09.05.2020 – Dag vun Europa – Deklaratioun

Action de solidarité des communes luxembourgeoises à l'occasion de la Journée de l'Europe, le 9 mai 2020

Version française en dessous

Aleedung a Kontext

Kuel a Stol. Dat war den Ufank. An dem Robert Schuman seng Deklaratioun vum 9. Mee 1950. Haut op den Dag viru 70 Joer. De Schuman koum hei zu Lëtzebuerg op d’Welt. Hie gëllt als ee vun de Grënnungspäpp vun Europa, wéi mir et haut kennen. D’Belsch, Däitschland, Frankräich, Holland, Italien a Lëtzebuerg hunn 1952 nom Plang vum Robert Schuman d’Europäesch Gemeinschaft fir Kuel a Stol (CECA) geschafen. Domadder gouf net nëmmen de Fridden tëschent dëse Länner assuréiert, mee virun allem de Grondstee fir déi spéider Europäesch Unioun geluecht.

Déi selwecht sechs Länner hunn 1957 eng Wirtschaftsgemeinschaft an d’Liewe geruff. Dorauser ass d’Europäesch Gemeinschaft (EG) entstanen. Ëmmer méi Länner koumen derbäi. Am Joer 1993 ass mam Vertrag vu Maastricht d’Europäesch Unioun (EU) gegrënnt ginn. Haut nennen eppes Klenges méi wéi 500 Millioune Leit d’EU hiert Doheem.

Dann ass do nach Schengen. Duerch d’Ofkommes vum 14. Juni 1985, viru 35 Joer, huet dat klengt Wënzerduerf am Dräilännereck et fäerdeg bruecht, weltwäit bekannt ze ginn. Schengen steet fir fräie Gidder- a Persouneverkéier. Schengen ass e Meilesteen. Fir all déi Leit, déi an deem Raum liewen. Well Schengen steet fir en Europa mat oppene Grenzen. A fir Frëndschaft.

A genau dat Europa huet an de leschte Wochen zolidd Téitsche krut. Well deem engen an deem aneren op eemol d’Haut méi no war wéi d’Hiem. Wuel kee konnt sech a senge kéngsten Dreem virstellen, datt eng Rei Nationalstaaten erëm géinge Barrièren opriichten a Kontrolle maachen, déi de Passage vun engem Land an dat anert erschwéieren oder onméiglech maachen.


Deklaratioun fir den 9. Mee 2020

Fir en Europa mat oppene Grenzen

Europa huet dat zesummebruecht, wat zesumme gehéiert. Europa, dat ass en Zesummeschaffen an en Zesummeliewen. A kee soll d’Recht hunn, d’Leit an hir Liewensgewunnechten duerch Grenzen ze blockéieren.

Europa, dat sinn Honnerte vu gemeinsamen Aktiounen a Projeten, déi op kommunalem, lokalem a regionalem Plang ëmgesat ginn. Europa, dat si Frëndschaften a Partnerschaften, déi wäit iwwert d’Grenze vun de jeeweilege Länner erausginn. Firwat soll all dat elo beim Kampf géint d’Verbreede vun engem Virus ausser Kraaft an domadder op d’Spill gesat ginn?

Reesen ouni Grenzkontrollen. Sech sécher fillen an een deem anere vertrauen. Europäer ze sinn, bedeit zënter 75 Joer, ouni Krich kënnen ze liewen. Mat ville Fräiheeten, Garantien a Rechter. All dat baséiert op wirtschaftlecher a politescher Stabilitéit. An op der Solidaritéit ënnerteneen. Wéi dat elo zënter Joerzéngten Usus ass ënner gudden Noperen.

Europa ass awer virun allem och en Europa vun de Bierger. Onofhängeg dovunner, ob si déi eng Säit oder déi aner Säit vun de Landesgrenze liewen. Europa ass och en Europa vun de Gemengen a vun de Stied. Well et ass do, wou d’Leit doheem sinn a liewen.

Duerfir och dëse Message vun de Lëtzebuerger Gemengen a Stied zesumme mat hirem Daachverband, dem SYVICOL.

Europa soll bleiwen, wat et ass. Eng staark Unioun!

Déi Unioun gëtt, wéi vill aner Liewensgemeinschafte weltwäit, de Moment vun engem Virus op d’Prouf gestallt, mee duerfir brécht se elo awer net auserneen. Well duerfir sinn all déi Verbindungen ze staark an d’Solidaritéit ze grouss.

Haut op dësem 9. Mee 2020, dem Europadag, genau 70 Joer nom Robert Schuman senger Deklaratioun, halen d’Lëtzebuerger Gemengen zesumme mat hire jeeweilegen Nopeschgemengen aus Däitschland, der Belsch a Frankräich den europäesche Gedanke ganz héich.

Mat engem staarke Message a mat engem symbolesche Geste gëtt den Europafändel eropgezunn.

An och aus Stolz op eng Liewensgemeinschaft, déi esou vill ze bidden huet.

Duerfir: Fir en Europa mat oppene Grenzen. D’Bierger vum ale Kontinent kennen a wëlle keen anert Europa!


Déclaration du 9 mai 2020

Pour une Europe aux frontières ouvertes

L’Europe a uni ce qui va ensemble. L’Europe, c’est la collaboration et la cohabitation. Personne ne doit avoir le droit de bloquer les habitudes des personnes par des frontières.

L’Europe, ce sont des centaines d’actions et de projets communs mis en œuvre sur le plan communal, local et régional. L’Europe, ce sont des amitiés et des partenariats, qui vont bien au-delà des frontières des différents pays. Pourquoi tout remettre en cause pour lutter contre la propagation d’un virus ?

Voyager sans contrôles aux frontières. Se sentir en sécurité et faire confiance les uns aux autres. Être Européen signifie pouvoir vivre sans guerre depuis 75 ans. Avec beaucoup de libertés, de garanties et de droits. Tout cela repose sur la stabilité économique et politique. Et sur la solidarité entre tous. C’était l’usage depuis des décennies entre bons voisins.

L’Europe est avant tout aussi l’Europe des citoyens. Peu importe de quel côté d’une frontière nationale ils vivent. L’Europe, c’est aussi l’Europe des communes et des villes. C’est là que les gens sont chez eux, c’est là qu’ils vivent.

D’où ce message des communes et des villes luxembourgeoises, ensemble avec leur syndicat, le SYVICOL.

L’Europe doit rester ce qu’elle est. Une Union forte !

Comme de nombreuses autres communautés à travers le monde, cette Union est actuellement mise à l’épreuve par un virus, mais elle ne se brisera pas pour autant. Tous ces liens sont trop forts et la solidarité est trop grande pour que cela puisse arriver.

Aujourd’hui, 9 mai 2020, Journée de l’Europe, 70 ans après la déclaration de Robert Schuman, les communes luxembourgeoises, ensemble avec leurs communes voisines en Allemagne, en Belgique et en France, portent haut l’esprit de l’Europe.

Le drapeau de l’Europe est hissé en tant que message fort et geste symbolique, mais aussi par fierté de cette communauté qui nous apporte tant.

C’est pourquoi nous revendiquons une Europe aux frontières ouvertes. Les citoyens du vieux continent ne connaissent et ne veulent pas d’Europe différente !

Aller au contenu principal