Remise du prix communal « égalité » 2022

Den 21. Dezember 2022 gouff d’Gemeng Mäerzeg mam « Prix communal 2022 » vum Ministère fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer ausgezeechent.

Mat dësem Präis hieft de Ministère déi Gemengen ervir, déi hir Bereetschaft gewisen hunn, sech fir e bessert Zesummeliewen vu Fraen a Männer an hirer Gemeng anzesetzen. 

Dës Gemengen hunn sech duerch hire Modell-Charakter verdéngt gemaach, deen aner Gemengen encouragéiere wäert, sech och eng aktiv Egalitéitspolitik ze ginn an Aktivitéiren ze realiséieren, déi der Promotioun vun der Gläichstellung tëscht Fraen a Männer souwéi Jongen a Meedercher op hirem Territoire zegutt kommen.

Weider Infoen an de Communiqué vum Ministère fannt Dir hei. 

La commune de Mertzig a été récompensée le 21 décembre 2022 par la ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes pour son engagement dans le domaine de l’égalité. Le prix communal est décerné à toutes les communes qui se sont particulièrement engagées en faveur de l’égalité de genre au niveau local en 2022 par la réalisation d’activités concrètes.

Vous pouvez lire le commmuniqué du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes ici.

Aller au contenu principal