Vereedegung vun de Conseillieren

E Méindeg, den 13. November 2017, sinn d'Mady Bormann-Weber, den Armaro Garcia, de Luc Weiler, de Fernando Ferreira, d'Cathy Meurisse an d'Myriam Hansen vum Buergermeeschter Mike Poiré als Conseilleren vun der Gemeng Mäerzeg vereedegt ginn.

Lundi, le 13 novembre 2017, Mady Bormann-Weber, Amaro Garcia, Luc Weiler, Fernando Ferreira, Cathy Meurisse et Myriam Hansen ont été assermentés par le bourgmestre Mike Poiré en tant que conseillers de la commune de Mertzig.

 _______________________________________________