Nouvelle zone KISS & GO

LU

Léif Kanner,
Léif Elteren,
Léif Schoulpartner,
 
D’Gemeng Mäerzeg huet déi lescht Joren vill Mesurë getraff fir d’Sécherheet vun iech an de Foussgänger generell ze verbesseren, virun allem och mam Projet „Séchere Schoulwee“ dee mir zesummen mat iech ausgeschafft hunn.

Mir si frou dass de Chantier vun der inklusiv renovéierter Gemeng an dem neie Parking elo ofgeschloss konnt ginn. Do ass fir iech exklusiv den neie Beräich vum KISS & GOganz hannen um Parking laanscht d‘Turelbaach dee mir elo dëse Mëttwoch, 23. November 2022 offiziell a Betrib kënnen huelen.
 
Wann dir mam Auto an d’Schoul kommt, biede mir iech dëse „KISS & GO“ ze benotzen fir esou d’Sécherheet op der Haaptstrooss ze optimiséieren an d’Geforen am Verkéier
ze minimiséieren.
 
Mat Ärer Hëllef ergräife mir weider Moossnamen fir de Wee an d’Schoul sou sécher
wéi méiglech ze maachen. Mir hunn och de permanente Kontakt mat der Police déi
reegelméisseg geziilt Kontrolle mécht.
 
Merci fir är Hëllef, sidd virsichteg a bis geschwënn.
 

Mike POIRÉ                    Stefano D’AGOSTINO           Isabelle ELSEN-CONZEMIUS
Buergermeeschter               Schäffen                                              Schäffin

 
 
 

FR

Chers enfants,

Chers parents,

Chers partenaires scolaires,

Au cours des dernières années, la Commune de Mertzig a adopté de nombreuses mesures pour renforcer votre sécurité et celle des piétons, notamment grâce au projet « Séchere Schoulwee – trajet scolaire sûr » – que nous avons élaboré ensemble.

Nous nous réjouissons de la finalisation du chantier relatif à la rénovation inclusive de la Maison communale, et du Parking adjacent où se trouve, pour vous exclusivement, la nouvelle zone dite « KISS & GO » longeant le ruisseau « Turelbaach » à l’arrière du Parking. Celui-ci va être officiellement lancé ce mercredi, 23 novembre 2022.

Si vous venez à l’école en voiture, nous vous prions d’utiliser ce « KISS & GO ». Ceci nous permettra de renforcer la sécurité sur la route principale et de minimiser les dangers de la circulation.

Grâce à votre aide, nous adopterons des mesures ultérieures pour rendre le chemin de l’école aussi sûr que possible. Nous sommes d’ailleurs en contact permanent avec la Police qui effectue régulièrement des contrôles ciblés.

Merci pour votre aide, soyez prudents, et à bientôt.

Mike POIRÉ               Stefano D’AGOSTINO                Isabelle ELSEN-CONZEMIUS
Bourgmestre                       Échevin                                                  Échevine

Documents

Aller au contenu principal