Avis au public à l’occasion de la St Sylvestre

Freedefeier verbueden an der Gemeng Mäerzeg

D’Gemeng Mäerzeg rappeléiert dass d’Schéisse vu Freedefeier a Knupperten verbueden ass um Territoire vun der Gemeng, aus Respekt a Schutz vu Mënsch an Déier an der Ëmwelt. Dëse Verbued baséiert um Artikel 30 vum generelle kommunale Policereglement.

D’Gemeng Mäerzeg seet Iech Merci fir Äert Verständnis a wënscht Iech schéi Feierdeeg an e glécklecht neit Joer.


Feux d’artifice interdits sur le territoire de la Commune de Mertzig

La Commune de Mertzig tient à rappeler qu’il est interdit de tirer des feux d’artifice sur le territoire de la Commune et d’y faire exploser des pétards pour des raisons d’ordre public, de protection des animaux et de l’environnement, en application de l’article 30 du règlement général de police de la Commune.

La Commune de Mertzig vous remercie de votre compréhension et vous souhaite de belles fêtes et d’ores et déjà une heureuse nouvelle année.

 

Avis au public

2019_Feux_Artifice_FIN
Aller au contenu principal