la mesure où il n‘y a pas dépassement du volume en poubelle auquel l’usager a droit sans paiements supplémentaires en vertu des dispositions afférentes du règlement communal sur la gestion des déchets. En cas de dépassement du volume en poubelle auquel l’usager a droit sans paiements supplémentaires, les frais de collecte et de traitement supplémentaires en résultant sont facturés comme suit:

-Les biodéchets sont facturés à 0,038 € par litre de volume en poubelle supplémentaire vidangé.

-Les vieux papiers / carton sont facturés annuellement à 0,10 € par litre de volume supplémentaire.

-Les verres creux sont facturés annuellement à 0,142 € par litre de volume supplémentaire.

§7: Taxe en cas de dispense

Aux usagers dispensés de se servir d’une poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange, tout en continuant à bénéficier du droit d’utilisation des autres collectes publiques séparatives offertes contre paiement des taxes afférentes, est facturée une taxe fixe de 50 € par an.

§8: Taxe pour les déchets encombrants

Les déchets encombrants sont facturés à 0,35 € par kg de déchets enlevés sur commande.

§9: Taxe forfaitaire

Une taxe forfaitaire annuelle est prélevée auprès de tout abonné de la collecte publique en fonction du volume en poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange dont il dispose, à savoir:

 • 22,00€ par poubelle à 60 litres,
 • 29,00€ par poubelle à 80 litres,
 • 44,00€ par poubelle à 120 litres,
 • 66,00€ par poubelle à 180 litres,
 • 88,00€ par poubelle à 240 litres et
 • 133,00€ par poubelle de 360 litres.

Cette taxe est due afin de faire face aux frais généraux de la commune en matière de gestion des déchets.

§10: Dispositions finales

Les présents tarifs comprennent la TVA pour les services où la commune y soit assujettie. Toute disposition tarifaire contraire au présent règlement est abrogée. Le présent règlement communal entre en vigueur le 1erjuillet 2020.

5. Aménagement communal

 a. Approbation d’un morcellement

En application de la loi modifiée du 19 juillet 2014 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents une demande de morcellement de plusieurs parcelles inscrites au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous les numéros 764/3438, 766/4996, 771/1359 en cinq nouvelles parcelles, en vue d’une régularisation partielle de la situation existante et en considération du fait que ledit morcellement ne compromet pas l’aménagement des terrains adjacents.

 b. Approbation d’un PAP–nouveau quartier « Rue de Vichten »

Un nouveau projet d’aménagement particulier (PAP) « nouveau quartier » « Viichterpad » a été présenté au Collège des Bourgmestre et Échevins par le bureau d’urbanisme « espaces et paysages » de Esch-sur-Alzette pour le compte de M. Camille Studer de Luxembourg, et portant sur des fonds sis à Mertzig, au lieu-dit « Rue de Vichten », inscrits au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous les numéros 1336/2584 et 1336/2858 avec une superficie totale de 38 ares et 15 ca et prévoyant sur le terrain la construction de 10 logements. Suite à l’avis de la Cellule d’évaluation auprès du ministère ayant l’Aménagement communal et le Développement urbain dans ses attributions, le Collège échevin a l’apporté des modifications ponctuelles au projet pour améliorer la qualité urbanistique du PAP, selon l’avis de la Cellule. En application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, l’avis au public a été affiché du 9 août au 9 septembre 2019 et publié dans 4 journaux en date du 9 août 2019.Aucune réclamation n’a été introduite dans les délais prévus par loi. Le Conseil communal a approuvé le projet à 6 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS, les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ, Luc WEILER et Myriam HOLZEM-HANSEN) contre1 abstention (la Conseillère Mady BORMANN-WEBER) et 1 refus (le Conseiller Fernando FERREIRA).

6. Saisine du Conseil communal du projet d’aménagement général (PAG) de la Commune de Mertzig-en application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain

La Commune de Mertzig dispose à l’heure actuelle toujours d’un PAG se basant sur la législation de 1937 qui a été remplacée par la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, modifiée à plusieurs reprises par la suite. Si les travaux concernant le nouveau PAG de la Commune de Mertzig ont débuté en 2005, il appartenait au nouveau Collège échevinal et Conseil communal de les reprendre à partir de 2018. Depuis le début du mandat, c’est chose faite grâce à et en collaboration étroite avec les bureaux d’études spécialisés et expérimentés CO3 S.àr.l. et Zeyen + Baumann S.àr.l. Le nouveau PAG se base sur les travaux préparatoires des dernières années.

La croissance de Mertzig doit se faire d’une manière qualitative, en évitant toute spéculation immobilière démesurée. La stratégie du nouveau PAG de Mertzig est basée sur l’hypothèse d’une croissance et d’un développement modérés. Il va de soi que le nouveau PAG pourra être révisé et modifié de manière régulière. En application de la loi précitée du 19 juillet 2014, le Conseil communal a voté en faveur de la saisine à 5 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS, les Conseillers Fernando FERREIRA et Myriam HOLZEM-HANSEN) contre 2 refus (les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ et Luc WEILER).Suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Madame Mady BORMANN-WEBER, Conseillère, ne pouvait prendre part ni à la discussion ni au vote en raison de l’intérêt personnel et direct.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’édition spéciale du MARTIACO qui a été distribué à tous les ménages les 13 et 14 mars 2019. Cette publication constitue votre guide explicatif de la législation et de la procédure. Pour consulter les textes faisant foi, nous renvoyons au « Journal officiel » www.legilux.lu et plus précisément au Code communal avec les versions en vigueur de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Pendant l‘enquête publique, tous les documents sont consultables à la Maison communale et téléchargeables via le site www.mertzig.lu dans la rubrique spéciale « Refonte du PAG »

Clôture de la séance à 12h30

Séance #01/2020 du 30.01.2020

Ouverture de la séance à 10h00

Rapport suivant l’ordre du jour de la séance

1.  Approbation de plusieurs conventions

Afin de se mettre en conformité en termes de sécurité et règles à observer concernant les aires de jeux communales, de stockage et de manipulation de certains déchets et dans un souci de renforcer l’équipe de la Régie communale, le Collège échevinal a cherché une collaboration plus étroite avec l’Asbl « Forum pour l’emploi » (ci-après « FPE »), après avoir souscrit au service « Bummelbus » en avril 2018 qui connaît un franc succès. Il est rappelé que le FPE a pour objectifs:

 • l’encadrement, l’initiation et le soutien d’initiatives contre le chômage favorisant l’intégration des demandeurs d’emploi dans le monde du travail;
 • d’améliorer l’employabilité de chaque demandeur d’emploi grâce à l’acquisition d’expériences professionnelles, ainsi que par le biais de formations professionnelles et sociales;
 • de développer en collaboration avec des partenaires actifs en matière d’emploi, des projets de mise au travail, incitant la réinsertion de demandeurs d’emploi principalement sur le premier marché de l’emploi. Le FPE développe des services permettant une mise au travail des personnes concernées. La mise au travail est l’occasion pour ces personnes sans emploi d’être formées, tant dans le cadre du travail (learning by doing) qu’à côté de celui-ci. Les domaines d’activité des projets sont très variés : aménagement de l’environnement, services de proximité, construction, etc. Le but de la mise au travail est de sortir la personne sans emploi de son isolation, de l’encourager à renouer avec la vie active et de l’aider à s’intégrer dans le monde du travail. Il est encore à noter que la collaboration renforcée avec le FPE ne met nullement en cause l’engagement social de la Commune au niveau du Centre d’Initiative et de Gestion Régional Nordstad (CIGR-Nordstad). Bien au contraire, les deux initiatives sociales en faveur de l’emploi se conjugueront dans le futur avec une répartition des travaux bien concise dans la Commune.

a. Label « Sécher Spillplazen »

Le Collège échevinal a dû constater que les aires de jeu communales ne respectent plus, pour la grande majorité, les obligations de sécurité. Le label « Sécher Spillplaz » sur les aires de jeux certifie la mise en place d’une sécurité globale des espaces de jeux et récompense en toute transparence le bon fonctionnement des aires de jeux et l’engagement de la commune de Mertzig pour des aires de jeux sûres et conformes aux normes en vigueur. Consciente de l’importance des espaces de jeux pour la qualité de vie de la Commune et pour le développement des enfants, il est évident que la sécurité de ses citoyens, et plus spécialement celle des enfants, figure toujours par miles priorités absolues. Le label « Sécher Spillplaz » est attribué sur base d’exigences strictes définies dans le règlement grand-ducal modifié du13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique, les référentiels des normes européennes ainsi les normes de l’Inspection du travail et des mines (ITM). Le label est attribué individuellement pour chaque aire de jeux et doit être renouvelé chaque année. Afin de garantir cette sécurité, le Collège des Bourgmestre et Échevins a signé le 30 janvier 2020 une convention avec le FPE qui a toute l’expertise et les équipes nécessaires pour effectuer les « contrôles visuels, opérationnels et principaux des aires de jeux » selon les termes de la convention proposée. Le FPE travaille pour cela en étroite collaboration avec LC Luxcontrol Asbl, organisme agréé auprès du Service national de la sécurité dans la Fonction publique (SNSFP) et l’ITM. Le contrôle annuel et l’attribution du label seront effectués par LC Luxcontrol. Dans le cadre de la convention, 12 contrôles périodiques dont 8 inspections visuelles et 4 contrôles opérationnels seront réalisés par le Forum pour l’emploi. Le prix annuel pour ces prestations s’élève à 6.816,48€. Le Conseil communal a approuvé ladite convention à 5 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS ainsi que les Conseillers Mady BORMANN-WEBER, Myriam HOLZEM-HANSEN) contre 2 abstentions (les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ et Luc WEILER).

b. Convention de collaboration

Afin de renforcer les différents services de la Régie communale et de soutenir le FPE qui a pour objectifs l’encadrement, l’initiation et le soutien d’initiatives contre le chômage favorisant l’intégration des salariés en insertion dans le monde du travail ainsi que l’amélioration de l’employabilité de chaque salarié en insertion, le Collège des Bourgmestre et Echevins a conclu une convention générale de collaboration avec le FPE qui va permettre d’assurer dans un bref délai des travaux d’espaces verts et d’autres espaces aménagés sur le territoire de la Commune. Seules les heures réellement facturées seront facturées à la Commune selon les tarifs en vigueur. Le Conseil communal a approuvé cette convention à l’unanimité des membres présents.

c. Gestion des déchets

Afin d’offrir un meilleur service aux habitants de la Commune de Mertzig et dans le but de promouvoir la réinsertion de salariés en insertion sur le marché du travail par la formation et la mise au travail dans le cadre des activités du FPE, le Collège échevinal a cherché, en étroite concertation avec ses services, une solution pour se mettre en conformité dans le cadre de la gestion et du stockage des déchets près de l’Atelier communal, à savoir le verre creux, les vieux vêtements, les déchets électriques (réfrigérateurs, congélateurs, télévisions, etc.), en vue aussi de la location à partir du 1erjuillet 2020par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) du bâtiment du Centre d’incendie et de secours (CIS) de Mertzig en application de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Il s’est avéré que l’entrepôt communal « Butzebierg » constitue la seule propriété de la Commune qui répond aux exigences pour la mise en place d’un parc à conteneurs pouvant servir de lieu de collecte, sous surveillance et à des horaires fixes, des déchets en question. Afin de pouvoir proposer un service complet, le FPE a encore proposé d’inclure la collecte et la gestion des déchets verts (gazon, arbustes et branches de haie, feuilles du jardin, etc.) sur ce site, selon le modèle et l’expertise déjà acquise dans une autre commune. Avec la perspective de la grande réforme et de la réorganisation de la collecte publique par le SIDEC au cours de l’année (cf.: www.sidec.lu, projet présenté le 17 octobre 2019 à Mertzig), le transfert de toute la gestion des déchets entre les mains du FPE sur un site unique a ainsi trouvé l’aval du Collège échevinal. La convention y relative a ainsi été proposée par les responsables du FPE au Conseil communal lors de la séance sous rubrique en vue de son approbation afin de préparer aussi le site pendant le mois de février 2020 en vue de son ouverture en mars 2020.

Dans ce contexte, les déchets verts ne pourront plus être récoltés par l’entreprise agricole Bormann et la convention y relative entre l’association agricole MBR Lëtzebuerg (Maschinen-und Betriebshilfsring Lëtzebuerg), Servert Sàrl et la Commune n’a pas été renouvelée. Le détail de la convention avec le FPE se présente comme suit:

 1. Surveillance et présence hebdomadaire durant les heures d’ouverture du parc de recyclage pour les citoyens de la commune de Mertzig sur le site « Butzebierg ». L’horaire hebdomadaire a été fixé comme suit par les deux partenaires:

a) du 1er mars au 30 novembre pendant 15 heures:

-le mardi de 14.00 heures à 18.00 heures

-le jeudi de 14.00 heures à 18.00 heures

-le samedi de 11.00 heures à 18.00 heures

b) du 1er décembre au 28/29 février pendant 6 heures:

-le samedi de 10.00 heures à 16.00 heures

 1. Ne sont acceptés que les déchets verts, les déchets électriques et électroniques, le verre creux (conteneur sur place) et les vieux vêtements (conteneur sur place).
 1. Broyage des branches livrées au site par les citoyens de Mertzig. Le FPE s’occupe du broyage et du transport vers la décharge.
 1. Le FPE installe un conteneur pour la collecte des rognures de tonte et prend soin du transport vers l’installation de biogaz la plus proche.
 1. Le FPE s’engage à maintenir le site de manière ordonné et salubre.
 1. Le FPE s’engage à remplir un récépissé de livraison pour les déchets verts qui sera transmis à la commune.

En termes de coûts, la collaboration avec le FPE inclut la gestion de tous les déchets précités avec des heures d’ouverture du site étendues à un impact financier annuel moindre.

Le Conseil communal a approuvé ladite convention à 3 voix (le Bourgmestre Mike POIRÉ, les Échevins Stefano D’AGOSTINO et Isabelle ELSEN-CONZEMIUS) contre 1 abstention (la Conseillère Myriam HOLZEM-HANSEN) et 2 refus (les Conseillers Amaro GARCIA GONZALEZ et Luc WEILER). Suivant l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, Madame Mady BORMANN-WEBER, Conseillère, ne pouvait prendre part ni à la discussion ni au vote en raison de l’intérêt personnel et direct.

2. Règlement concernant l’utilisation des toitures des bâtiments communaux

Dans un souci d’utiliser l’énergie de façon rationnelle et de répondre au défi de la pollution atmosphérique et au regard de l’importance de la protection des ressources naturelles, le Collège des Bourgmestre et Echevins entend stimuler davantage et en complément aux mesures et aides étatiques le recours aux sources d’énergie renouvelables. À cette fin, les toitures de l’Atelier communal et du Centre d’Incendie et de Secours de Mertzig seront mises à disposition des habitants de la Commune dans le cadre d’une société coopérative qui pourra être constituée. Dans une première étape, le Collège des Bourgmestre et Échevins est chargé d’élaborer une convention qui fixe entre autres les conditions et modalités d’une mise à disposition de la surface de toitures à la coopérative qui se formera entres les communes de Feulen et de Mertzig. Les habitants de ces communes pourront devenir coopérateurs de cette coopérative, qui est responsable pour la réalisation et l’exploitation de l’installation solaire. Ledit règlement communal a été approuvé à l’unanimité des membres présents du Conseil communal.

3. Aménagement communal

a. Approbation d’un PAP–nouveau quartier « Rue de l’École »

Un nouveau projet d’aménagement particulier (PAP) « nouveau quartier » « Rue de l’École » a été présenté au Collège des Bourgmestre et Échevins par le bureau d’urbanisme BEST/Ingénieurs-Conseils de Senningerberg pour le compte de la société REAL Constructions Sàrl de Redange-sur-Attert, et portant sur des fonds sis à Mertzig, au lieu-dit « Rue de l’École », inscrits au cadastre de la Commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous les numéros 704/4412 et 705/6115 avec une superficie totale de 45 ares et 80 ca et prévoyant sur le terrain la construction de 14 logements. Suite à l’accord de principe de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le concept d’assainissement pour le projet de PAP en question et l’avis de la Cellule d’évaluation auprès du ministère ayant l’Aménagement communal et le Développement urbain dans ses attributions, le Collège a apporté des modifications ponctuelles au projet pour améliorer la qualité urbanistique du PAP, selon l’avis de la Cellule. En application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, l’avis au publica été affiché du 9 août au 9septembre 2019et publié dans 4 journaux en date du 9 août 2019. Une seule réclamation a été introduite dans les délais prévus par loi. Lors de la séance, le Conseil communal a encore proposé d’autres et nouvelles modifications au projet en question. Ont été critiqués notamment l’absence de trottoir, la densité des logements projetés, le manque d’emplacements de stationnement, un espace public réglé que par une servitude, au lieu d’une cession du terrain en question. En application de l’article 30, alinéa 11, de la loi précitée du 19 juillet2004, « si le conseil communal souhaite apporter au projet des modifications nouvelles autres que celles visées à l’alinéa précédent, il doit recommencer la procédure prévue aux alinéa 1 et suivants ». Ainsi, le Conseil communal a rejeté le projet tel qu’il a été présenté avec les voix des 4 Conseillers présents contre les 3 voix du Collège échevinal. Etant donné que la loi précitée ne prévoit pas l’intervention du Conseil communal lors de l’élaboration d’un PAP, il a été retenu d’organiser dans le futur systématiquement des réunions de travail avec les bureaux d’urbanisme avant l’approbation d’un PAP par le Collège échevinal et donc le lancement de la procédure.

b. Approbation d’un devis–Projet de réaménagement de la Rue de l’École

Comme déjà annoncé lors de la présentation du budget 2020 le 19 décembre 2019, le devis estimatif du projet de réaménagement de la « Rue de l’école » préparé par le Bureau d’ingénieurs « Schroeder & Associés » de Luxembourg s’élève à 2.290.000.-€. Il comprend les travaux de voirie (chaussée, trottoirs et bandes de stationnements), les travaux de réfection du chemin entre la rue de Vichten et la rue Zechel, les travaux de réfection du chemin entre la rue Gaessel et le rond-point, la pose de nouvelles canalisations d’eaux mixtes DN300-DN500, la réalisation des tranchées pour la pose des réseaux Eltrona, Creos Electricité, CreosGaz, l’éclairage public ainsi que la conduite d’eau potable, la fourniture et pose des gaines pour Eltrona et l’éclairage public, la fourniture des nouvelles conduites d’eau en PE-HD, la pose d’une conduite d’adduction d’eau entre le rond-point et la rue Zechel, le raccord Gaz de la maison n°6, rue Kiirchepad, les états des lieux, un déblai de terres jusqu’à une profondeur de 70cm, un décapage des enrobées sur l’ensemble de l’emprise du réaménagement, une contamination du coffre sur une partie de la voirie en HAP, la fourniture et pose des lampadaires ainsi que le tirage des câbles électriques, et la protection des arbres existants. Le devis estimatif ne comprend pas la fourniture et pose de câbles électriques du réseau Creos, l’installation du réseau POST y qui est à leur frais, les frais de raccordement de Creos Gaz, les pièces pour le nouveau raccordement particulier de chaque maison. Le Conseil communal a approuvé ce devis à l’unanimité des membres présents. 

4. Communication du Plan Pluriannuel Financier (PPF)

L’article 129bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dispose que « le collège des Bourgmestre et échevins établit chaque année un plan pluriannuel de financement qui porte au moins sur les trois exercices financiers qui suivent l’exercice pour lequel le budget est établi. Ce plan consiste en un état prévisionnel par exercice financier des recettes et des dépenses de la commune tant au chapitre ordinaire qu’au chapitre extraordinaire du budget. Il est conforme aux exigences d’équilibre budgétaire définies à l’article 117, paragraphe 2 ». Selon cet article 117, paragraphe 2, de la loi précitée, « [l]es dépenses de chaque chapitre budgétaire sont équilibrées par des recettes de même nature. Toutefois, un excédent de recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à équilibrer le chapitre extraordinaire ». L’article 129bis ajoute que « [l]e collège des bourgmestre et échevins tient le plan pluriannuel de financement à jour en fonction de l’évolution des paramètres macro-et microéconomiques. Ce plan sert de base à l’établissement du budget. Le collège des bourgmestre et échevins communique le plan pluriannuel de financement au conseil communal et au ministre de l’Intérieur conformément aux dispositions déterminées par règlement grand-ducal ». Sur base de ce qui précède et en application des articles 9 à 13 règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre 4.-De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le plan pluriannuel de financement (PPF) communiqué au Conseil communal porte sur les années 2021, 2022et 2023.

 5. Communications

Le Collège des Bourgmestre et Échevins informe le Conseil sur les projets et dossiers d’actualité ainsi que surtravaux à court et moyen terme.

 Séance secrète

6. Affaires de personnel–Adaptation des carrières des ouvriers communaux 

Le point a été ajouté à l’ordre du jour de la séance à l’unanimité des membres présents du Conseil communal. Le Conseil communal a adopté le 14 septembre 2018 la convention collective des salariés de l’État pour les salariés au service de la Commune de Mertzig. Lors de la séance du 21 décembre 2018, l’avenant à cette convention a été adopté. En application de ladite convention collective, les carrières des salariés communaux ont été adaptées aux nouvelles modalités, avec effet 1er janvier 2019. Par la présente, le Conseil communal a approuvé à l’unanimité des membres présents de reclasser les ouvriers communaux au service de la Commune suivant leur carrière respective au moment de leur entrée en service, avec effet également au 1er janvier 2019.

Clôture de la séance à 12h45

Aller au contenu principal