GROUPE D’ACTION « Fairtrade Gemeng »

AKTIOUNSGRUPP “Fairtrade Gemeng”

Interesséiert eis Welt e bësse méi gerecht ze maachen ?
Da schreift Iech an !

D’Gemeng Mäerzeg ass eng “Fairtrade Gemeng”. Si verpflicht sech Produiten aus dem fairem Handel a nohaltegem Ubau anzekafen. De Fairtrade Aktiounsgrupp huet d’Aufgab de Kaf vun Fairtrade-Produiten ze promouvéieren an den Engagement vun der Gemeng ze ënnerstëtzen.

Den Aktiounsgrupp ass op fir all interesséierte Bierger!

D’Kandidaturen si bis den 11.03.2024 op der Gemeng ofzeginn (population@mertzig.lu).

GROUPE D’ACTION « Fairtrade Gemeng »

Intéressé(e) à rendre le monde un peu plus juste ?
Alors inscrivez-vous !

La Commune de Mertzig est une commune « Fairtrade ». Elle s’engage à acheter des produits issus d’un commerce équitable et d’une production durable. Le Groupe d’action « Fairtrade » a comme vocation de promouvoir l’achat de produits « Fairtrade » et de soutenir l’engagement de la Commune.

Le Groupe d’action est ouvert à tout citoyen intéressé !

Les candidatures sont à introduire à la Commune de Mertzig pour le 11.03.2024 au plus tard (population@mertzig.lu).

Avis au public

Aller au contenu principal