Organisation scolaire 2022/23 – Horaire inchangé

LU

Léif Elteren, Enseignanten a Mataarbechter aus der Maison Relais,
Léif Schoulkanner,

D’Gemeng Mäerzeg huet Ufank 2021 e partizipative Prozess lancéiert, an deem alleguerten d’Acteuren aus der Gemeng associéiert gi sinn, fir zesummen ze kucken, wéi d’Schoulorganisatioun an den Dagesoflaf vun de Kanner an Zukunft soll ausgesinn. Dobäi stinn d’lnteresse vun de Kanner an hir Entwécklung am Mëttelpunkt.

Dëse Prozess ass dëst Schouljoer virugaang mat der Ënnerstëtzung vum Educatiounsministère, dëst och am Hibléck op de « Projet intégré / Schoul – Maison Relais », deen de Gemengerot den 21. Juni 2021 gestëmmt huet an deen aktuell nach ëmmer an der Ausschreiwungsprozedur ass ier de Chantier kann ufänken. De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend ënnerstëtzt och an de nächste Meint d’Bildungspartner zu Mäerzeg fir e Projet ëmzesetzen vun deem aner Schoulen am Land och léiere kënnen.

Ee vun den Elementer vun der Schoulorganisatioun ass weiderhin eng Adaptatioun vum Schoulhoraire. D’Emstänn hunn awer erginn, datt trotz der Begleedung an der gudder Aarbecht an de Workshops dëse Chantier nach net ofgeschloss ka ginn. Eenzel Avise si nach net do sou dass de Steiergrupp vun der neier Schoul decidéiert huet och dat kommend Schouljoer nach ze notzen fir um Projet weiderzeschaffen.

Och fir d’Schoulrentree 2022/2023 wäerten dofir nach den aktuelle Schoulhoraire an Dagesoflaf weiderhin applizéiert ginn, esou dass sech um Horaire fir déi kommend Rentrée näischt wäert änneren.

D’Gemeng Mäerzeg, d’Schoulpartner an de Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend soen lech Merci fir Äert Vertrauen an d’Gedold.


FR

Chers parents, chers enseignants et collaborateurs de la Maison relais,
Chers élèves,

L’Administration communale de Mertzig a lancé début 2021 un processus participatif auquel tous les acteurs de la commune ont été associés. II s’agissait de voir ensemble comment doit se dérouler à l’avenir l’organisation scolaire et la journée des élèves. L’intérêt des enfants et leur développement sont placés au centre du processus.

Avec l’appui du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le processus s’est poursuivi tout au long de l’année scolaire en cours, ceci en vue également du « projet intégré / Ecole – Maison relais » que le Conseil communal a voté en date du 21 juin 2021 et pour lequel la procédure de la soumission publique est en cours avant le début du chantier.

Le ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse soutient également dans les mois à venir les partenaires scolaires à Mertzig afin d’aboutir à un modèle dont pourront s’inspirer les autres écoles fondamentales du pays.

Un des éléments de l’organisation scolaire en discussion est toujours l’adaptation de l’horaire scolaire. Au vu des circonstances, ces travaux ne peuvent pas encore être finalisés à l’heure actuelle. Certains avis ne sont pas encore disponibles, de sorte que les acteurs ont décidé de poursuivre les travaux dans les mois à venir et tout au long de l’année scolaire 2022-2023. Ainsi, à la rentrée 2022-2023, l’horaire scolaire et le déroulement de la journée actuels continueront d’être appliques, de sorte qu’il n’y aura pas de changement d’horaire à la rentrée en septembre.

La commune de Mertzig, les partenaires scolaires et le ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, vous remercient pour votre confiance et votre patience.


Documents

20220607_MENJE_Communique_Horaire_LU
20220607_MENJE_Communique_Horaire_FR
Aller au contenu principal